Viesprofesori un vieslektori

Jeļena Sevastjanova Mg.philol.

Vieslektore
Krievu valoda

Maģistra grāds krievu filoloģijā. Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, 1996
Diploms par augstāko izglītību: filologs, krievu valodas un literatūras pasniedzējs. Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, 1984

Nozīmīgākā profesionālā pieredze 

 • Kopš 2014 -  Krievu valodas kā svešvalodas pasniedzēja Japāņu Policijas Akadēmijas studentiem
 • Kopš 2011 - Rīgas Juridiskās augstskolas Krievu valodas kā svešvalodas pasniedzēja (vieslektore)
 • Kopš 2010 - Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes krievu valodas kā svešvalodas eksaminācijas centra pasniedzēja
 • Kopš 2006  – Krievu valodas kā svešvalodas pasniedzēja Latvijas Universitātes Valodu centrā
 • Kopš 2003 – Krievu valodas kā svešvalodas stundu pasniedzēja Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rusistikas un slāvistikas nodaļā
 • Kopš 2002 – Studiju metodiķe Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Rusistikas un slāvistikas nodaļā
 • Kopš 1998 – Krievu valodas kā svešvalodas pasniedzēja Latvijas Universitātē Erasmus programmas studentiem
 • 2007–2009 – Krievu valodas kā svešvalodas kontrakta pasniedzēja Latvijas Ārlietu ministrijā
 • 2001–2009 – Krievu valodas kā svešvalodas pasniedzēja Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē, brīvas izvēles kursos citu programmu studentiem (Krievu valoda kā svešvaloda I, Krievu valoda kā svešvaloda II)
 • 2000–2004 – Krievu valodas pasniedzēja Starptautiskā pedagoģijas un praktiskās psiholoģijas institūta Tulku fakultātē
 • 2000–2002 – Lietvedis Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Slāvistikas nodaļā
 • 2000–2001 – Krievu valodas kā svešvalodas pasniedzēja Latvijas Universitātē, Medicinas fakultātes sešās ārzemju studentu grupās
 • 1993–2002 – Vecākais lietvedis Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes nepilna laika neklātienes nodaļā, Krievu literatūras katedrā
 • 1984–1993 – Krievu valodas un literatūras pasniedzēja Rīgas 9. arodvidusskolā

Publikācijas

 • Perifrāžu un eifēmismu funkcionēšana mūsdienu Latvijas krievvalodīgajā presē (līdzautore R.Kurpniece) . LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2015., 308.-315.lpp.)