Visiting professors and visiting lecturers

Vija Požarnova MA

Visiting Lecturer
Contemporary Latvian

2017 – now (University of Latvia, PhD studies in Linguistics)
2017 MA in Philology (University of Latvia, Baltic Philology)
2011 MA in Philology (University of Latvia, Classical Philology)

Significant Professional Experience

  • 2016 – now Research assistant, University of Latvia, Latvian Language Institute

Current research

  • Comparative language policy

Main publications

  • Požarnova V., Pošeiko S. Valodas izvēli ietekmējošie faktori privātajā izglītībā, rakstu krājums „Valoda dažādu kultūru kontekstā”. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds SAULE, 2018. 220.–214. lpp.
  • Požarnova V. Multilingvisms un nacionālā identitāte Indijas Republikā, rakstu krājums „Nacionālās identitātes sociolingvistiskie aspekti”. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2018. 219.–254. lpp.
  • Požarnova V. Transliterācijas un fonētiskās transkripcijas problemātika Latviešu-hindi sarunvārdnīcas izstrādē, rakstu krājums „Linguistica Lettica Nr. 25”. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017. 231.–239. lpp.