Pasniedzēji

Aleksandrs Fillers PhD

Asociētais profesors
Ievads civiltiesībās. Līgumtiesības.Lietu tiesības. Saistību tiesības
Birojs
Valenberga ēka, 5.stāvs

Doktora grāds tiesībās (Antverpenes Universitāte, 2019)
Tiesību maģistrs (Latvijas Universitāte, 2014)
Dubultais diploms: Eiropas Maģistrs Transnacionālajās tiesībās un finansēs/Tiesību maģistrs (Francija) (Deusto Universitāte, Tilburgas Universitāte, Strasbūras Universitāte, 2013)
LL.M. (Stokholmas Universitāte, 2011)
Bakalaurs tiesību zinātnē (Latvijas Universitāte, 2009)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze 

 • 2013-šobrīd: Praktizējošs jurists 
 • 2019: Lektors, Karel de Grote Augstskolas koledža Antverpenē (Beļģija)
 • 2015-2019: Pētnieks, Antverpenes Universitāte (Beļģija)

Aktuālais pētniecības darbs 

 • Pētniecība ES starptautisko privāttiesību, starptautisko komerctiesību un Latvijas civiltiesību jomās

Galvenās publikācijas

 • A. Fillers, “Open-price Contracts under the CISG”. In: European Business Law Review (pending for publication). 

 • I. Kačevska/A.Fillers,  "There is Ordinary Situation and There is Situation in Lavian Arbitration". In: Stockholm Arbitration Yearbook (pending for publication). 

 • I. Kačevska/A.Fillers, "Privātautonomijas ierobežojumi starptautiskajās privāttiesībās: Šķīrējtiesu likuma kontekstā”. In: Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī. Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātnes rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 214.-220.lpp. 

 • A. Fillers, “Atsevišķi problēmjautājumi saistībā ar līgumu izpildi”, In: Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī. Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātnes rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 101.-108.lpp. 

 • A. Fillers, “Latvia”, In: Elgar Encyclopedia of Comparative Law, IBSN: 978 1 83910 559 3, 2023 (pending for publication). Available at Elgar online database. 

 • A. Fillers/I. Allegranti, "Jurisdiction Over Non-EU Defendants in Latvia". In: T. Lutzi et al. (eds.),
  Jurisdiction Over Non-EU Defendants. Should the Brussels Ia Regulation be Extended? Bloomsbury
  Publishing, 2023.

 • The Legal Regime of Extinctive Prescription in Latvian Civil Law. (in Latvian). In: Collection of research
  papers of the 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Riga: University of Latvia Press, 2021, p. 167-173.

 • A. Fillers, TIESAS JURISDIKCIJA SASKAŅĀ AR KONVENCIJU PAR KRAVU STARPTAUTISKO AUTOPĀRVADĀJUMU LĪGUMU (CMR). Grām.: Tiesības un tiesiskā vide mainīgos apstākļos. Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021, 112.-118.lpp.

 • A.Fillers, NOILGUMA REGULĒJUMS LATVIJAS CIVILTIESĪBĀS. Grām.: Tiesības un tiesiskā vide mainīgos apstākļos. Latvijas Universitātes 79. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021, 167.-173.lpp.

 • I. Kačevska/A. Fillers, “Развитие частного право в Латвии”. Grām.: Частное право в странах бывшего СССР, ред. Л.Ю. Михеевой, М: Статут, 2022.

 • Inga Kačevska, Aleksandrs Fillers. Latvia. In: Rome I and Rome II in Practice, E. Guinchard (ed.). Intersentia, 2020, pp. 349-386. Available: https://intersentia.com/en/rome-i-and-rome-ii-in-practice.html

 • Free Movement of Companies After the Polbud Case” (“Kompāniju brīva kustība pēc Polbud lietas”). European Business Organization Law Review, vol. 21, 2020, pp. 571–590. Available: https://link.springer.com/journal/40804/volumes-and-issues/21-3

 • “Tiesību aizsardzības līdzekļi CISG”. Jurista Vārds, 2020, Nr. 30. Available: https://juristavards.lv/doc/276961-tiesibu-aizsardzibas-lidzekli-cisg/

 • “Galvinieka un ķīlas deveja regresa tiesību regulējums Latvijas civiltiesībās”. Grām.: Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību piemērošana nacionālajās tiesās. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2020, 255-261.lpp. Available: https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/rakstu-krajumi/lu-starptautiskas-zinatniskas-konferences/starptautisko-un-eiropas-savienibas-tiesibu-piemerosana-nacionalajas-tiesibas/

 • “Briseles Ibis Regulas piemērošana Latvijas tiesās”. Grām.: Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību piemērošana nacionālajās tiesās. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2020, 63-69.lpp. Available: https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/rakstu-krajumi/lu-starptautiskas-zinatniskas-konferences/starptautisko-un-eiropas-savienibas-tiesibu-piemerosana-nacionalajas-tiesibas/

 • “CMR in the Practice of Latvian courts” (“CMR Latvijas tiesu praksē”). Uniform Law Review, vol. 25, 2020, pp. 168-201. Available: https://academic.oup.com/ulr/issue

 • “Some Observations on the Freitag Case and Recognition of Personal Names in the EU” (“Daži novērojumi par Freitag lietu un Personvārdu atzīšanu ES”). Revue de droit international privé (), Issue 2, 2019, pp. 82-93.
 • “Application of the CISG to Arbitration Agreements” (“CISG piemērošana šķīrējtiesu līgumiem”), European Business Law Review, vol. 30, 2019, pp. 663-693. 
 • “The Curious Evolution of ECJ’s Case-Law on Personal Names: Beyond the Recognition of Decisions” (“Eiropas Savienības tiesu praksed jautājumos par personvārdiem interesantā evolūcija: viņpus lēmumu atzīšanas”). Nederlands Internationaal Privaatrecht (Netherlands Private International Law), vol. 36, 2018, pp. 725-739.
 • “Contradictions and Ambiguities in ECJ Case-Law on Free movement of Companies” (Pretrunas un neskaidrības EST praksē lietās par kompāniju brīvu kustību”). Nederlands Internationaal Privaatrecht (Netherlands Private International Law), vol. 36, 2018, pp. 526-540.
 • “Implications of Article 81(1) TFEU’s Recognition Clause for EU Conflict of Laws Rules” (“Līguma par Eiropas Savienības darbību 81.panta atzīšanas klauzulas nozīme priekš ES kolīziju normām”). Journal of Private International Law, vol. 14, 2018, pp. 476-499.
 • Report (Latvia): “Study for the Fitness Check of EU Consumer and Marketing Law” (Ziņojums (Latvija): “Pētījums par ES patērētāju un marketinga tiesību atbilstību” (with Prof. Dr. I. Kačevsku). Available: http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44842.
 • “The Court of Justice of the European Union Case Law on Personal Names and its Influence on Conflict of Laws” (“Eiropas Savienības Tiesas prakse attiecībā uz personvārdiem un tās ietekme uz kolīziju normām”.) In: “Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas. Latvijas Universitātes 74.zinātniskās konferences rakstu krājums”. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2016, p. 64-72.
 • “Priekšā stāvošo zaudējumu jēdziena vēsturiskā interpretācija” (“The Notion of Future Damages: Historical Interpretation”). Grām: “Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas. Latvijas Universitātes 74.zinātniskās konferences rakstu krājums”. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2016, 147-154.lpp.
 • “Šķīrējtiesu likuma ietekme uz šķīrējtiesas līguma piemērošanu trešajām personām” (“Effects of the Latvian Arbitration Law on Third Parties to the Arbitration Agreement”). Grām.: “Tiesību efektivitāte postmodernā sabiedrībā. Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konferences rakstu krājums”. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2015, 429-435.lpp.
 • “Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem 55. panta piemērošana tiesu un šķīrējtiesu praksē” (“Application of Article 55 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods in Practice of Courts and Arbitral Tribunals”). Grām.: Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika: Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 379-386.lpp. 
 • “Disqualification of Counsel in International Arbitration – A New Answer to the Conflict of Interest?” (“Puses pārstāvja noraidīšana starptautiskās šķīrējtiesas procesā: Jauns risinājums interešu konfliktam?”). Young Arbitration Review, 2014, no. 13.
 • Contra proferentem un favor debitoris prezumpcijas civiltiesībās (“Contra Proferentem and Favor Debitoris presumptions in Civil Law”). Jurista Vārds, 2014, no. 49.
 • “Līgumiskās cesijas un šķīrējtiesas līguma mijiedarbība” (“Interaction between Contractual Assignment and Arbitration Agreement”). Jurista Vārds, 2014, no. 33.
 • “Pirkuma līgums bez vienošanās par maksu – vai tas ir spēkā” (“Are Open-Price Contracts valid?”). Jurista Vārds, 2014, no. 30.
 • “In the Beginning there was a Word: Interpretation of International Arbitration Agreements” (“Sākumā bija vārds: starptautisko šķīrējtiesas līgumu interpretācija”). Young Arbitration Review, 2013, no. 19.
 • “Darījumu rakstiskas formas regulējums Civillikumā” (“Written Form Requirement in Latvian Civil Law”). Jurista Vārds, 2013, no. 44.
 • “Puses pārstāvja noraidīšana starptautiskās komercšķīrējtiesas procesā” (“Disqualification of Counsel in International Arbitration”). Jurista Vārds, 2013, no. 51.