RGSL

Piesakies

Pārrobežu komerctiesības

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju pārrobežu komerctiesībās
Studiju programmas ilgums: 1 gads
Studiju valoda: angļu
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 63 ECTS kredītpunkti(42 Latvijas kredītpunkti)

Programma ir izveidota ar mērķi apgūt pārrobežu tirdzniecības praktiskos aspektus Eiropas Savienībā, kā arī starptautisko regulējumu, kas ietekmē tirdzniecību Eiropas Savienības ietvaros. Programma izveidota galvenokārt juristiem, kuri strādā privātā sektorā.

Programmai var pieteikties interesenti, kuri jau ir ieguvuši bakalaura ar 240 ECTS (160 Latvijas kredītpunktiem), maģistra, vai tam pielīdzināmu izglītību tiesību zinātnē vai citā radniecīgā jomā, ja ir apgūti tiesību pamati vai ir juridiska darba pieredze.

Angļu valodas testu nepieciešamais punktu skaits IELTS 5.5+, TOEFL IBT 69+, TOEFL paper based 525+.

Kursi aptver:

 • pārrobežu uzņēmējdarbību
 • apvienošanās un konkurences procesus
 • valsts iejaukšanos tirgū
 • intelektuālā īpašuma tiesību aspektus tirdzniecībā
 • starptautisko biznesa strīdu izšķiršana.

Kurss ietver teorētiskas studijas, praktiskas nodarbības un maģistra darba izstrādi. Augstskolu beidzot, sekmīgie studenti iegūst maģistra grādu (LL.M) pārrobežu komerctiesībās.

Ir pieejama arī nepilna laika maģistra studiju programma. Nepilna laika studiju programmas ilgums ir atkarīgs no studenta izvēlētā studiju plāna. Kopumā nepilna laika studiju programma ir divreiz ilgāka par pilna laika programmu.

Kursi

Mācību procesa laikā studentiem jāapgūst 6 obligātie kursi un 2 izvēles kursi no Starptautisko publisko tiesību un cilvēktiesību programmas vai Eiropas Savienības tiesību un politikas programmas. Programma ietver arī specializētos kursus un maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.

Programmā tiek piedāvāti šādi obligātie kursi:

 • Starptautiskās privāttiesības un starptautiskā civilā procedūra
 • Starptautiskās tirdzniecības tiesības
 • Intelektuālo īpašumtiesību tirdzniecības aspekti
 • Alternatīvā strīdu risināšana
 • Salīdzinošās līgumtiesības un komerctiesības
 • Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

Mācību procesa laikā katrā 6 nedēļu mācību periodā studentiem tiek piedāvāts izvēlēties divus obligātos kursus. Studentiem tiek piedāvāta arī iespēja studēt nepilnu laiku, izvēloties tikai vienu obligāto kursu vienā apmācības periodā. Tātad, nepilna laika studiju ilgums ir divreiz garāks, nekā pilna laika studijas. Tomēr, studenti var izvēlēties arī apmācības modeli, kurā tiek apvienotas pilna un nepilna laika studijas.

Pilna laika apmācības nedēļa sastāv no 12 kontaktstundām, kuru laikā notiek lekcijas un semināri divos izvēlētajos kursos, kā arī specializētajos kursos – maģistra dabu izstrāde, juridiskā angļu valoda, juridiskā izpēte un juridiskā ētika.

Mācību procesa viens no galvenajiem elementiem ir lekcijās apgūtā materiāla, kursa uzdevumu un precedentu apspriešana, kurā studentiem ir aktīvi jāpiedalās. Viens no apmācības elementiem ir tiesu izspēles (moot courts). Pilna laika mācību nedēļā vidēji 26 akadēmiskās stundas studentam ir jāvelta patstāvīgajam darbam.

Maģistra darba izstrādes nodarbības sastāda studentu individuālais darbs un individuālas konsultācijas, kā arī kopīgi semināri, kuru mērķis ir sniegt atbalstu maģistra darba tēmas un metodes izvēlē, kā arī pārraudzīt darbu attīstības stadiju.

Starptautiskās tiesības un Eiropas tiesības

Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības

Pārrobežu komerctiesības

Eiropas Savienības tiesības un politika

2. – 11. septembris

Ievada kurss

Katrs kurss (lejpus) 2.5 Latvijas kredītpunkti (3.75 ECTS)

1. modulis

14. septembris –

23. oktobris

Starptautisko tiesību sistēma un cilvēktiesības: teorija un attīstība

Integrācijas politekonomija

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

Tiesību ētika un psiholoģija

Tiesību ētika un psiholoģija

Tiesību ētika un psiholoģija

2. modulis

26. oktobris –

4. decembris

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

Eiropas Savienības ārējās attiecības

Salīdzinošās līgumtiesības un komerctiesības

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

Politikas īstenošana un sarunu vešana

3. modulis

7. decembris 2015

– 29. janvāris 2016

(Ziemassvētku brīvdienas 21. decembris 2015 – 3.janvāris 2016)

Starptautisko organizāciju tiesības

Eiropas Savienības ārpolitika un drošības politika

Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

Starptautiskās krimināltiesības un humanitārās tiesības

Starptautiskās privāttiesības un starptautiskā civilā procedūra

4. modulis

1. februāris – 11. marts

Cilvēktiesības un bizness

Apkārtējās vides tiesības

Intelektuālo īpašumtiesību tirdzniecības aspekti

Integrācija un Eiropas Kopienu tiesa

Alternatīvā strīdu risināšana

Ieteicamais apjoms ir divi studiju kursi modulī; nepilna laika studijām – viens kurss modulī.

Mandatory courses for Transborder Commercial Law

 Introductory course + Legal Research  -2 Latvian credits (3 ECTS)
Private International Law and International Civil Procedure
International Sales Law
Comparative Contract and Commercial Law
European Company Law
Trade aspects of Intellectual Property Rights
Alternative Dispute Resolution
Master Thesis 20 Latvian credits (30 ECTS)

+ 2 elective courses (any of 13 courses offered in EU Law & Policy, Public International Law and Human Rights, International and European Law programmes) = (42 Latvian credits – 63 ECTS)

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt