Visiting professors and visiting lecturers

Viktorija Soņeca LL.M

Visiting Lecturer
Introduction to Law. European Union Law

PhD Candidate of the Faculty of Law of the University of Latvia
Master's degree of law in social sciences (LL.M), Riga Graduate School of Law

Significant Professional Experience 

 • Legal adviser to the Supreme Court of Latvia, from 12/12/2022 - now 
 • Editor, Journal “Jurista Vārds”, from 1/03/2021 - 31/05/2023
 • Director of the Court of Justice of the European Union Department, Ministry of Justice, from 1/11/2018 – 12/03/2021
 • Lawyer, Ministry of Justice, from 19/05/2014 – 31/10/2018

Current research

 • "The Impact of Technology on Sovereign: Trends in the Transformation of the Legal System in the Digital Age"/dissertation
 • “The need for lobbying regulations in Latvia as a democratic state governed by the rule of law”, research with prof. S.Osipova (“Eversheds Sutherland Bitāns” Law Office’s Scholarship “Contemporary Challenges to the Theory and Practice of Law Enforcement in Latvia”) 

Main publications

 • Contributed article to the National Encyclopedia “An infringement procedure”, 1.08.2022, available: https://enciklopedija.lv/skirklis/153093-p%C4%81rk%C4%81puma-proced%C5%ABras. 
 • Soņeva V., Tehnoloģiju milžu ietekme uz suverēnu (Global Technology Giants and Their Influence on the Sovereign), New Legal Reality: Challenges and Perspectives. I. Collection of research papers in conjunction with the 8th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia. Riga: University of Latvia Press, 2022. page 209–223.
 • Soņeca V., Koutrakos “The Future of the Istanbul Convention before the CJEU”. The EU and its Member States’ Joint Participation in International Agreements, Hart Publishing, 2022, page 189 – 205.
 • Contributed article to the National Encyclopedia “Court of Justice of the European Union”, 18.05.2022. Available: https://enciklopedija.lv/skirklis/141566-Eiropas-Savien%C4%ABbas-Tiesa. 
 • Soņeca V. The flaws of the draft of the Artificial intelligence act, The Impact of corruption on social security, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych, Radom 2022, page 41 – 57.
 • Soņeca V. Arī VID ir jāievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas nosacījumi (The State Revenue Service must also comply with General Data Protection Regulation). Jurista Vārds, 05.04.2022., No. 14 (1228), page 28.-32.
 • Commentary regarding Compulsory Civil Liability Insurance of Owners of Motor Vehicles Law in context with the European Court of Justice Judgement in Case C-707/19 K.S. (Joprojām nesakārtotais jautājums ar ОСТА likumu). Journal Bilances Juridiskie padomi. 1.07.2021.
 • Soņeva V., Stambulas konvencijas ratificēšana Eiropas Savienības personā pretēji visu Eiropas Savienības dalībvalstu piekrišanai (Ratification of Istanbul Convention by European Union Contrary to Consent of All Member States of European Union), Collection of research papers of the 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Riga: University of Latvia Press, 2021, page 309 – 319. 
 • Contributed two articles to the National Encyclopedia: "Accession to the EU": https://lnkd.in/d-4ukRy  and "Withdrawal from the EU": https://lnkd.in/dA-be-y. 
 • The CJEU also hears complaints brought by individuals under Article 263 (4) of the Treaty on the Functioning of the European Union (Prasības celšana Eiropas Savienības Tiesā). Forbes Latvija magazine. 1.04.2021.  
 • Soņeca V. Research "The need for lobbying regulations in Latvia as a democratic state governed by the rule of law ". 11.02.2021. Available: https://www.fonds.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_fonds/PDF/SonecaV_petijums_S.O.vadiba_par_lobesanu.pdf.
 • Soņeca V. Eiropas pilsoņu iniciatīva: līdzdalības rīks, kas dod iespēju tikt sadzirdētiem (The Initiative of the European Citizens: a participatory tool enabling to be heard). Jurista Vārds, 22.12.2020, No. 51/52 (1161/1162), 76. - page 83.
 • Soņeca V. Likumdevēja kļūda, kas "rezultējusies" EST spriedumā (Error of the legislator resulting in the judgment of the CJEU). Jurista Vārds, 30.06.2020, No. 26 (1136), pages 13–16. 
 • Soņeca V., How the absence of lobbying regulation in a member state affects the fulfilment of the EU’s commitments. Zborník je výstupom medzinárodnej vedeckej konferencie Trnavské právnické dni „Právna politika a právna legislatíva: Politické rozhodnutia a ich vplyv na medzinárodné a európske právo“ konanej online v dňoch 24. - 25. 9. 2020., page 124. – 140.
 • Soņeca V. Kad vērsties Eiropas Savienības Tiesā? (When to go to the Court of Justice of the European Union?) Online Journal iTiesības, 22.06.2020. 
 • Soņeca V. Lobēšanas regulējuma neesamības ietekme uz uzņemto Eiropas Savienības saistību izpildi. Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību piemērošana nacionālajās tiesās. (Impact of the absence of lobbying regulation on the fulfilment of the obligations of the European Union. Application of international and European Union law in national courts.) Proceedings of the 78th International Scientific Conference of the University of Latvia. Riga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020, 387. – page 396.
 • Soņeca V. Vācijas Federālā Konstitucionālā tiesa met izaicinājumu EST – kurai pieder galavārds? (The German Federal Constitutional Court challenges the CJEU – who has the final say?). Jurista Vārds, 26.05.2020, No. 21 (1131), pages 12–16.
 • Soņeca V. "Vai "Facebook" plāno iekarot finanšu pakalpojumu tirgu? (Is Facebook planning to take on the financial services market?) Online Journal iTiesības, 9.10.2019. 
 • Soņeca V. “Jēdziena “nacionālā identitāte” tvērums pārākuma principa kontekstā” (Scope of the concept “national identity” in the context of the principle of supremacy). The 7th International Scientific Conference of the University of Latvia “Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems”.
 • Soņeca V. Tiesiskuma apdraudējums. Polijas piemērs (Threat to the rule of law. Example of Poland). Proceedings of the 77th International Scientific Conference of the University of Latvia. Riga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 397. – page 404.
 • Co-author of the book “Administratīvā pārkāpuma tiesības. Administratīvās atbildības likuma skaidrojumi”, 2020, prepared in the scientific edition (scientific editors Gunārs Kūtris and Edvīns Danovskis): Chapter 29 “Judgement” and Chapter 30 “Judgement of the Court” prepared together with Prosecutor General Juris Stukāns, Chapter 37 “Enforcement of a decision made in a Member State of the European Union on recovery of property in Latvia”, Chapter 38 “Enforcement of a decision made in Latvia on recovery of property in a Member State of the European Union ”and Chapter 39 “Bilateral and Multilateral Agreements on Cooperation in the Enforcement of Sentences”, prepared together with Jūlija Murara-Kļučica, Lawyer of the International Cooperation Department of the Ministry of Justice.
 • Soņeca V. Tiesiskuma apdraudējums (Threat to the rule of law). Jurista Vārds, 18.06.2019, No. 24 (1082), pages 29–33.
 • Soņeca V. Fotogrāfiju aizsardzība interneta vidē (Protection of photographs in the Internet environment). Journal Bilances Juridiskie padomi No. 6, 30.05.2019. 
 • Soņeca V. Pārkāpuma procedūra: kas tas par "zvēru" un cik bīstamas ir sekas (Infringement procedure: what is it and how dangerous are the consequences). Jurista Vārds, 14.05.2019, No. 19 (1077), pages 29–33.
 • Soņeca V. Vai pārtikas produkta garša var tikt aizsargāta ar autortiesībām? (Can the taste of a food item be protected by copyright?) Journal Bilances Juridiskie padomi No. 2, 25.01.2019.
 • Soņeca V. Kad Eiropas Savienībai jāatlīdzina uzņēmumiem zaudējumi – turpinājums (When the European Union must compensate companies for losses – continued). Online Journal iTiesības, 6.02.2019. 
 • Soņeca V. Komentārs par jēdziena "transportlīdzekļu lietošana" tvērumu Tiesas praksē (Commentary on the scope of the concept of "use of vehicles" in the case law of the Court). Jurista Vārds, 22.01.2019, No. 3 (1061), pages 9–10.
 • Soņeca V. Kas ir actio pauliana prasība, un kur tā ir ceļama, ja iesaistītas vairākas dalībvalstis? (What is an actio pauliana claim and where should it be brought if several Member States are involved?) Journal Bilances Juridiskie padomi No. 1, 01.01.2019. 
 • Soņeca V. Pienākums noslēgt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (Obligation to conclude a civil liability insurance contract). Online Journal iTiesības, 26.11.2018. 
 • Soņeca V. Kādas NPG atbrīvojamas no PVN (Which IGP should be exempt from VAT). Journal Bilances Juridiskie padomi, 01.11.2018. No. 11.