Viesprofesori un vieslektori

Mārtiņš Mits Dr.iur.

Viesdocents
Cilvēktiesības

Dr.jur. (LL.D), Starptautiskās publiskās tiesības (Lundas Universitāte, 2010)
Cilvēktiesību maģistrs (LL.M.) (Notingemas Universitāte, 1998)

Darba pieredze

 • Kopš 2015: Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis
 • 2008-2015: Rīgas Juridiskās augstskolas prorektors
 • Kopš 2013: Rīgas Juridiskās augstskolas asociētais profesors
 • 2012-2013: Rīgas Juridiskās augstskolas docents
 • 1999-2012: Rīgas Juridiskās augstskolas lektors
 • 2000 – 2001: Cilvēktiesību Žurnāla galvenais redaktors
 • 1999 – 2001: Direktora pienākumu izpildītājs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūtā
 • 1995 – 1999: Direktora vietnieks Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūtā
 • 1993 – 1995: Galvenais konsultants Latvijas Republikas Augstākās tiesas Tiesu prakses vispārināšanas daļā

Pieredze mācību darbā

Profesionālā nodarbinātība

 • 2010-2012 un kopš 2015: Latvijas Zinātnes padomes eksperts
 • 2012-2015: Ministru Kabineta apstiprināts kandidāts ad hoc tiesneša amatam no Latvijas Eiropas Cilvēktiesību tiesā
 • 2007-2012: Valsts prezidenta izveidotās Konstitucionālo tiesību komisijas loceklis
 • 2007-2012: Latvijas alternatīvais pārstāvis Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdē

Izglītība

 • 2010: Dr.iur. (LL.D) starptautiskajās publiskajās tiesībās, Lundas universitāte (Zviedrija)
 • 1998: starptautisko cilvēktiesību maģistrs (LL.M in Human Rights Law), Notingemas universitāte (Lielbritānija)
 • 1995: jurists, tiesību zinātņu bakalaurs, Latvijas Universitāte

Papildus mācības

 • 2006: 4. Ziemeļvalstu pētnieciskais kurss Human Rights, Democracy and Constitutionalism, Ziemeļvalstu Cilvēktiesību pētniecības skola, Kopenhāgenas Universitāte un Dānijas Cilvēktiesību institūts (Dānija)
 • 2004: Ziemeļvalstu Cilvēktiesību pētniecības tīkla 3.kurss, Norvēģijas Cilvēktiesību centrs (Norvēģija)
 • 1999: Padziļinātais kurss International Mechanisms for the Protection of Human Rights, Abo Akadēmiskās universitātes Cilvēktiesību institūts (Somija)
 • 1995: Padziļinātā mācību programma Human Rights for Central and Eastern Europe, Raula Vallenberga Institūts (Zviedrija)
 • 1994: mācību kursi Comparative Constitutional Law un Introduction into EU Law Pilsoniskās izglītības projekta (Civic Education Project) ietvaros, Latvijas Universitāte

Augstskolas

 • 2013-2015: maģistra studiju kurss Changing European Human Rights Law, Deusto Universitāte (Spānija)
 • 2011: maģistra studiju kurss International Protection of Human Rights (līdzpasniedzējs) un maģistra darba vadīšana Vrije Universiteit Brussel (Beļģija)
 • Kopš 1999: lekcijas un semināri Rīgas Juridiskajā augstskolā cilvēktiesību kursos; semināri starptautisko tiesību, konstitucionālo tiesību, starptautisko strīdu risināšanas kursos
 • 2000 – 2002: pasniedzējs starptautiskā interneta kursā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē: Internet Course on the International Protection of Human Rights, organizators Abo Akadēmiskās universitātes Cilvēktiesību institūts (Somija)
 • 1996 – 2002: lekcijas un semināri Latvijas Universitātē cilvēktiesību kursos Juridiskās un citu fakultāšu studentiem; lekcijas un semināri starptautisko tiesību kursā juridiskās fakultātes studentiem (2005)

Starptautiskas mācību programmas

 • 2005-2007: Latvijas eksperts Eiropas Savienības EUJUST LEX kursos Irākas tiesnešiem, policijas darbiniekiem un cietuma administrācijas darbiniekiem (Dānija)
 • 2002: Eiropas Padomes eksperts seminārā Ziemeļkaukāza reģiona nevalstiskajām organizācijām (Krievija)
 • 2000-2003: lektors Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta kursos NVS valstu juristiem (Latvija)
 • 2000-2001: lektors Raula Vallenberga institūta kursos NVS valstu juristiem (Zviedrija)
 • 2000: lektors Dānijas Cilvēktiesību centra seminārā Latvijas pārstāvjiem minoritāšu jomā (Vācija, 2000)
Nacionālas mācību programmas
 • Kopš 1996: pasniedzējs Latvijas Tiesnešu mācību centra, Rīgas Juridiskās augstskolas, Sorosa fonda Latvija un citu organizāciju rīkotās mācību programmās cilvēktiesību jomā Latvijā dažādām mērķauditorijām – Saeimas Juridiskās komisijas deputātiem, Satversmes tiesas, Augstākās tiesas un pārējo tiesas instanču tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem, žurnālistiem, nevalstiskajām organizācijām, u.c.

Pieredze pētnieciskajā darbā

 • 2012-2016: Latvijas pētnieks Zalcburgas Universitātes Eiropas Savienības studiju centra vadītājā projektā Member States’ Constitutions and EU Integration
 • 2013: Latvijas pētnieks projektā Impact of the European Convention on Human Rights and the Case Law on Democratic Changes and Developments in Eastern Europe, projektu vada Iulia Motoc un Ineta Ziemele, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneses
 • 2011-2015: Vecākais eksperts (zinātniskais redaktors) ikgadējam nacionālajam ziņojumam Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai Fundamental Rights: Latvia
 • 2004-2013: Eksperta atzinumi pēc Satversmes tiesas lūguma lietās Nr. 2012-24-03 (valsts valodas prasības pašvaldībās), Nr. 2010-01-01 (administratīvo tiesu nolēmumu pārsūdzēšana), Nr. 2008-35-01 (Lisabonas līguma lieta), Nr. 2004-13-0106 (vēlēšanu tiesību ierobežojumi KGB aģentiem), Nr. 2004-06-01 (prokurora darbību pārsūdzēšana)
 • 2012: Pētījums pēc Latvijas Republikas Augstākās tiesas lūguma: Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra Latvijas Republikas Augstākās tiesas nolēmumos, pieejams: www.at.gov.lv/lv/info/summary/citi/
 • 2009-2012: Latvijas pētnieks Boloņas Universitātes Politikas zinātņu institūta vadītajā projektā Menu for Justice: Towards European Curriculum Studiorum
 • 2002-2009: Eiropas Cilvēktiesību konvencijas ietekme uz tiesību doktrīnas attīstību un tiesību normu piemērošanu Latvijā – doktora disertācija Lundas Universitātē (Zviedrija)
 • 2006: viespētnieks (6 mēneši) Maksa Planka institūtā starptautiskajās un konstitucionālajās tiesībās (Vācija)
 • 2004-2006: Latvijas eksperts EDSO Augstā komisāra nacionālo minoritāšu jautājumos projektā: Rokasgrāmata Latvijas Valsts valodas centra darbiniekiem
 • 2004-2005: eksperta atzinumi Satversmes tiesai par Kriminālprocesa likuma un vēlēšanu tiesības ierobežojošo likumu normu atbilstību Satversmei
 • 2001: pētnieks Migration Policy Group projektā par Latvijas likumdošanu un praksi diskriminācijas novēršanas jomā
 • 2000: pētnieks Apvienoto Nāciju Attīstības Programmas projektā par Latvijas situācijas izvērtējumu: pārvaldības un cilvēktiesību jautājumi
 • 1999: Latvijas eksperts PHARE Tehniskās palīdzības programmā Latvijas likumdošanas saskaņošanai ar Eiropas Kopienas tiesībām: krimināltiesību, ieceļošanas un naturalizācijas jomas
 • 1998-1999: pētnieks sadarbības projektā ar Norvēģijas Cilvēktiesību institūtu par Eiropas Cilvēktiesību konvencijas piemērošanas un mazākumtautību politiskās līdzdalības jautājumiem Latvijā
 • 1998: Satversmes 2.daļas projekts Eiropas Cilvēktiesību standartu kontekstā – maģistra darbs Notingemas Universitātē (Lielbritānija)

Publikācijas

Grāmatas un monogrāfijas

 • Par Latvijas valsts konstitucionālajiem pamatiem un Satversmes kodolu: Konstitucionālo tiesību komisijas viedoklis un materiāli, Latvijas Vēstnesis, Rīga, 2012, 256 (līdzautors)
 • Valsts Prezidenta Konstitucionālo tiesību komisija: viedokļi 2008-2011, Latvijas Vēstnesis, Rīga, 2011, 200 (līdzautors)
 • M.Mits. European Convention on Human Rights in Latvia: Impact on Legal Doctrine and Application of Legal Norms, Media Tryck, Lund, 2010, 296
 • Z.Machnyikova, M.Mits Valsts Valodas likuma ieviešana Latvijā: praktisks palīglīdzeklis valsts valodas inspektoriem, EDSO Augstais komisārs nacionālo minoritāšu jautājumos, Nīderlande, 2006, 248
 • M.Mits (red.) Eiropas Cilvēktiesību tiesa: spriedumu izlase I, Latvijas Vēstnesis, Rīga, 2003, 300
 • I.Ziemele (red.) Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā, Izglītības soļi, 2000, Rīga (līdzautors), 409
 • Eiropas Cilvēktiesību konvencijas piemērošana praksē, Valsts Cilvēktiesību birojs, 1997, Rīga (juridiskais redaktors), 80

Raksti

 • “The Role of ECHR in Strengthening Constitutional Jurisprudence: Experience of Latvia” in “Конституционное Правосудие: Вестник Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии”, No.1(75) 2017, 5-12.
 • “Bruņoti konflikti un patvēruma meklētāji – Eiropas cilvēktiesību standartu pārbaudījumi”, Jurista Vārds, No.46 (1000), 2017.gada 7.novembris.
 • “Eiropas Cilvēktiesību konvencijas ratifikācijas process Latvijā”,  Jurista Vārds, No.21 (975), 2017.gada 16.maijs.
 • “Consolidating democratic changes in Latvia: the various roles of the European Convention on Human Rights” – The Impact of the ECHR on Democratic Change in Central and Eastern Europe: Judicial Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge, 2016.
 • E.Grigore-Bāra, A.Kovaļevska, L.Liepa, E.Levits, M.Mits, D.Rezevska, J.Rozenvalds, G.Sniedzīte “2. Latvijas suverēnā vara pieder Latvijas tautai” – Latvijas Republikas Satversmes komentāri: Ievads, I.nodaļa, vispārējie noteikumi, Latvijas Vēstnesis, Riga, 2014, 136-232.
 • Legal Benchmarks for Lowering Social Protection in Times of Austerity: Lessons from Latvia” Revue Hellénique des Droits de l’Homme Nr. 57, 2013, 11-53
 • „Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra Augstākās tiesas nolēmumos” Latvijas Republikas Augstākās tiesas Biļetens Nr.6, Aprīlis 2013, 49-52
 • “Dialogs starp tiesām cilvēktiesību aizsardzības kontekstā” Latvijas Republikas Augstākās tiesas Biļetens Nr.5, Oktobris 2012, 28-30
 • „Eiropas Savienības prasības cilvēktiesību jomā – starp mājasdarbiem un brīvlaiku Latvijā” Eiropas Savienība un Tiesiska valsts: Latvijas pieredze, Rīgas Juridiskā augstskola, Rīga, 2009, 70-85
 • “Internationalisation of Public Law: the Case of Latvia” Revue Européenne de Droit Public vol.18(1), 2006, 421-442
 • „Laventa lieta – vecs izaicinājums jaunam likumam” Likums un Tiesības Nr.3, 2006, 84-94
 • “Zur Dynamik des Wandels in Lettland” Jahrbuch Menschenrechte 2004, November 2003
 • “9.lekcija. Starptautisko cilvēktiesību loma un to aizsardzības mehānismi” Tieslietu atspoguļošana: mācību kurss žurnālistikā, CD formātā, 2002, 13
 • “Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu izmantošana Satversmes tiesā: Administratīvo pārkāpumu pārsūdzības lieta” Likums un Tiesības Nr.38, 2002, 301-306
 • “Par mazākumtautību tiesībām Latvijā reģionālā aspektā” Latvijas Vēstnesis Nr.225, 2001.gada 23.novembris
 • “Juridisks skats uz mazākumtautību konvenciju Latvijas kontekstā” Pilsoniskā līdzdalība un integrācija Nr.2, 2001, 12-14
 • „Par valsts sakārtošanas priekšnoteikumiem” Latvijas Vēstnesis Nr.140/141, 2001.gada 19.aprīlis
 • “Vai visi tiesu spriedumi ir publiskojami?” Likums un Tiesības Nr 11, 2000, 344-345
 • „Sprieduma komentārs (tiesības uz dzīvību)” Cilvēktiesību Žurnāls Nr.13-14, 2000, 147-155
 • “Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas statuss Latvijas tiesību sistēmā. Konvencijas piemērošana nacionālā līmenī” Eiropas Cilvēktiesību konvencijas piemērošana praksē, Valsts Cilvēktiesību birojs, 1997, Rīga, 18-36
 • “Latvian Constitution in the Context of the European Convention of Human Rights”, Latvian Human Rights Quarterly No 7-10, 1999, 43-87
 • „Par informācijas atklātumu valsts pārvaldē” Latvijas Vēstnesis Nr.151, 1999.gada 16.decembris
 • “Cilvēktiesību dokumenti un Latvijas saistības” Latvijas Vēstnesis Nr.187, 1997.gada 23.jūlijs
 • Komentāri Ievada ziņojumam ANO Cilvēktiesību komitejai par starptautiskā pakta “Par pilsoņu un politiskajām tiesībām” izpildi Latvijas Republikā Cilvēktiesību žurnāls No.2, 1996

Pētījumi un atzinumi

 • M.Mits “Summaries of Country Inputs by Responding MFJ Partners: Latvia” Legal Education and Judicial Training in Europe: the Menu for Justice Project Report (D. Piana et.al. eds.), Eleven International Publishers: the Netherlands, 2013, 223-227
 • M.Mits „Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra Latvijas Republikas Augstākās tiesas nolēmumos” Latvijas Republikas Augstākās tiesa, 2012.gada decembris, publicēts Augstākās tiesas mājas lapā http://www.at.gov.lv/lv/info/summary/citi/
 • “Par likumprojektu “Grozījumi pilsonības likumā”, Jurista Vārds Nr.40, 2012.gada 2.oktobris
 • „Par deputātu kandidātiem izvirzītās prasības – dokumentāli apliecināt valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē – atbilstību Latvijas Republikas Satversmei un par valsts valodas statusa nodrošinājumu normatīvajos aktos”, Latvijas Vēstnesis Nr.11, 2002.gada 22.janvāris (līdzautors)
 • M.Mits, N.Muižnieks „Atzinums par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” 21.02.2002. redakcijā” Diena 2002.gada 13.marts.
 • G.Feldhune, M.Mits Legal Analysis of National and European Anti-Discrimination legislation: Latvia, Migration Policy Group: Brussels, 2001, 45.
 • Putting People First: Challenges and Opportunities (G.Davis ed.), United Nations, 2000 (līdzautors), 55.

Sabiedriski polemiski raksti un intervijas

 • „Portāla atbildība par anonīmiem komentāriem: ECT spriedums Delfu lietā raisa diskusiju” Jurista Vārds Nr.48, 2013.gada 26.novembris
 • „Saeimas atlaišana: Satversme un neskaidrie jautājumi”, Jurista Vārds Nr.23, 2011.gada 7.jūnijs (līdzautors)
 • “Ceļā uz Saeimas atlaišanu”, Ir.lv (sabiedriskās politikas portāls), publicēts 2011.gada 3.jūnijā
 • „Kāda ir juridiskās izglītības nākotne Latvijā” Jurista Vārds Nr.21, 2011.gada 24.maijs (līdzautors)
 • „Latvija iztur Eiropas Cilvēktiesību tiesas pārbaudi” Jurista Vārds Nr.21, 2010.gada 25.maijs
 • „Nenotikusī nacisma slavināšana” Ir.lv, publicēts 2010.gada 18.jūlijā
 • „Vārda brīvības vārdā” intervija Politika.lv, publicēta 2010.gada 8.jūnijā
 • „Tiesiskuma deficīts domāšanā” Diena, 2007.gada 20.oktobris.
 • „Velkot robežu starp privāto un publisko” Diena, 2007.gada 19.aprīlis.
 • „Pārprastā vārda brīvība un vairākuma diktatūra” intervija Politika.lv (sabiedriskās politikas portāls), publicēta 2006.gada 3.oktobrī.
 • „Viedoklis par Valsts Prezidentes izteikumiem: Delna – jauns drauds Latvijas demokrātijai?” Politika.lv (sabiedriskās politikas portāls), publicēts 2004.gada 23.augustā.
 • “Return of the Deficit in Latvia?” Politika.lv (sabiedriskās politikas portāls), publicēts 2003.gada 16.decembrī.
 • “Par vēlēšanu tiesību ierobežojumu pamatotību” Latvijas Vēstnesis Nr.19, 2002.gada 24.septembris
 • “No vēlēšanu ierobežojumiem būs jāatsakās” Politika.lv (sabiedriskās politikas portāls), publicēts 2002.gada 17.septembrī
 • “Četrreiz par to pašu Satversmē” Politika.lv (sabiedriskās politikas portāls), publicēts 2002.gada 20.martā
 • “Valodas prasība kandidātiem – nesamērīga” Politika.lv (sabiedriskās politikas portāls), publicēts 2002.gada 11.janvārī
 • „Latvijas rasisma stereotipi” intervija Politika.lv (sabiedriskās politikas portāls), publicēta 2001.gada 5.septembrī
 • „… Un par vārdu kā cilvēktiesību” intervija Latvijas Vēstnesī Nr.26, 2000.gada 4.jūlijā
 • M.Mits, G.Ozoliņa „Satversmes tiesas reforma nav vajadzīga” Diena, 1999.gada 14.augusts