Bibliotēka

Pakalpojumu cenas


Maksas pakalpojumi atšķiras dažādu kategoriju lietotājiem. Pieeja datortehnikai un kopēšanas ierīcēm iespējama tikai ar viedkartēm, kuras var saņemt no bibliotēkas darbiniekiem un lietot tikai konkrētā apmeklējuma laikā.

Reģistrācijas maksa viesiem

  • studenti un zinātnieki 20 € gadā (7 € mēnesī)                                       
  • pārējie (praktizējoši juristi u.c.) 40 € gadā (20 € mēnesī)                               
  • kolektīvie abonementi (privātās kompānijas) 100 € gadā 
  • kolektīvie abonementi (valsts iestādes) 50 € gadā      

Maksas pakalpojumi

  • drukāšana A4 (melnbalts vienpusējs)  Vietējie lasītāji 0,07 € / Viesi 0,10 € par lapu
  • drukāšana A4 (krāsains vienpusējs) Vietējie lasītāji 0,40 € / Viesi 0,60 € par lapu
  • kopēšana A4 (melnbalts vienpusējs) Vietējie lasītāji 0,10 € / Viesi 0,15 € par lapu
  • kopēšana A3 (melnbalts vienpusējs)  Vietējie lasītāji 0,20 € / Viesi 0,30 € par lapu
  • skenēšana 0,07 € (par aktivitāti)

RJA bibliotēkas izmantošanas noteikumi

Zemāk atradīsiet noteikumus, kas regulē Juridiskās bibliotēkas, tās sistēmu un pakalpojumu izmantošanu. 

Spēkā no 2019. gada 16. septembra (pdf fails)

1  Vispārēji noteikumi

1.1.  Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir RJA struktūrvienība, kas nodrošina RJA ar studijām un pētnieciskajam darbam nepieciešamo literatūru, datu bāzēm un informāciju. Bibliotēka darbojas kā publiskā bibliotēka un apkalpo arī jebkuru citu interesentu, bet, lai nodrošinātu bibliotēkas pakalpojumus RJA studentiem un pasniedzējiem, Bibliotēka ir tiesīga noteikt ierobežojumus pārējiem apmeklētājiem.
1.2.  Bibliotēkas darbības juridiskais pamats ir Latvijas Republikas Bibliotēku likums, citi LR teritorijā spēkā esošie normatīvie akti, RJA Statūti un RJA Bibliotēkas Nolikums.
1.3.    Bibliotēka apmeklētājiem atvērta katru darba dienu no 9:00-20:00, sestdienās no 10:00-17:00. Bibliotēkas darba laikos iespējamas izmaiņas, kas tiek izziņotas iepriekš.
1.4.    Bibliotēkas sistēmā „Bibliotēku informācijas sistēma ALEPH500” (turpmāk – Sistēma) tiek apstrādāti personas dati saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem. Sistēmas pārzinis ir Kultūras informācijas sistēmu centrs, juridiskā adrese Tērbatas ielas 53-2, LV-1011, Rīga, Latvija; apstrādes reģistrācijas numurs Valsts datu inspekcijā Nr. 001276. Datu apstrādes mērķis ir pakalpojumu sniegšana Bibliotēkas lasītājiem.

2  Lasītāju tiesības un pienākumi

2.1. Bibliotēkas krājumā galvenokārt ir pārstāvēta zinātniskā literatūra. Bibliotēkas kolekcijas izmantošanai reģistrētajiem lasītājiem tiek nodrošināta iespēja izmantot lasītavu. Par reģistrētu lasītāju var kļūt jebkura persona, aizpildot “RJA Juridiskās Bibliotēkas lasītāja” anketu un uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu (studenta apliecību, pasi, ID karti).
2.2.  Katram reģistrētajam lasītājam tiek piešķirta lasītāja karte ar unikālu numuru. Lasītāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai.
2.3.  Lasītāji tiek iedalīti 2 pamatkategorijās: vietējie lasītāji un viesi. Vietējie lasītāji ir RJA,  Latvijas Universitātes un Rīgas Ekonomikas augstskolas studenti, pasniedzēji un darbinieki. Viesi ir: (1) zinātnieki un citu augstākās izglītības iestāžu studenti; (2) pārējie, tajā skaitā praktizējoši juristi.
2.4. RJA Bibliotēka lasītājiem-viesiem ir noteikusi reģistrācijas maksu. Reģistrācijas maksa ir atšķirīga atkarībā no lasītāja statusa un ir jāsamaksā reizi gadā, lai lasītājs varētu izmantot bibliotēkas pakalpojumus (skat. Pielikumu).
2.5. Grāmatas un žurnāli uz mājām var tikt izdoti vietējiem lasītājiem un viesiem, kuri ir samaksājuši gada maksu uz sekojošiem nosacījumiem:
2.5.1.    grāmatas izsniedz uz ierobežotu laika periodu – ne vairāk kā uz 3 nedēļām un 10 grāmatas vienlaikus;
2.5.2.    mācību grāmatas var tikt izdotas uz attiecīgā mācību kursa periodu;
2.5.3.    RJA pasniedzējiem un darbiniekiem Bibliotēkas materiālu izmantošanas laiks var tikt pagarināts līdz 6 nedēļām;
2.5.4.    atkarībā no lasītāju pieprasījuma un resursu pieejamības Bibliotēkas darbinieki var ierobežot iespējamo no Bibliotēkas saņemto grāmatu maksimālo skaitu;
2.5.5.   atsevišķas sevišķi pieprasītas grāmatas var tikt izdotas tikai uz nakti (nakts abonements). Tās izsniedz Bibliotēkas darba laika pēdējā stundā, vienlaikus izsniedzot ne vairāk kā divas grāmatas. Grāmatas ir jāatdod Bibliotēkai atpakaļ nākamajā bibliotēkas darba dienā vienas stundas laikā no atvēršanas brīža
2.6.   Strādājot ar portatīvajiem datoriem, RJA studenti, pasniedzēji un darbinieki var izmantot wi-fi pieslēgumu un piekļūt interneta tīklam un RJA iekšējiem tīkla resursiem ar RJA paroli. Citiem vietējiem lasītājiem, kā arī lasītājiem-viesiem, kuri samaksājuši gada maksu, paroli pieejai interneta resursiem izsniedz Bibliotēkas darbinieks.
2.7.    Vispārējie uzvedības noteikumi Bibliotēkā jāievēro jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas   telpās, un tie ir sekojoši:
2.7.1.  sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam;
2.7.2.  nav atļauts smēķēt, ienest un/vai lietot pārtikas produktus un dzērienus;
2.7.3.  jāizslēdz skaņa mobilajiem telefoniem un portatīvajām ierīcēm;
2.7.4.  virsdrēbes un lietussargi jāatstāj garderobē;
2.7.5.   neviens Bibliotēkas materiāls nedrīkst tikt iznests ārpus Bibliotēkas telpām, pirms to nav atļāvis Bibliotēkas darbinieks;
2.7.6. Bibliotēkas datorus atļauts lietot tikai reģistrētajiem lasītājiem un tikai sekojošiem mērķiem:
– lietot Bibliotēkas elektronisko katalogu Aleph;
– izmantot Bibliotēkā pieejamās datu bāzes;
– meklēt juridisku informāciju interneta tīklā.
Gadījumos, kad cits lasītājs gaida iespēju izmantot kādu no iepriekš minētajiem pakalpojumiem, datora lietošanas laiks ir ierobežots līdz 1 stundai.
2.7.7.  aizliegts lietot bibliotēkai nepiederošo attēlu kopēšanas aparatūru;
2.7.8.  grāmatas nav atļauts likt atpakaļ plauktos, tās jāatstāj uz galda;
2.7.9.  visi uz mājām izsniegtie materiāli jāatdod Bibliotēkai atpakaļ bez nokavēšanās un tādā pašā stāvoklī, kādā tie tika saņemti. Soda nauda jāmaksā par katru kavētu grāmatu – 0,30 € par katru kavētu dienu;
2.7.10. soda nauda par laikā neatdotu grāmatu, kas saņemta nakts abonementā – 3,00 € par katru kavētu stundu.
2.8.   Lasītājiem ir pienākums iepazīties ar Bibliotēkas izmantošanas noteikumiem un ievērot tos. Izmantojot Bibliotēku vai veicot jebkādas aktivitātes Sistēmā, ir uzskatāms, ka attiecīgais lasītājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem RJA mājas lapā publicētajiem Bibliotēkas izmantošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot.
2.9.    Lietotājam, kas neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, būtiski traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var uz 1 mēnesi aizliegt izmantot Bibliotēkas pakalpojumus. Par atkārtotiem pārkāpumiem lietotāju var izslēgt no bibliotēkas bez atjaunošanās tiesībām.
2.10. Ja kāds no Bibliotēkas īpašumiem ir ticis pazaudēts, lasītāja pienākums ir aizstāt to ar identisku vai līdzvērtīgu. Ja to nav iespējams izdarīt, nozaudētā informācijas resursa vērtību jāatlīdzina atbilstoši tā pašreizējai tirgus vērtībai un jāsedz administratīvās izmaksas 7 € apmērā par katru nozaudēto vienību.

3  Bibliotēkas sistēmas izmantošana

3.1.  Lasītājam ir tiesības izmantot Sistēmu tādu, kāda tā ir Sistēmas lietošanas brīdī.
3.2.   Sistēmas publiski pieejamā vide http://libra.lanet.lv un piedāvātā funkcionalitāte ir pieejama jebkurai personai. Paplašināta Sistēmas funkcionalitāte ir pieejama tikai reģistrētiem lasītājiem.
3.3. Sistēmas darbībā ir pieļaujami īslaicīgi darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Sistēmas uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.
3.4.  Reģistrējot Sistēmā lasītāju, Bibliotēka izveido lietotāja kontu un piešķir lasītājam autorizācijas datus (lietotāja vārdu un paroli). Lai izveidotu lietotāja kontu Sistēmā, Bibliotēka veic personas datu ievadīšanu un apstrādi Sistēmā.  Sistēmā tiek apstrādāti sekojoši personas dati:
3.4.1. Lasītāja ierīcei (datoram) piešķirtā interneta protokola adrese;
3.4.2. Lasītāja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vietas adrese un faktiskā dzīves vietas adrese, pakalpojumi, kurus lasītājs izmanto Sistēmā un Bibliotēkā, kontaktinformācija, lasītāja mācību un/vai darba vieta.
3.5. Lasītāja ierīcei (datoram) piešķirtā interneta protokola (IP) adreses apstrādes mērķis ir Sistēmas darbības apdraudējumu novēršana un pārtraukšana.
3.6.  Lasītāja personas datu apstrādes mērķi ir Bibliotēku likumā un Bibliotēkas statūtos noteikto funkciju, tiesību un pienākumu izpilde automatizētā veidā.
3.7. Lietotāja kontā ietvertā informācija nepieciešamības gadījumā tiek izmantota saziņai ar lasītāju. Reģistrēts lasītājs ir atbildīgs par savas kontaktinformācijas aktualizēšanu.
3.8.  Lasītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Bibliotēkai par savu autorizācijas datu nozaudēšanu vai citiem drošības incidentiem, kā arī pieprasīt Bibliotēkai jaunus autorizācijas datus.
3.9. Sistēmas sadaļā „Palīdzība” atrodas paskaidrojošā informācija par Sistēmas izmantošanas iespējām. Neskaidros jautājumus par Sistēmas lietošanas kārtību, konstatētiem kļūdas ziņojumiem vai nepieejamību Sistēmai lasītājs var noskaidrot Bibliotēkā.
3.10. Autorizācijas datiem ir jābūt pietiekami drošiem, lai novērstu to nejaušu atminēšanu un nesankcionētu izmantošanu. Paroles garumam jābūt ne mazāk kā 8 (astoņi) simboli. Parolei jāsastāv no ciparu un burtu virknes.
3.11. Lasītājam aizliegts:
3.11.1.  nodot trešajām personām autorizācijas datus. Autorizācijas datus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs, kuram tie ir piešķirti;
3.11.2. autorizācijas datus uzglabāt redzamās vietās vai uzglabāt tos citām personām pieejamā veidā;
3.11.3.  veikt darbības, kas vērstas uz Sistēmas drošības aizsardzības sistēmu apiešanu vai  bojāšanu, vai arī jebkādas citas pretlikumīgas darbības.
3.12. Lasītājam ir tiesības prasīt Bibliotēkai dzēst savu lietotāja kontu un tajā esošos personas datus, ja lasītājs ir izpildījis visas savas saistības pret visām Aleph 500 tīkla bibliotēkām, kurās lasītājs ir saņēmis bibliotēkas pakalpojumus.

4  Bibliotēkas tiesības un pienākumi

4.1.     Bibliotēkas darbiniekiem ir pienākums informēt lasītāju par šiem Bibliotēkas Noteikumiem.
4.2.     Bibliotēkas darbiniekiem ir jāseko grāmatu izsniegšanas termiņiem un jāizsūta atgādinājumi par kavētām grāmatām.
4.3.     Bibliotēkai ir tiesības lūgt katrai personai, kas uzturas Bibliotēkas telpās, ievērot Bibliotēkas Nolikumu un šos Noteikumus. Gadījumā, ja persona uzvedās neatbilstoši, Bibliotēkas darbiniekiem ir tiesības izraidīt šo personu no Bibliotēkas telpām.
4.4.     Bibliotēka neuzņemas nekādu atbildību par tās telpās ienestajām personiskajām mantām.
4.5.   Bibliotēka nodrošina maksas pakalpojumus. Šo pakalpojumu saraksts un izcenojumi ir pievienoti šiem Noteikumiem kā pielikums, un ir šo noteikumu sastāvdaļa.