RGSL

Piesakies

Pieteikšanās bakalaura programmām

  • Aizpildiet pieteikumu tiešsaistē: apply.rgsl.edu.lv
  • Pievienojiet  atestāta (vai diploma) kopiju, atestāta pielikumu (sekmju izrakstu) un centralizēto eksāmenu rezultātus. Ja diploms ir iegūts ārpus Latvijas, tas jāiesniedz ar tulkojumu angļu valodā. Reflektanti, kuriem iepriekšējās izglītības dokuments oficiāli tiks izsniegts vēlāk nekā pieteikumu iesniegšanas termiņā, iesniedz tiešsaistes pieteikumu ar norādi par plānoto diploma saņemšanas laiku.
  • Pievienojiet motivācijas vēstuli angļu valodā (maksimums 2 000 zīmes), kurā jāatspoguļo akadēmiskie sasniegumi, profesionālā un cita atbilstošā pieredze.
  • Pievienojiet pases kopiju un savu fotogrāfiju (pases fotogrāfijas formātā).

Lai pieteiktos studijām RJA, atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai par ECTS līmeni C (jeb 7), ko apliecina sekmju izraksts vai cits oficiāls dokuments. Angļu valodas zināšanas var tikt apliecinātas arī ar IELTS vai TOEFL testu rezultātiem vai apstiprinājumu, ka iepriekšējā izglītība ir iegūta angļu valodā.

2017./2018. studiju gadā RJA piedāvā bezmaksas studiju vietas Latvijas vidusskolu absolventiem – izcilniekiem. Izcilības stipendija, kas segs studiju maksu vienam semestrim, iedibināta, lai dotu iespēju labākajiem skolēniem, kas tiecas pēc panākumiem, izvēlēties izcilas kvalitātes izglītību tepat Latvijā. RJA tiks nodrošināta viena bezmaksas studiju vieta bakalaura studiju programmā „Tiesības un diplomātija” un viena – „Tiesības un bizness”.

Iesniegums tiks uzskatīts par pilnīgu tad, kad RJA būs saņēmusi visus nepieciešamos dokumentus.  Pieteikšanās studijām reflektantiem no Latvijas, no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm un Šveices Konfederācijas ir bez maksas. Reflektantiem no citām valstīm – 100 EUR.

Uzņemšanas rezultāti

Reflektantu pieteikumi tiks izskatīti konkursa kārtībā, piešķirot punktus atbilstoši šādiem kritērijiem:

  • vidusskolas atestāta sekmju izraksta vidējo atzīmi (priekšrocības reflektantiem ar A un B līmeņa vidējo atzīmi atbilstoši ECTS). Reflektantiem, kas vidusskolu beigs 2017. gadā un piesakās priekšatlasei, jāiesniedz apstiprināta 1. semestra liecība. Maksimāli iespējams iegūt 60 punktus
  • atzīmi angļu valodā (priekšrocības reflektantiem ar A un B līmeņa atzīmi atbilstoši ECTS). Maksimāli iespējams iegūt 30 punktus
  • sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniskajās konferencēs un zinātnisko darbu konkursos, aktīvu dalību jauniešu organizācijās un citās pielīdzināmās aktivitātēs. Maksimāli iespējams iegūt 10 punktus.

Uzņemšanas komisija var aicināt reflektantus uz interviju.

Ierodoties uz līgumu slēgšanu, personām jāuzrāda izglītības dokumentu oriģināli, t.i., tie jāuzrāda ne vēlāk kā līdz 2017. gada 12. jūlijam.

Uzņemšanas noteikumi

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI UN IMATRIKULĀCIJAS KĀRTĪBA
Bakalauru programmām Rīgas Juridiskajā augstskolā
2017./2018. mācību gads

Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība (turpmāk tekstā – Noteikumi) izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 46. panta prasībām un ar LR MK 2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.846 par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās.

Šie noteikumi atrunā personu, kuras vēlas studēt Rīgas Juridiskajā augstskolā, un RJA savstarpējās tiesības un pienākumus uzņemšanas procesa laikā, kā arī prasības šo personu iepriekšējai izglītībai, sagatavotībai vai īpašai piemērotībai konkrētajām studijām.

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1.1.       tiesības studēt – personas tiesības kļūt par reflektantu un piedalīties konkursā uz studiju vietām;
1.2.       reflektants – persona, kura ar rakstisku pieteikumu apliecinājusi vēlmi piedalīties konkursā, lai pretendētu uz studiju vietu RJA;
1.3.       pretendents – persona, kura ir izpildījusi uzņemšanas prasības un var reģistrēties studijām;
1.4.       imatrikulācija – pretendenta ierakstīšana augstskolā studējošo sarakstā (matrikulā);
1.5.       uzņemšanas komisija – komisija, kura vada konkursa norisi un izvērtē rezultātus;
1.6.       studiju uzsākšana – studiju programmas apguves sākšana.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Uzņemšanas komisija tiek nozīmēta ar RJA Rektora rīkojumu un darbojas saskaņā ar nolikumu.
2.2. Visas Rīgas Juridiskajā augstskolā imatrikulētās personas ir studenti.
2.3. Tiesības studēt RJA ir visu valstu pilsoņiem un iedzīvotājiem bez jebkādas diskriminācijas, ja tiek izpildītas Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajos noteikumos paredzētās prasības.

3. PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM

3.1. Bakalaura programmas  ir atvērtas visiem interesentiem, kas ieguvuši vispārējo vidējo izglītību vai līdzvērtīgu, lai uzsāktu studijas RJA, kas ieguvuši vispārējo vidējo izglītību vai līdzvērtīgu, ar angļu valodas prasmēm un atestāta vidējo atzīmi vismaz ECTS C līmenī (atbilst Latvijas 7 ballēm). Kā alternatīvu RJA var piedāvāt pretendentiem nokārtot iestājeksāmenu.
3.2. Pieteikums jāiesniedz RJA noteiktā formātā. Pieteikuma forma pieejama RJA mājas lapāwww.rgsl.edu.lv.
3.3. Reflektantam iesnieguma veidlapai jāpievieno:
3.3.1. apstiprināta diploma un diploma pielikuma kopija ar tulkojumu angļu valodā (ja diploms ir iegūts ārpus Latvijas);
3.3.2. pases kopija (lapa ar personas datiem un fotogrāfiju).
3.4. Reflektanti, kuriem iepriekšējās izglītības dokuments oficiāli tiks izsniegts vēlāk nekā pieteikuma iesniegšanas dienā, var iesniegt pieteikumu ar norādi par diploma saņemšanas laiku, kas nevar būt vēlāks par mācību gada sākumu RJA. Šajā gadījumā jāiesniedz oficiāls sekmju izraksts.
3.5. Ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, iesniegums tiek reģistrēts pēc tam, kad RJA ir pieprasījusi un saņēmusi Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. Uzņemšanas kritērijiem nepieciešamo novērtējumu pielīdzināšanu veic augstskola.
3.6. Iesniegums tiek uzskatīts par pilnīgu un reģistrēts pēc tam, kad RJA ir saņēmusi visus pieprasītos dokumentus.
3.7. Uzņemšanas komisijai ir tiesības aicināt pretendentus uz interviju.

4. UZŅEMŠANA PROGRAMMĀ UN LĒMUMA PUBLISKOŠANA

4.1. Uzņemšana bakalauru studiju programmās notiek pēc sekojošiem kritērijiem:
4.1.1. angļu valodas zināšanu līmenis nevar būt zemāks par centralizētā eksāmena vērtējumu C, var iesniegt arī cita veida līdzvērtīgu apliecinājumu angļu valodas prasmei;
4.1.2. Atestāta vidējā atzīme atbilst vismaz ECTS C līmenim.
4.1.3. Ja atbilstošu pieteikumu ir vairāk kā studiju vietu, tiek ņemta vērā pieteikšanās secība, diploma vidējā atzīme, atbilstīgās aktivitātes un, ja attiecināms, intervijas vai iestājeksāmena rezultāts.
4.1.3. Lēmumu par uzņemšanu programmā pieņem uzņemšanas komisija.
4.2. Rezultāti tiek izsūtīti visiem pretendentiem elektroniski ne vēlāk kā trīs dienu laikā no lēmuma pieņemšanas (pēc iesniegšanas termiņa).
4.3. Informāciju par uzņemšanas norisi pretendents vai reflektants var iegūt pie RJA Studiju daļas vadītāja vai programmas direktora.
4.4. Uzņemšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt, divu darba dienu laikā iesniedzot iesniegumu augstskolas rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

5. IMATRIKULĀCIJA

5.1. Pretendents tiek imatrikulēts pēc tam, kad ir parakstīts studiju līgums un samaksāta mācību maksas pirmā summa, kā atrunāts līgumā.
5.2. Imatrikulācijas rīkojumu izdod RJA rektors vai prorektors.

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt