RGSL

Piesakies

INETA ZIEMELE
SEPARATE OPINIONS AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Publicēta 2017. gada maijā
335 lappuses
ISBN 9789934868405

Grāmatas priekšskatījums

Grāmatu var iegādāties Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēkā. Cena 15 EUR (ar PVN).

Šī ir pirmā grāmata Rīgas Juridiskās augstskolas jaunajā starpdisciplinārās pētniecības sērijā, kuru sagatavojusi bijusī Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesnese – pašreizējā Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētāja, Rīgas Juridiskās augstskolas profesore Ineta Ziemele. Grāmatā tiek izklāstīta tiesnešu atsevišķo domu nozīme, kā arī apkopotas visas svarīgākās ECT tiesneses I.Ziemeles atsevišķās domas, kas tapušas gan atsevišķi, gan kopā ar citiem ECT tiesnešiem lietās, kuru izskatīšanā viņa ir piedalījusies laikā no 2005.–2014.gadam. Tiesnešu atsevišķajās domās formulētā nostāja cilvēktiesību piemērošanas vai interpretācijas jautājumā sniedz neatsveramu ieguldījumu un informāciju par juridiskās problēmas pastāvēšanu un ir izmantojamas kā avots, lai labāk izprastu tiesu sistēmas darbību cilvēktiesību lietu izskatīšanā.

Grāmatas apraksts
Grāmatā apkopotas visas svarīgākās I.Ziemeles atsevišķās domas, kas tapušas gan atsevišķi, gan kopā ar citiem ECT tiesnešiem lietās, kuru izskatīšanā viņa ir piedalījusies laikā no 2005.–2014.gadam. Tās sistematizētas 8 nodaļās:

  • Problēmas ar pieteikumu pieņemšanas izskatīšanai kritērijiem un Konvencijas tvērumu, lietu izslēgšanu no izskatāmo lietu saraksta (Problems of admissibility criteria and the scope of the Convention, strike out)
  • ECT un starpvalstu strīdi (ECHR and inter-state disputes)
  • Konvencijas piemērošana laikā (Application of ECHR in time)
  • Konvencijas interpretācija starptautisko tiesību gaismā (Interpretation of ECHR in light of relevant international law)
  • Absolūtās tiesības (Absolute rights)
  • Kvalificētās tiesības (Qualified rights)
  • Efektīvas tiesību aizsardzības nodrošinājums un procedūras (Effective remedies and procedures)
  • Taisnīga kompensācija (Just satisfaction)

Grāmatas sākumā dots profesores I.Ziemeles ievadraksts par ECT tiesnešu atsevišķo domu būtību un nozīmi. Tiesnešu atsevišķo domu juridiskā nozīme nav bieži analizēts jautājums, tādēļ šāda padziļināta ievada esība no paša tiesneša puses ir grāmatas pievienotā vērtība.

Lai atvieglotu konkrētu ECT lietu būtības izpratni, kurās I.Ziemele ir izteikusi atsevišķās domas, pirms atsevišķo domu publikācijas norādīts iespējamais Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (Konvencija) pārkāpums, kas minēts iesniegumā ECT un kura pamata ECT ierosinājusi konkrēto tiesvedību, ECT nolēmums, kurā šis Konvencijas pārkāpums tiek atzīts vai netiek atzīts, kā arī doktrīna, kurā analizēts gan spriedums, gan tiesneša atsevišķās domas.

Grāmatā ietverto atziņu labāku izmantošanu atvieglos tās beigās ievietotie Lietu radītājs (Table of Cases) un Jēdzienu rādītājs (Index).

Grāmata dos priekšstatu ne tikai par tiesnešu atsevišķo domu būtību un nozīmi, paužot no tiesnešu vairākuma atšķirīgu viedokli konkrētu tiesisko strīdu risināšanā, bet arī atspoguļos cilvēktiesību izpratnes dinamiku ECT nolēmumos. Tā arī palīdzēs saprast ECT darbības specifiku.

Tā kā grāmata primāri ir veidota kā mācību palīglīdzeklis Rīgas Juridiskās augstskolas studentiem, tā ir sagatavota angļu valodā. Taču tā būs noderīga ikvienam, kas ikdienā saskaras ar cilvēktiesību nodrošināšanu saistītu jautājumu risināšanu gan nacionālajā līmenī, gan ECT.

Atkarībā no finansiālām iespējām un interesentu atsaucības grāmata tiks izdota arī latviešu valodā.

Informācija par autoru

1993. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, bet 1994. gadā ieguvusi maģistra grādu Lundas universitātes Juridiskās fakultātes Raula Valenberga institūtā. Pēcdiploma studijas tiesību un politikas zinātnēs turpinājusi arī Orhūsas universitātē Dānijā. 1999. gadā ieguvusi doktora grādu Kembridžas universitātē Lielbritānijā, aizstāvot disertāciju „Valsts nepārtrauktība un pilsonība Baltijas valstīs: starptautisko un konstitucionālo tiesību aspekti”.

Darba gaitas Ineta Ziemele sākusi 1990. gadā kā deputāta palīdze Latvijas Republikas Augstākajā padomē, vēlāk bijusi Saeimas Ārlietu komisijas konsultante, kā arī Ministru prezidenta padomniece. 1995. gadā līdztekus citiem darbiem un studijām sākusi pasniedzējas darba gaitas Latvijas Universitātes (LU) Juridiskajā fakultātē un izveidojusi LU Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūtu. No 1999. gada līdz 2001. gadam  strādājusi Eiropas Padomes Cilvēktiesību ģenerāldirektorātā. 2001. gadā ievēlēta par Soderberga profesori Lundas universitātes Raula Valenberga institūtā un Rīgas Juridiskajā augstskolā. Ineta Ziemele bijusi arbitrāžas eksperte atsevišķos starptautiskās arbitrāžas procesos saskaņā ar ANO Starptautisko Tirdzniecības tiesību komisijas un Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem.

Ineta Ziemele darbojusies Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijā un Valsts Prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijā. Viņa ir daudzu starptautisku projektu eksperte, tostarp Eiropas Komisijas e-Veselības ekspertu grupas un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas ekspertu grupu locekle. 2001. gadā Ineta Ziemele izveidoja starptautisko juridisko žurnālu Baltic Yearbook of International Law, un viņa turpina būt tā galvenā redaktore. Kopš 2010. gada Ineta Ziemele ir Latvijas Zinātņu padomes eksperte, bet kopš 2012. gada – Eiropas Universitātes institūta Zinātnes padomes locekle. Bijusi arī Eiropas Starptautisko tiesību asociācijas valdes locekle no 2004. gada līdz 2012. gadam, kā arī no 2014. gada līdz 2016. gadam.

2005. gadā Ineta Ziemele iecelta Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesneša amatā, bet kopš 2012. gada bijusi arī ECT palātas prezidente un ECT tiesnešu statusa komisijas vadītāja.

2014. gada 11. septembrī Saeima apstiprināja Inetu Ziemeli par Satversmes tiesas tiesnesi, un viņa stājās amatā 2015. gada 8. janvārī.

Ineta Ziemele ir publicējusi četras grāmatas par starptautiskajām tiesībām un cilvēktiesībām Latvijā un ārvalstīs, kā arī bijusi septiņu grāmatu redaktore un līdzautore. Viņa ir arī vairāku desmitu rakstu autore. Inetas Ziemeles pētījumu loks aptver plašu starptautisko tiesību, konstitucionālo tiesību un cilvēktiesību loku.

2014. gada 14. aprīlī Ineta Ziemele apbalvota ar IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

2016. gada 19. oktobrī Ineta Ziemele apbalvota ar Ministru kabineta Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā un zinātniskiem sasniegumiem tieslietu nozarē.

2017. gada 21. martā Ineta Ziemele ar Ministru kabineta rīkojumu apstiprināta par Latvijas Republikas pārstāvji Pastāvīgā Arbitrāžas Tiesā.

2017. gada 8. maijā ievēlēta par Satversmes tiesas priekšsēdētāju.

 

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt