RGSL

Piesakies

Tiesības un diplomātija

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesībās un diplomātijā
Studiju programmas ilgums: 3 gadi
Studiju valoda: angļu
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 180 ECTS (120 Latvijas kredītpunkti)
Studiju maksa: 3500 eiro gadā

Ja Jums radušies jautājumi, vai vēlaties uzzināt papildus informāciju par studiju procesu, sazinieties ar bakalaura programmu direktori
 Inesi Druvieti: 
+371 2020 1406
inese.druviete@rgsl.edu.lv
 Programma paredzēta studentiem, kas nākotnē vēlas strādāt ārlietu dienestā vai starptautiskajās organizācijās. Izpratne par politikas jautājumiem un konfliktu risināšanu, kā arī starptautisko attiecību tiesisko regulējumu padarīs kandidātus īpaši piemērotus arī daudziem citiem amatiem darba tirgū.

Studiju programmas tiesību priekšmeti ietver starptautisko organizāciju un Eiropas Savienības institūciju tiesisko regulējumu starptautisko attiecību kontekstā. Mācības sniedz izpratni par galveno tiesību jomu mijiedarbību ar starptautiskajām attiecībām, kā arī diplomātiem svarīgas juridiskās zināšanas. To starpā diplomātiskās un konsulārās tiesības un starptautiskās privāttiesības, kuru pārzināšana nepieciešama konsultācijām starptautiskai videi raksturīgiem tiesību konfliktiem.

Diplomātijas studijas iesniedzas vēsturē, kultūrā un politikas zinātnē, īpašu vērību veltot konfliktu risināšanai un sarunu vadīšanai. Mācību kursos vispusīgs teorētiskais skatījums apvienots ar praktisko pielietojumu un pasaules pieredzi. Pētnieciskie uzdevumi un kursa darbi papildinās minēto priekšmetu apguvi.

Valodu kursu centrā angļu valoda kā pasaules valoda, īpašu uzmanību veltot tiesību, starptautisko attiecību un biznesa terminoloģijas apguvei. Līdztekus studentiem ir iespēja izvēlēties tradicionālās franču diplomātiskās valodas kursus, kā arī vācu valodas kursus. Citi izvēles priekšmeti ir atsevišķos tiesību, starptautisko attiecību, biznesa, kultūras un vēstures jautājumos.

Studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Universitāti.

Kursi

Programmas apjoms ir 180 ECTS kredītpunkti, kas atbilst 120 Latvijas kredītpunktiem. Programmā ir obligātie un izvēles kursi. Studenti paralēli apgūs līdz trim mācību priekšmetiem. Plašākai izvēlei studenti var vienlaicīgi apgūt papildu kursu pēc nepieciešamības.

Katra kursa ilgums – 6 nedēļas; slodze – 5 lekciju/semināru stundas nedēļā un tām papildus darbs studiju pētniecisko uzdevumu veikšanai un semināru sagatavošanai. Kursa nobeigumā jānokārto eksāmens. Studiju programmas kopējais ilgums – 3 gadi, ieskaitot bakalaura darba izstrādi.

Kursa materiālu krājums brīvi pieejams RJA intraneta portālā un tos iespējams iegādāties arī drukas formātā. Uzdevumi lasīšanai lielākoties iekļauti kursa materiālu krājumā vai pieejami elektronisku publikāciju vai grāmatu formātā RJA bibliotēkā.

Obligātie kursi Izvēles kursi
Tiesības
Eiropas Savienības tiesības
Salīdzinošās konstitucionālās un administratīvās tiesības
Tiesību filozofija
Starptautiskās publiskās tiesības
Starptautiskās cilvēktiesības
Eiropas politikas veidošana
Iekšējā tirgus tiesības
Eiropas Savienības ārējās attiecības
Starptautiskās komerctiesības
Diplomātiskās tiesības
Starptautisko līgumu un organizāciju tiesības
Tiesības
Ievads Latvijas tiesībās
Salīdzinošās krimināltiesības
Salīdzinošās privātās, ģimenes un mantojuma tiesības
Salīdzinošās apdrošināšanas tiesības
Starptautiskā šķīrējtiesa
Starptautiskās tirdzniecības tiesības
Tiesības un ekonomika
Iekšējā tirgus tiesu izspēle
Eiropas patērētāju tiesības
Starptautiskās nodokļu tiesības
Starptautiskās humanitārās tiesības
Salīdzinošās līgumtiesības
Salīdzinošās īpašuma tiesības
Konkurences tiesības un valsts atbalsts
Intelektuālā īpašuma tiesības
Starptautiskās privāttiesības un procesuālās tiesības
Salīdzinošās uzņēmumu tiesības
Banku vērtspapīru tiesības
Politika
Salīdzinošā politika
Starptautisko attiecību teorija
Starptautiskās organizācijas
Krīzes vadība starptautiskajā politikā
Starptautiskā drošība
Ārpolitikas analīze
Politisko sarunu vadīšanas prasmes
Politika
Uzņēmumu sociālā atbildība. Ievads
Profesionālā ētika
Projektu vadība
Informācijas vadības sistēmas
Uzņēmumu sociālā atbildība. Padziļināts kurss
Modernā nācijvalsts un dažādība Publiskās uzstāšanās prasmes
ANO lēmumu pieņemšanas process
Racionāla lēmumu pieņemšana un finanšu arhitektūra
Ekonomika
Mikroekonomika
Makroekonomika
Starptautiskā tirdzniecības teorija (šogad aizvietota ar: Krīzes ekonomika)
Starptautiskā monetārā politika
Brīvā izvēle
Formālā loģika
Filosofija
Sociālā psiholoģija
Risku vadība
Kritiskā domāšana
Humanitārās zinātnes
Mūsdienu pasaules vēsture
Diplomātija un konfliktu risināšana
Diplomātiskais protokols (šogad aizvietots ar: Padziļinātās diplomātiskās
tiesības un protokols)
Humanitārās zinātnes
Ievads diplomātijā
Tiesību vēsture
Centrālās un Austrumeiropas mūsdienu vēsture
Starpkultūru dialogs
Pasaules reliģijas un dialogs
Ekonomiskā un komerciālā diplomātija
Pētniecība
Ievads studijās
Pētniecības metodes
Kursa darbs
Bakalaura darbs
Valodas
Angļu
Franču
Vācu
Krievu
Izvēles kursi Izvēles kursi
Bizness
Ievads tirgzinībās
Biznesa grāmatvedība
Uzņēmuma finanses
Biznesa stratēģija
Vadības uzskaite un kontrole
Investīcijas un kapitāla tirgi
Praktiskā biznesa stratēģija
Bizness
Matemātika sociālajām zinātnēm
Organisational Behaviour
Statistika sociālajām zinātnēm
Uzņēmumu apvienošana un saplūšana
Organizācijas un darbinieku vadība
Biznesa vērtēšana
Piesakies

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt