STUDĒ RJA / Eiropas tiesību un politikas programmas kursu apraksts

Mācību procesa laikā studentiem jāapgūst 6 obligātie kursi un 2 izvēles kursi no Starptautisko publisko tiesības un cilvēktiesības programmas vai Pārrobežu komerctiesību programmas. Programma ietver arī specializētos kursus un maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.

Programmā tiek piedāvāti sekojoši obligātie kursi:

  • Integrācijas politekonomija
  • Apkārtējās vides tiesības
  • Integrācija un Eiropas Kopienu tiesa
  • Politikas īstenošana un sarunu vešana
  • Eiropas Savienības ārējās attiecības
  • Eiropas Savienības ārpolitika un drošības politika

Mācību procesa laikā katrā 6 nedēļu mācību periodā studentiem tiek piedāvāts izvēlēties divus obligātos kursus. Studentiem tiek piedāvāta arī iespēja studēt nepilnu laiku, izvēloties tikai vienu obligāto kursu vienā apmācības periodā. Tātad, nepilna laika studiju ilgums ir divreiz garāks, nekā pilna laika studijas. Tomēr studenti var izvēlēties arī apmācības modeli, kurā tiek apvienotas pilna un nepilna laika studijas.

Pilna laika apmācības nedēļa sastāv no 12 kontaktstundām, kuru laikā notiek lekcijas un semināri divos izvēlētajos kursos, kā arī specializētajos kursos - maģistra dabu izstrāde, juridiskā angļu valoda, juridiskā izpēte un juridiskā ētika.

Mācību procesa viens no galvenajiem elementiem ir lekcijās apgūtā materiāla, kursa uzdevumu un precedentu apspriešana, kurā studentiem ir aktīvi jāpiedalās. Viens no apmācības elementiem ir tiesu izspēles (moot courts). Pilna laika mācību nedēļā vidēji 26 akadēmiskās stundas studentam ir jāvelta patstāvīgajam darbam.

Maģistra darba izstrādes nodarbības sastāda studentu individuālais darbs un individuālas konsultācijas, kā arī kopīgi semināri, kuru mērķis ir sniegt atbalstu maģistra darba tēmas un metodes izvēlē, kā arī pārraudzīt darbu attīstības stadiju.

 

 

Starptautiskās tiesības un Eiropas tiesības

 

Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības

Pārrobežu komerctiesības

Eiropas Savienības tiesības un politika

2. – 11. septembris

Ievada kurss

Katrs kurss (lejpus) 2.5 Latvijas kredītpunkti (3.75 ECTS)

1. modulis

14. septembris –

23. oktobris

Starptautisko tiesību sistēma un cilvēktiesības: teorija un attīstība

Integrācijas politekonomija

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

Tiesību ētika un psiholoģija

Tiesību ētika un psiholoģija

Tiesību ētika un psiholoģija

2. modulis

26. oktobris –

4. decembris

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

Eiropas Savienības ārējās attiecības

Salīdzinošās līgumtiesības un komerctiesības

 

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

Politikas īstenošana un sarunu vešana

 

3. modulis

7. decembris 2015

– 29. janvāris 2016

(Ziemassvētku brīvdienas 21. decembris 2015 – 3.janvāris 2015)

Starptautisko organizāciju tiesības

Eiropas Savienības ārpolitika un drošības politika

Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

Starptautiskās krimināltiesības un humanitārās tiesības

 

Starptautiskās privāttiesības un starptautiskā civilā procedūra

4. modulis

1. februāris – 11. marts

Cilvēktiesības un bizness

Apkārtējās vides tiesības

Intelektuālo īpašumtiesību tirdzniecības aspekti

 

Integrācija un Eiropas Kopienu tiesa 

Alternatīvā strīdu risināšana

Ieteicamais apjoms ir divi studiju kursi modulī; nepilna laika studijām - viens kurss modulī.

Mandatory courses for EU Law & Policy:

 Introductory course + Legal Research  -2 Latvian credits (3 ECTS)

Integration of Political Economy

Policy Implementation and Negotiation Techniques

Integration and European Court of Justice

Foreign and Security Policy of the European Union

Environmental Law

External relations of the European Union

Master Thesis 20 Latvian credits (30 ECTS)

+ 2 elective courses (any of 13 courses offered in Public International Law and Human Rights, EU Law & Policy, Transborder Commercial Law, International and European Law programmes) = (42 Latvian credits – 63 ECTS)