Ziņas

Dr. Rolf Seebauera publiskā lekcija sakarā ar viņa ievēlēšanu par RJA goda viesprofesoru