RGSL

Piesakies

Starptautiskās un Eiropas tiesības

Iegūstamais grāds: maģistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās
Studiju programmas ilgums: 1 gads vai 2 gadi
Studiju valoda: angļu
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 60 ECTS kredītpunkti (40 Latvijas kredītpunkti), viengadīgā akadēmiskā programmā vai 120 ECTS kredītpunkti (80 Latvijas kredītpunkts) divgadīgā profesionālā programmā

 

If you have any questions do not hesitate to contact Director of Masters Programmes
Waleed Gumaa
(in English):
waleed.gumaa@rgsl.edu.lv

 

 

 

Starptautiskās un Eiropas tiesības, RJA pamata programma, aptver tiesību zinātņu un teorijas pamata pīlārus, piedāvājot vairākus virzienus, kas ietver:

  • Eiropas Savienības tiesības un politika
  • Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības
  • Pārrobežu komerctiesības

Katrs specializācijas kurss ietver teorētisko studiju un praktisko nodarbību periodu, pēc kura ir jāizstrādā maģistra darbs. Programma veidota sekojoši:

  • 60 ECTS kredītpunktu (40 Latvijas kredītpunktu), viengadīgajai akadēmiskajai programmai var pieteikties interesenti, kuri jau ir ieguvuši bakalaura ar 240 ECTS (160 Latvijas kredītpunktiem), maģistra, vai tam pielīdzināmu izglītību tiesību zinātnē vai citā radniecīgā jomā, ja ir apgūti tiesību pamati vai ir juridiska darba pieredze.

Angļu valodas testu nepieciešamais punktu skaits IELTS 5.5+, TOEFL IBT 69+, TOEFL paper based 525+.

Viengadīgās akadēmiskās maģistrantūras programmas teorētiskajā daļā studenti apgūst 33 ECTS (22 Latvijas kredītpunkti), kur tiek nodrošināta tiesību zinātņu un citu priekšmetu, kas izcelti attiecīgajā virzienā, mijiedarbība, 30 ECTS (20 Latvijas kredītpunkti) tiek apgūti izstrādājot un aizstāvot  maģistra darbu. Pēc sekmīgas programmas apguves, studenti saņem akreditētu maģistra grādu tiesību zinātnēs ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās (LL.M in International and European Law).

Šī programma tiek piedāvāta arī kā nepilna laika studijas, kuru ilgums ir atkarīgs no katra studenta individuālā plāna. Parasti šādu studiju ilgums ir divas reizes garāks nekā pilna laika studijās. Piemēram, lai, studējot nepilnu laiku, pabeigtu viengadīgo programmu, ir nepieciešami divi gadi.

  • 120 ECTS (80 Latvijas kredītpunkta), divgadīgajai profesionālajai programmai var pieteikties interesenti, kuri jau ir ieguvuši sociālo zinātņu bakalaura ar 180 ECTS (120 Latvijas kredītpunktiem) vai maģistra grādu tiesību zinātnē vai starpdisciplinārā studiju programmā citā radniecīgā jomā ar ievērojamu tiesību zinātņu īpatsvaru.

Angļu valodas testu nepieciešamais punktu skaits IELTS 6+, TOEFL IBT 80+, TOEFL paper based 550+.

Ja līdz iestāšanās termiņa beigām nevarat paspēt nokārtot TOEFL vai IELTS eksāmenu, angļu valodas prasmju līmeni iespējams pārbaudīt, vienojoties par individuālu interviju ar maģistru programmu vadītāju Waleed Gumaa, rakstot uz waleed.gumaa@rgsl.edu.lv vai zvanot +371 2646 9318.

Divgadīgās profesionālās maģistrantūras programmas teorētisko studiju daļā studenti apgūst 52.5 ECTS (35 Latvijas kredītpunkti), 39 ECTS (26 Latvijas kredītpunkti) ir paredzēti praksei, kā arī 30 ECTS (20 Latvijas kredītpunkti) maģistra darba izstrādei. Pēc sekmīgas programmas apguves, sekmīgie studenti saņem akreditētu maģistra grādu tiesību zinātnē ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās, kā arī Latvijas jurista kvalifikāciju.

Kursi

Mācību procesa laikā studentiem tiek piedāvāti kursi no trijiem RJA piedāvāto studiju virzieniem – Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības, Pārrobežu komerctiesības un Eiropas Savienības tiesības un politika. Viengadīgajā apmācību programmā studentiem jāapgūst 8 pamatkursi, papildus specializētie kursi, kā arī jāaizstāv maģistra darbs. Savukārt divgadīgajā (profesionālajā) apmācību programmā studentiem jāapgūst 11 pamatkursi, papildus specializētie kursi un jāaizstāv maģistra darbs.

Mācību procesa laikā katrā 6 nedēļu mācību periodā studentiem tiek piedāvāts izvēlēties divus pamatkursus. Studentiem tiek piedāvāta arī iespēja studēt nepilnu laiku, izvēloties tikai vienu pamatkursu vienā apmācības periodā. Tātad, nepilna laika studiju ilgums ir divreiz garāks, nekā pilna laika studijas. Tomēr, studenti var izvēlēties arī apmācības modeli, kurā tiek apvienotas pilna un nepilna laika studijas.

Pilna laika apmācības nedēļa sastāv no 12 kontaktstundām, kuru laikā notiek lekcijas un semināri divos izvēlētajos kursos, kā arī specializētajos kursos – maģistra dabu izstrāde, juridiskā angļu valoda, juridiskā izpēte un juridiskā ētika.

Mācību procesa viens no galvenajiem elementiem ir lekcijās apgūtā materiāla, kursa uzdevumu un precedentu apspriešana, kurā studentiem ir aktīvi jāpiedalās. Viens no apmācības elementiem ir tiesu izspēles (moot courts). Pilna laika mācību nedēļā vidēji 26 akadēmiskās stundas studentam ir jāvelta patstāvīgajam darbam.

Maģistra darba izstrādes nodarbības sastāda studentu individuālais darbs un individuālas konsultācijas, kā arī kopīgi semināri, kuru mērķis ir sniegt atbalstu maģistra darba tēmas un metodes izvēlē, kā arī pārraudzīt darbu attīstības stadiju.

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt