Faculty

Aleksandrs Fillers PhD

Associate professor
Introduction to Civil Law. Contract Law. Law on Obligations. Property Law
Office
Wallenberg Building, 5th floor

PhD in Law (University of Antwerp, 2019)
Master of Law (University of Latvia, 2014)
Joint degree: European Master of Transnational law and Finance/Master de Droit (France) (Deusto University, Tilburg University, Strasbourg University, 2013)
/LL.M. (Stockholm University, 2011)
Bachelor of Law (University of Latvia, 2009)

Significant professional experience 

 • 2013 – Present: Legal practitioner.
 • 2019: Lecturer, Karel de Grote University College Antwerp (Belgium).
 • 2015-2019: Researcher, University of Antwerp (Belgium).

Current research

 • Research focusing on various issues of EU Private International Law, International Commercial Law and Latvian Civil Law 

Main publications

 • Inga Kačevska, Aleksandrs Fillers. Latvia. In: Rome I and Rome II in Practice, E. Guinchard (ed.). Intersentia, 2020, pp. 349-386. Available: https://intersentia.com/en/rome-i-and-rome-ii-in-practice.html

 • “Free Movement of Companies After the Polbud Case”. European Business Organization Law Review, vol. 21, 2020, pp. 571–590. Available: https://link.springer.com/journal/40804/volumes-and-issues/21-3

 • “Tiesību aizsardzības līdzekļi CISG” (“Remedies in the CISG”). Jurista Vārds, 2020, Nr. 30. Available: https://juristavards.lv/doc/276961-tiesibu-aizsardzibas-lidzekli-cisg/

 • “Galvinieka un ķīlas devēja regresa tiesību regulējums Latvijas civiltiesībās” (“Rights of Recourse of Sureties and Security Providers in Latvian Civil Law”). In: Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību piemērošana nacionālajās tiesās. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2020, 255-261.lpp. Available: https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/rakstu-krajumi/lu-starptautiskas-zinatniskas-konferences/starptautisko-un-eiropas-savienibas-tiesibu-piemerosana-nacionalajas-tiesibas/

 • “Briseles Ibis Regulas piemērošana Latvijas tiesās” (“Application of the Brussels Ibis Regulation by Latvian Courts”). In: Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību piemērošana nacionālajās tiesās. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2020, 63-69.lpp. Available: https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/rakstu-krajumi/lu-starptautiskas-zinatniskas-konferences/starptautisko-un-eiropas-savienibas-tiesibu-piemerosana-nacionalajas-tiesibas/

 • “CMR in the Practice of Latvian courts”. Uniform Law Review, vol. 25, 2020, pp. 168-201. Available: https://academic.oup.com/ulr/issue

 • “Some Observations on the Freitag Case and Recognition of Personal Names in the EU”. Revue de droit international privé (), Issue 2, 2019, pp. 82-93.
 • “Application of the CISG to Arbitration Agreements”. European Business Law Review, vol. 30, 2019, pp. 663-693. 
 • “The Curious Evolution of ECJ’s Case-Law on Personal Names: Beyond the Recognition of Decisions”. Nederlands Internationaal Privaatrecht (Netherlands Private International Law), vol. 36, 2018, pp. 725-739.
 • “Contradictions and Ambiguities in ECJ Case-Law on Free movement of Companies”. Nederlands Internationaal Privaatrecht (Netherlands Private International Law), vol. 36, 2018, pp. 526-540.
 • “Implications of Article 81(1) TFEU’s Recognition Clause for EU Conflict of Laws Rules”. Journal of Private International Law, vol. 14, 2018, pp. 476-499.
 • Report (Latvia): “Study for the Fitness Check of EU Consumer and Marketing Law” (with Prof. Dr. I. Kačevsku). Available: http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44842.
 • “The Court of Justice of the European Union Case Law on Personal Names and its Influence on Conflict of Laws”. In: “Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas. Latvijas Universitātes 74.zinātniskās konferences rakstu krājums”. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2016, p. 64-72.
 • “Priekšā stāvošo zaudējumu jēdziena vēsturiskā interpretācija” (“The Notion of Future Damages: Historical Interpretation”). Grām: “Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas. Latvijas Universitātes 74.zinātniskās konferences rakstu krājums”. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2016, 147-154.lpp.
 • “Šķīrējtiesu likuma ietekme uz šķīrējtiesas līguma piemērošanu trešajām personām” (“Effects of the Latvian Arbitration Law on Third Parties to the Arbitration Agreement”). Grām.: “Tiesību efektivitāte postmodernā sabiedrībā. Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konferences rakstu krājums”. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2015, 429-435.lpp.
 • “Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem 55. panta piemērošana tiesu un šķīrējtiesu praksē” (“Application of Article 55 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods in Practice of Courts and Arbitral Tribunals”). Grām.: Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika: Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 379-386.lpp. 
 • “Disqualification of Counsel in International Arbitration – A New Answer to the Conflict of Interest?”. Young Arbitration Review, 2014, no. 13.
 • Contra proferentem un favor debitoris prezumpcijas civiltiesībās (“Contra Proferentem and Favor Debitoris presumptions in Civil Law”). Jurista Vārds, 2014, no. 49.
 • “Līgumiskās cesijas un šķīrējtiesas līguma mijiedarbība” (“Interaction between Contractual Assignment and Arbitration Agreement”). Jurista Vārds, 2014, no. 33.
 • “Pirkuma līgums bez vienošanās par maksu – vai tas ir spēkā” (“Are Open-Price Contracts valid?”). Jurista Vārds, 2014, no. 30.
 • “In the Beginning there was a Word: Interpretation of International Arbitration Agreements”. Young Arbitration Review, 2013, no. 19.
 • “Darījumu rakstiskas formas regulējums Civillikumā” (“Written Form Requirement in Latvian Civil Law”). Jurista Vārds, 2013, no. 44.
 • “Puses pārstāvja noraidīšana starptautiskās komercšķīrējtiesas procesā” (“Disqualification of Counsel in International Arbitration”). Jurista Vārds, 2013, no. 51.