Viesprofesori un vieslektori

Daiga Rezevska Dr.iur.

Viesprofesore
Juridiskā metode

Professor (UL) 2012
Associate profesor (UL) 2005, 2010
Doctor iuris (UL) 2004
The Master of Laws (UL) 1997
The Bachelor of Laws (UL) 1996

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

 • Professor, Department of Legal Theory and History, Faculty of Law, University of Latvia, 25.01.2012- present
 • Vice Dean, University of Latvia, Faculty of Law, 15.06.2011-01.10.2012
 • Acting Chair, Department of Legal Theory and History, Faculty of Law, University of Latvia, 01.09.2011- 01.01.2012
 • Acting Vice Dean, Faculty of Law, University of Latvia, 02.09.2010-14.06.2011
 • Member of the Commission, Advisory Constitutional Law Commission to the
 • State President of the Republic of Latvia, 01.12.2007- 31.10.2013
 • Associate professor, Department of Legal Theory and History, Faculty of Law, University of Latvia, 01.01.2005-24.01.2012
 • Lecturer, Department of Legal Theory and Political Science (History), Faculty of Law, University of Latvia, 01.09.1999- 31.12.2004
 • Teaching Associate (Legal Writing course), Eurofaculty, 01.10.1999- 31.01.2000
 • Assistant, Department of Legal Theory and Political Science, Faculty of Law, University of Latvia, 01.09.1996- 31.08.1999
 • The Arbitrators Deputy, EDSO Court of Conciliation and Arbitratio, 23.01.2007- present
 • Commissioner, Public Utilities Commission of the Republic of Latvia, 02.06.2005- 01.06.2010
 • Chief Editor, Legal Scientific Journal “Likums un Tiesības” (“Law and Justice”), 10.05.1999- 31.05.2005
 • Board member, Publishing Company “Ratio iuris”, 23.12.2004- 31.05.2005
 • Director, Publishing Company “Ratio iuris”, 10.05.1999- 22.12.2004
 • Visiting Professor, Riga Graduate School of Law, 01.09.2013- present
 • Lecturer, Riga Graduate School of Law, 01.04.1999- 01.10.2003
 • Legal Assistant to the Judge, Constitutional Court of the Republic of Latvia, 22.01.1997- 26.04.1999

Aktuālais pētniecības darbs

Introducing of the general principles of law in the courts’ and administrative practice; the meaning of legal norm in the contemporary legal theory

Publikācijas

Author of more than 30 publications.

10 most important of them:

1. Rezevska D. (Co-author) Satversmes 1. panta komentārs (Commentary on the Article 1 of the Constitution). In: Balodis R. (Ed.) Latvijas Republikas Satversmes komentāri. I nodaļa. Vispārējie noteikumi (Commentary to the Constitution of the Republic of Latvia. Chapter I. General Provisions). Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014

2. Rezevska D. Administratīvā procesa likuma komentāri, 4., 15., 16., 17. pants. (Commentary on Art. 4, 15, 16, 17 of Administrative Procedure Law). Dr.iur. J.Briede (Ed.). Rīga: TNA, 2013.

3. Rezevska D., Levits E., Ziemele I., Mits M., Liepa L., Kusiņš G. Par Latvijas valsts konstitucionālajiem pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu. Konstitucionālo tiesību komisijas viedoklis un materiāli (On the Constitutional Basis of Latvia’s State and Inviolable Core of the Constitution). Rīga: Latvijas vēstnesis, 2012, (Co-author).

4. Rezevska D., Levits E., Ziemele I., Kusiņš G., Mits M., Liepa L. Valsts Prezidenta Konstitucionālo tiesību komisija. Viedokļi: 2008-2011 (The State President’s Commission of the Constitutional Law. Opinions: 2008-2011). Rīga: Latvijas Vēstnesis, (Co-author).

5. Rezevska D. Legal Methods in Latvia’s Legal Arrangement and European Integration. In: European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives. Collection of Papers of International Conference held by the University of Latvia. Riga: The University of Latvia Press, 2011, pp. 222-234.

6. Iļjanova D. The Governmental System of the Republic of Latvia. In: Nóra Chronowski, Timea Drinoczi, Tamara Takacs, Eds. The governmental systems of the Central and Eastern European states. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, pp. 367-429.

7. Iļjanova D. Labas pārvaldības princips kā vispārējais tiesību princips: konkretizācija un piemērošana(Good governance as the general principle of law, concretization and application as unwritten legal norm). In: Ozoliņa Ž., Reinholde I. (Eds.) Laba pārvaldība (Good governance). Rīga: Zinātne, 2009, pp. 137-152.

8. Iljanova D. The Constitutional Law of the Republic of Latvia. In: Kortmann C., Fleuren J., Voermans W. (Eds.) Constitutional Law of 10 EU Memberstates. The 2004 Enlargement. The Netherlands: Kluwer Law International, 2006, pp. V3- V65.

9. Rezevska D. Tiesiskās paļāvības principa satura konkretizācija un attīstība judikatūrā (The Concretisation and Development of the Principle of Legal Certainty). Apvienotā pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa rakstu krājums (Materials of World’s Latvian Scientists Congress). Rīga, 2011.

10. Dabiskās tiesības un to evolūcija (Natural Law and its Evolution). In: Tiesību teorijas un valsts zinātnes atziņas (The Cognitions of Legal and State Theory). Rīga: UL, 1997

Monography

Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana (The meaning and application of the general principles of law). Rīga: Ratio iuris, 2005, 140 pages