RGSL

Piesakies

Pieteikšanās bakalaura programmām

  • Aizpildiet pieteikumu tiešsaistē: apply.rgsl.edu.lv
  • Pievienojiet  atestāta (vai diploma) kopiju, atestāta pielikumu (sekmju izrakstu) un centralizēto eksāmenu rezultātus. Ja diploms ir iegūts ārpus Latvijas, tas jāiesniedz ar tulkojumu angļu valodā. Reflektanti, kuriem iepriekšējās izglītības dokuments oficiāli tiks izsniegts vēlāk nekā pieteikumu iesniegšanas termiņā, iesniedz tiešsaistes pieteikumu ar norādi par plānoto diploma saņemšanas laiku.
  • Pievienojiet motivācijas vēstuli angļu valodā (maksimums 2 000 zīmes), kurā jāatspoguļo akadēmiskie sasniegumi, profesionālā un cita atbilstošā pieredze.
  • Pievienojiet pases kopiju un savu fotogrāfiju (pases fotogrāfijas formātā).

Lai pieteiktos studijām RJA, atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai par ECTS līmeni C (jeb 7), ko apliecina sekmju izraksts vai cits oficiāls dokuments. Angļu valodas zināšanas var tikt apliecinātas arī ar IELTS vai TOEFL testu rezultātiem vai apstiprinājumu, ka iepriekšējā izglītība ir iegūta angļu valodā.

2017./2018. studiju gadā RJA piedāvā bezmaksas studiju vietas Latvijas vidusskolu absolventiem – izcilniekiem. Izcilības stipendija, kas segs studiju maksu vienam semestrim, iedibināta, lai dotu iespēju labākajiem skolēniem, kas tiecas pēc panākumiem, izvēlēties izcilas kvalitātes izglītību tepat Latvijā. RJA tiks nodrošināta viena bezmaksas studiju vieta bakalaura studiju programmā „Tiesības un diplomātija” un viena – „Tiesības un bizness”.

Iesniegums tiks uzskatīts par pilnīgu tad, kad RJA būs saņēmusi visus nepieciešamos dokumentus.  Pieteikšanās studijām reflektantiem no Latvijas, no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm un Šveices Konfederācijas ir bez maksas. Reflektantiem no citām valstīm – 100 EUR.

Uzņemšanas rezultāti

Uzņemšana bakalauru studiju programmās notiek pēc sekojošiem kritērijiem::

  • vidusskolas atestāta sekmju izraksta vidējās atzīmes C atbilstoši ECTS (priekšrocības reflektantiem ar A un B līmeņa vidējo atzīmi atbilstoši ECTS). Reflektantiem, kas vidusskolu beigs 2017. gadā un piesakās priekšatlasei, jāiesniedz apstiprināta 1. semestra liecība;
  • angļu valodas zināšanu līmenis nevar būt zemāks par centralizētā eksāmena līmeni B2, var iesniegt arī cita veida līdzvērtīgu apliecinājumu angļu valodas prasmei, kā TOEFL vai IELTS oficiālos rezultāts – zemākais kvalificējošais punktu skaits TOEFL ir 550 punkti (datorizētam testam – 213; Interneta testam – 80); IELTS – 6.0. Reflektanti, kas iepriekšējo izglītību ieguvuši angļu valodā (vai var pierādīt līdzvērtīgas zināšanas), tiek atbrīvoti no TOEFL vai IELTS kārtošanas;
  • sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniskajās konferencēs un zinātnisko darbu konkursos, aktīvu dalību jauniešu organizācijās un citās pielīdzināmās aktivitātēs. .

Uzņemšanas komisija var aicināt reflektantus uz interviju.

Ierodoties uz līgumu slēgšanu, personām jāuzrāda izglītības dokumentu oriģināli, t.i., tie jāuzrāda ne vēlāk kā līdz 2017. gada 12. jūlijam.

RJA Bakalauru Uznemsanas noteikumi

 

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt