RGSL

Piesakies

Mūsu projekti

Rīgas Juridiskajai augstskolai  ir liela pieredze projektu īstenošanā. Dažādu veidu un apjomu projekti tiek realizēti jau kopš tās dibināšanas 1998. gadā, un tajos iesaistās gan pasniedzēji, gan administrācijas pārstāvji, gan arī studenti. Augstskola ir veiksmīgi īstenojusi:

  • investīciju projektus,
  • bibliotēkas attīstības projektus,
  • pētniecības projektus,
  • studentu un pasniedzēju mobilitātes projektus,
  • tālākizglītības un mūžiglītības projektus.

Šobrīd augstskolā tiek īstenoti šādi projekti:

DelExPol

Pētnieki: Ilze Rūse, George Ulrich (zinātniskais vadītājs)
Laika periods: 2013 – 2016
2013.gada 2.septembrī RJA uzsāka pētniecības projekta DelExPol – („Vērtējot pēc-Lisabonas efektu uz deleģēšanu ES ārējās attiecībās”) īstenošanu, kas tiek finansēts no Marijas Kirī vārdā nosauktā piešķīruma 7. Ietvarprogrammas integrācijas granta. Projekta pieteikumu iesniedza RJA asociētā profesore Ilze Rūse un tā zinātniskais vadītājs ir RJA profesors un rektors George Ulrich. Projekts ilgst trīs gadus, un tā ietvaros tiek analizēta ES ārējo darbību koherence Lisabonas līguma ietvaros, izmantojot inovatīvus politiskās zinātnes teorētiskos instrumentus, tas ir, Principāla – Aģenta modeli. RJA kā vadošā augstskola projekta īstenošanā sadarbojas arī ar citām akadēmiskām partnerinstitūcijām.

Member States’ Constitutions and EU Integration

Pētnieks: Mārtiņš Mits
Laika periods: 2012 – 2016
Projektu “Member States’ Constitutions and EU Integration” (“Eiropas Savienības dalībvalstu konstitūcijas un ES integrācija”) vada Zalcburgas Universitātes Eiropas Savienības studiju centrs un ECSA Austria. Projekta mērķis ir izpētīt, kādi juridiska rakstura šķēršļi dziļākai ES integrācijai izriet no visu 28 ES dalībvalstu konstitūcijām. RJA asociētais profesors Mārtiņš Mits piedalījās ikgadējā projekta seminārā, kas 2014.gada 5.-6.jūnijā notika Māstrihtā, Nīderlandē, un ir sācis darbu pie ziņojuma par Latviju.
Projekta gala produkts ir grāmata, kas tiks publicēta 2016.gadā.

Human Rights Research Methodology: Key Issues and Approaches

Pētnieks: George Ulrich
Laika periods: kopš 2014.gada
George Ulrich piedalās pētniecības projektā „Human Rights Research Methodology: Key Issues and Approaches” („Cilvēktiesību pētniecības metodoloģija: galvenie jautājumi un metodes”), kas noslēgsies ar grāmatas „Cilvēktiesību pētniecības metodoloģija: galvenie jautājumi un metodes” („Human Rights Research Methodology: Key Issues and Approaches”) izdošanu Oxford University Press izdevniecībā (redaktori: Bård A. Andreassen, Hans-Otto Sano un Siobhán McInerney-Lankford).
Ņemot vērā, ka cilvēktiesību pētniecības jomā metodoloģiskajām diskusijām nav veltīta pienācīga uzmanība, projekta mērķis ir izstrādāt pētījumu, kas sniedz ieskatu un kritiski analizē dažādas pieejas cilvēktiesību pētniecībā, kā arī pievēršas relevanto metožu izvēles iespējām noteiktos sociālajos kontekstos. Grāmatas mērķis ir vadīt cilvēktiesību studentus un pētniekus pieejamajās izvēles iespējās un sekmēt labāku pētniecības praksi.

Iepriekš augstskola vadīja vai bija iesaistīta šādos pētniecības projektos:

JEUCON project

Pētnieki: Peter Gjortler
Laika periods: 2015

The project aimed at training member states judges, apprentice judges and lawyers in EU competition law. The seminars and the conference organized within the project aimed at providing the basics of EU competition law, but also to involve participants in the solution of most complex cases of application of EU competition law. A special attention was dedicated to antitrust damage actions, as governed by EU Directive no. 104/2014, on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union. This instrument raises inter alia several procedural questions regarding private antitrust enforcement, such as the access to evidence, quantification of damage, jurisdiction and applicable law before national courts. RGSL participation in the project activities was coordinated with the Judicial Training Institute, and a delegation of 8 Latvian judges participated in the final conference of the project.
Vairāk informācijas šeit: http://giurisprudenza.unige.it/Jeucon_project_eng

EUPRHA: The European Universities on Professionalization on Humanitarian Action

Pētnieki: Arina Melse, Ieva Miļūna
Laika periods: 2011 – 2014
EUPRHA („Eiropas universitātes humanitārās darbības profesionalizācijai”) atspoguļo Eiropas centienus sniegt vienotu atbildi jaunākajām tendencēm humanitārajā sektorā. Tā apvieno trīsdesmit universitātes no visas Eiropas, divas globālas humanitārās asocicācijas un NOHA (Humanitārās darbības tīkls) „absolventus”. Projektu atbalsta Eiropas Komisija. RJA projekta ietvaros bija atbildīga par projekta administrēšanas un attīstības kvalitātes novērtēšanu.
Vairāk informācijas šeit: www.euprha.org

Gala ziņojums ir pieejams šeit: http://euprha.org/hatrends/

QUALETRA – Quality in Legal Translation

Pētnieki: Christopher Goddard, Irēna Lapsa
Laika periods: Novembris 2012 – Novembris 2014
QUALETRA („Kvalitāte juridiskajā tulkošanā”) ir uzsākta nolūkā uzlabot tulkošanas kvalitāti juridiskajā jomā, galvenokārt kriminālprocesā, saistībā ar Direktīvas 2010/64/ES par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā prasību ieviešanu. Projekts pievēršas aktivitātēm, kas attīsta novērtēšanas procedūras, sertifikātu piešķiršanas kārtību un akreditācijas stratēģijas, lai uzlabotu juridisko tulku apmācību. Tāpat projekta mērķis ir izstrādāt modeļus, lai juridiskās jomas profesionāļi varētu efektīvi izmantot ikdienā juridiskās tulkošanas prasmes. Kopumā sasniedzamais projekta rezultāts ir caurskatāma, izmaksu ziņā efektīva kriminālprocesa virzīšana ES tiesās, garantējot aizdomās turētā un apsūdzētā tiesības atbilstoši ES Direktīvā 2010/64/EU un divos Eiropas Parlamenta un Padomes izstrādātajos ieteikumos saistībā ar šo Direktīvu.
2014.gada 9.-11.jūnijā RJA norisinājās projekta sanāksme par juridisko tulku kompetencēm un prasmēm, kā arī par juridisko tulku apmācības satura attīstīšanu.
Vairāk informācijas šeit: http://www.eulita.eu/qualetra

Annual Report on Fundamental Rights in Latvia for the European Union Agency for Fundamental Rights

Vecākais eksperts (redaktors): Mārtiņš Mits
Laika periods: 2011 – 2014
Kopš 2011.gada RJA ir iesaistīta nacionālā ziņojuma par pamattiesībām Latvijā sagatavošanā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai. Balstoties uz katras dalībvalsts ziņojumā sniegto informāciju, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra publicē tās ikgadējo ziņojumu par izaicinājumiem un sasniegumiem pamattiesību jomā ES. Ziņojumus par Latviju gatavo Latvijas Cilvēktiesību centrs, savukārt RJA nodrošina zinātniskā redaktora funkcijas.
Rezultāti: Fundamental Rights: Challenges and Achievements 2013 ir pieejams šeit: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2013

Impact of the European Convention on Human Rights and the Case Law on Democratic Changes and Developments in Eastern Europe

Pētnieki: Mārtiņš Mits, Ineta Ziemele (redaktore)
Laika periods: 2013 – 2014
Projektu “Impact of the European Convention on Human Rights and the Case Law on Democratic Changes and Developments in Eastern Europe” (Eiropas Cilvēktiesību konvencijas un judikatūras ietekme uz demokrātiskajām pārmaiņām un attīstību Austrumeiropā) vada Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneses Ineta Ziemele (RJA profesore) un Julia Motoc. Projekta mērķis ir pētīt un izvērtēt, kādu ietekmi Eiropas Cilvēktiesību konvencija ir atstājusi uz demokratizācijas procesiem nesen uzņemtajās Konvencijas dalībvalstīs no Centrālās un Austrumeiropas. Projekts iesākās ar semināru 2013.gada 18.februārī Eiropas Cilvēktiesību tiesā, kurā asociētais profesors Mārtiņš Mits uzstājās ar lasījumu. Mārtiņš Mits kā pētnieks analizē Konvencijas ietekmi Latvijā.
Projekta rezultāts ir grāmata, kuru 2016.gadā izdeva izdevniecība Cambridge University Press.

ILEC – Involuntary Loss of European Citizenship

Pētniece: Kristīne Krūma
Laika periods: 2013 – 2015
ILEC („Eiropas pilsonības nejauša zaudēšana”) ir pētniecības projekts, ko līdzfinansē Eiropas Komisijas Tiesiskuma, Pilsonības un Pamattiesību Ģenerāldirektorāts. Projekta mērķis ir pilnveidot zināšanas normatīvo aktu un administratīvā procesa jomā, kas piemērojami pilsonības zaudēšanai Eiropā, kā arī to saistību ar pastāvošajiem Eiropas un starptautiskajiem juridiskajiem standartiem. Projekts ir balstīts uz normatīvo aktu, administratīvās prakses un statistikas datu salīdzinošu analīzi saistībā ar pilsonības nejaušu zaudēšanu visās 28 ES dalībvalstīs.
Vairāk informācijas šeit: http://www.ilecproject.eu/

Study on case-law relating to trafficking in human beings for labour exploitation

Pētnieks: Mārtiņš Mits
Laika periods: 2014 – 2015
Projektu “Study on case-law relating to trafficking in human beings for labour exploitation” (Pētījums par judikatūru cilvēku tirdzniecības jomā) vada Milieu Ltd. (Beļģija) un to finansē Eiropas Komisija. Projekta mērķis ir apkopot informāciju par likumdošanas un apsūdzības praksi Eiropas Savienībā cilvēku tirdzniecības jomā, jo sevišķi piespiedu darba kontekstā. Tā ietvaros katra dalībvalsts sagatavo nacionālo ziņojumu. Projekta rezultāts ir nacionālo ziņojumu apkopojums, kas kalpos kā pamats ES nacionālo stratēģiju attīstībai. Projekta references periods ir 2009 – 2013.

ENACT – European Citizenship

Pētnieki: Kristine Krūma, Laura Meijere, Ivars Indāns, Sandra Baltruka
Laika periods: 2007.gada 1.janvāris – 2010.gada 31.janvāris
Projekts ENACT („Ieviešot Eiropas pilsonību”) tika īstenots Eiropas Komisijas Socio-ekonomisko un humanitāro zinātņu programmas (projektu konkurss FP7-SSH-2007-1) ietvaros. Projekta koordinators bija Pilsonības, identitāšu un pārvaldības centrs (CCIG) Atvērtās Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē. ENACT konsorcijs apvienoja pētniekus no trim ES dalībvalstīm (Apvienotā Karaliste, Beļģija un Nīderlande), divām jaunajām dalībvalstīm (Ungārija un Latvija) un kandidātvalsts (Turcija) nolūkā padziļināti pētīt ES pilsonību, precīzāk, tās ieviešanu. Konsorcijs analizēja ES pilsonības ieviešanu gan attiecībā uz pilsoņiem, gan nepilsoņiem.
Vairāk informācijas šeit: http://www.enacting-citizenship.eu/
Publikācijas par ES pilsonību Latvijā ir pieejamas šeit: http://www.enacting-citizenship.eu/index.php/sections/deliverables/cat/wp8_eu_citizenship_in_latvia/

PRIV-WAR – Regulating Privatisation of War

Pētnieki: Ineta Ziemele, Ieva Miluna, Sandija Novicka, Signe Zaharova, Ugis Zeltins, Ieva Kalnina, Edmunds Broks
Laika periods: 2008 – 2010
PRIV-WAR („Kara privatizācijas regulējums: Eiropas Savienības loma nodrošināt atbilstību starptautiskajām humanitārajām tiesībām un cilvēktiesībām”) bija pētniecības projekts, ko koordinēja Eiropas Universitātes institūts ar Eiropas tiesību akadēmijas atbalstu sadarbībā ar LUISS „Guido Carli” (Roma) un citiem projekta partneriem: Justa Lībiga Gissenas Universitāte; Rīgas Juridiskā augstskola; Šeffīldas Universitāte; Utrehtas Universitāte. Projekta ietvaros tika vērtēta privāto militāro un drošības uzņēmumu pakalpojumu izmantošanas nozīme bruņoto konfliktu situācijās. Tādējādi tika analizēti normatīvie akti nacionālajā, Eiropas un starptautiskajā līmenī, un izstrādātas rekomendācijas ES nolūkā nodrošināt lielāku atbilstību starptautiskajām humanitārajām un cilvēktiesībām.
Vairāk informācijas šeit: http://priv-war.eu/wordpress/
Rezultāti:
Balstoties uz PRIV-WAR veikto pētniecību, ir publicētas divas grāmatas:
Francesco Francioni and Natalino Ronzitt (eds.), War By Contract: Human Rights, Humanitarian Law and Private Contractors, Oxford University Press, 2011.
Christine Bakker and Mirko Sossai (eds.), Multilevel Regulation of Military and Security Contractors: The Interplay between International, European and Domestic Norms, Hart Publishing, 2012
Pētniecības materiāli, ziņojumi par nacionālajiem normatīvajiem aktiem un tiesu praksi, Pasākumu ziņojumi ir pieejami šeit: http://priv-war.eu/wordpress/?page_id=18

JUSTMEN – Menu for Justice

Pētnieks: Mārtiņš Mits
Laika periods: 2010 – 2012
Projekts „Menu for Justice” bija ambiciozs akadēmisko institūciju tīkls, kuru LLP programmas ietvaros finansēja ES. Tā bija plaša mēroga partnerība, ko veidoja 50 institūcijas no 30 Eiropas valstīm. Projektu koordinēja Boloņas Universitātes Politiskās zinātnes institūts. Akadēmiskā tīkla mērķis bija izstrādāt ieteikumus tiesu, tiesnešu un tieslietu administrācijas izglītības jomā. Izvērtējot izglītības stāvokli tiesību studentu, juristu un tiesnešu izglītības jomā Eiropā, projekta mērķis bija sniegt būtisku informāciju politikas izstrādātājiem, kā arī piedāvāt Eiropas institūcijām un sabiedrībai vadlīnijas, kā pārraudzīt, kādā virzienā mainās juridiskā apmācība Eiropā.
Vairāk informācijas šeit: https://www.academic-projects.eu/menuforjustice/default.aspx
Rezultāti:
Balstoties uz JUSTMEN projektu, ir izdotas divas grāmatas:
Daniela Piana, Philip Langbroek, Tomas Berkmanas, Ole Hammerslev, Otilia Pacurari (eds.), Legal education and judicial training in Europe. The Menu for Justice project report, Eleven International Publishing, 2013.
Pasquale Policastro (ed.), Towards innovation in legal education, Eleven International Publishing, 2013.
Citas publikācijas ir pieejamas šeit: https://www.academic-projects.eu/menuforjustice/Lists/Deliverables/deliverables.aspx

INTEC – National Integration Policies

Pētniece: Kristīne Krūma
Laika periods: 2010.gada 1.janvāris – 2010.gada 31.decembris
Projekta mērķis bija sniegt detalizētu un ticamu informāciju par obligāto elementu saturu un ietekmi nacionālo integrācijas politiku jomā. Galvenie pētniecības jautājumi fokusējās uz obligāto integrācijas prasību ieviešanas iemesliem, veidu, kādā tie tiek attīstīti un piemēroti praksē, un šo prasību ietekmi uz imigrantiem.
Gala ziņojumā ietverts salīdzinošs pētījums par politiku, praksi un datiem saistībā ar integrācijas priekšnoteikumiem deviņās ES dalībvalstīs (Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Vācijā, Ungārijā, Latvijā, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē). Nolūkā padarīt pieejamus pētījuma rezultātus, tā provizoriskie rezultāti tika prezentēti starptautiskā konferencē 2010.gada oktobrī, kā arī ar tiem nacionālajos semināros iepazīstināja ziņotāji (pētnieki). 2010.gada 2.decembrī norisinājās seminārs RJA.
Projekta ziņojumi:

Mediation: Status Quo in Europe and Overseas. Options for countries in transition

Pētnieki: Frank Diedrich, Ulla Zumente-Steele
Laika periods: konference norisinājās 2013.gada 27.septembrī; projekta gala rezultāts (grāmata) publicēts 2014.gadā
RJA sadarbībā ar Vācijas Eiropas mediācijas un šķīrējtiesas institūtu (IEMA) 2013.gada 27.septembrī Rīgā organizēja starptautisku konferenci ”Mediation: Status Quo in Europe and Overseas. Options for countries in transition” („Mediācija: Status Quo Eiropā un ārvalstīs. Iespējas pārejas periodā esošajām valstīm). Konferences mērķis bija apspriest alternatīvās strīdu risināšanas (ADR) veidus, tostarp mediāciju, kas ļauj konfliktus risināt ārpustiesas ceļā. Konferences ietvaros tika prezentēta prakses izpēte par strīdu risināšanu ārpustiesas ceļā Latvijā un citās Eiropas valstīs, arī Āfrikā, ASV un Austrālijā.
Runātāju prezentācijas bija balstītas uz iepriekš veiktajiem pētījumiem un vēlāk apkopotas grāmatā „The Status Quo of Mediation in Europe and Overseas. Options for Countries in Transition”.
Rezultāti: Diedrich Frank (Ed.), The Status Quo of Mediation in Europe and Overseas. Options for Countries in Transition, Verlag Dr. Kovač, 2014.

Study on Synergies and Linkages between Danish Efforts to Promote Human Rights at the Multilateral Level and in Development Cooperation

Pētnieks: George Ulrich
Laika periods: 2011-2013
George Ulrich bija vadošais pētnieks divu gadu pētniecības projektā „Study on Synergies and Linkages between Danish Efforts to Promote Human Rights at the Multilateral Level and in Development Cooperation” („Sinerģijas un saiknes starp Dānijas centieniem sekmēt cilvēktiesības multilaterālā līmenī un attīstības sadarbībā”), ko Dānijas Ārlietu ministrija lūdza veikt Dānijas Cilvēktiesību institūtam (DIHR).
Dānijas Cilvēktiesību institūts un Dānijas Ārlietu ministrija plāno semināru 2014.gada 31.oktobrī, lai diskutētu par pētniecības rezultātiem. George Ulrich piedalīsies seminārā kā galvenais runātājs.
Vairāk informācijas šeit: http://humanrights.dk/publications/synergies-linkages
Rezultāti: Ulrich, George, Synergies and Linkages. Between Danish efforts to promote human rights at the multilateral level and in developmend cooperation, The Danish Institute for Human Rights, 2014.
Pieejams šeit: http://humanrights.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/research/synergies_and_linkages_2014.pdf

Pētījums par Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru Latvijas Republikas Augstākās tiesas nolēmumos

Pētnieks: Mārtiņš Mits
Laika periods: 2012
Pētījums par Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru Latvijas Republikas Augstākās tiesas nolēmumos tika veikts pēc Latvijas Republikas Augstākās tiesas lūguma. Pētījuma mērķis bija noskaidrot Eiropas Cilvēktiesību konvencijas lomu un piemērošanas praksi visos trīs Augstākās tiesas departamentos un izstrādāt ieteikumus, balstoties uz šīs prakses analīzi. Kopumā tika analizēti 170 nolēmumi laika periodā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 17.augustam. Tika secināts, ka Konvencija ir kļuvusi par ikdienas praksē  piemērojamu instrumentu, kā arī iezīmētas pozitīvās un riskantās tās lietošanas tendences.
Rezultāti: Pētījums, kas publicēts Augstākās tiesas mājaslapā: http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/citi/

 

 

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt