RGSL

Piesakies

Maģistrantūras programmu apraksts

Rīgas Juridiskā augstskola (RJA) piedāvā augstākā līmeņa juridisko izglītību. Pasniegšanas metodoloģijas pamatā ir pētnieciskais darbs, un tā aptver vairāk nekā tikai tiesību zinātņu jomu, piedāvājot piekļuvi arī tādām saistītām nozarēm kā ekonomika, finanses, politoloģija un lingvistika. Pašreiz tiek piedāvāts iegūt maģistra grādu tiesību zinātnēs ar specializāciju starptautiskajās tiesībās un Eiropas tiesībās, ar specializāciju tiesībās un finansēs, starptautiskajās publiskajās tiesībās un cilvēktiesībās, pārrobežu komerctiesībās un ES tiesībās un politikā.

RJA kā izcilības centrs ir Latvijas Universitātes neatkarīga institūcija, un mācības notiek tikai angļu valodā. RJA lepojas ar starptautisku studentu sastāvu, kas nāk no dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Balkānu reģiona, NVS valstīm, kā arī Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas. Studentu dzīves starptautiskais aspekts ir viens no RJA attīstības un daudzveidības pamatelementiem.

RJA mācībspēkiem ir svarīga loma, veidojot RJA kā cienījamu augstākās izglītības iestādi. Rezidējošie pasniedzēji piedāvā padziļinātas zināšanas savas kompetences jomās. Lielu daļu mācību nodrošina viesprofesori no starptautiski atzītām universitātēm un organizācijām. Kursos tiek arī pieaicināti vieslektori – vadošie praktiķi no tādām institūcijām kā Eiropas Kopienu tiesa, ES Preču zīmju un dizaina biroja un citām. Augstskolas juridiskā bibliotēka nodrošina mācību un pētniecības darbu ar plašu un mūsdienīgu informācijas resursu klāstu.

Rīgas Juridiskā augstskola piedāvā sekojošas akreditētas maģistrantūras programmas:

Starptautiskās tiesības un Eiropas tiesības (LL.M)
(akadēmiskā programma un profesionālā programma)

Programmā Starptautiskās tiesības un Eiropas tiesības ir integrētas publiskās starptautiskās tiesības, starptautiskās komerctiesības, kā arī Eiropas Savienības tiesības, sagatavojot studentus karjerai juridiskajā praksē vai nacionālā vai Eiropas līmeņa pārvaldes institūcijās. Programma ietver gan teorētiskās studijas, gan praktiskos darbus, tās noslēgumā jāizstrādā maģistra darbs. Pasniegšanas metode ir interaktīva, tiek kombinētas lekcijas un semināri.

Tiesības un finanses (LL.M) 
Programmas mērķis ir nodrošināt studentus ar zināšanām, kas ļauj izprast abas šīs jomas un palīdz apzināties iespējamās grūtības. Šo grūtību apzināšanās palīdzēs gan finanšu, gan tiesību jomas speciālistiem izstrādāt noteikumus un regulējumu, kas atbilst pasaules spēcīgāko finanšu tirgu modeļiem. Galveno uzsvaru liekot uz ES aspektiem, programmā teorija ir apvienota ar pasaules finanšu pieredzes un standartu izpēti, kas ļauj studentiem iegūt plašākas zināšanas arī par citu valstu tiesībām un regulējumu.

Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības (LL.M) 
Viengadīga akadēmiskā maģistra studiju programma paredzēta studentiem, kurus interesē darbs ar starptautisko publisko tiesību jautājumiem, tostarp ar cilvēktiesību jautājumiem nacionālo un starptautisko tiesību kontekstā. Programmā tiek piedāvāts padziļināti apgūt starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības, šo divu tiesību jomu mijiedarbības principus un to pašreizējo attīstību.

Pārrobežu komerctiesības (LL.M)
Viengadīga akadēmiskā maģistra studiju programma ir izveidota ar mērķi apgūt pārrobežu tirdzniecības praktiskos aspektus Eiropas Savienībā, kā arī starptautisko regulējumu, kas ietekmē tirdzniecību Eiropas Savienības ietvaros. Programma izveidota galvenokārt juristiem, kuri strādā privātā sektorā.

ES tiesības un politika (LL.M)
Viengadīga akadēmiskā maģistra studiju programma izveidota, lai apmācītu augsta līmeņa ekspertus ar ES tiesību un politikas zināšanām darbam nacionālajā un starptautiskā laukā.

 Brošūra

general_brochureRīgas Juridiskās augstskolas brošūra par studiju programmām.

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt