Pasniedzēji

Ineta Ziemele PhD

Profesore
Starptautiskās tiesības. Tiesas prāvu specifika Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Darba pieredze:

 • Kopš 2020.gada Eiropas Savienības Tiesas tiesnese
 • Kopš 2009. gada Rīgas Juridiskās augstskolas profesore (no 2020.g. oktobra atbrīvota no akadēmisko pienākumu pildīšanas uz Eiropas Savienības Tiesas tiesneses amata pienākumu pildīšanas laiku)
 • Kopš 2017. gada Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle
 • Kopš 2017. gada Pastāvīgās Arbitrāžas Tiesas locekle
 • Kopš 2015. gada Latvijas ad hoc tiesnese Eiropas Cilvēktiesību tiesā
 • 2017-2020: LR Satversmes tiesas priekšsēdētāja
 • 2015-2020: LR Satversmes tiesas tiesnese
 • 2006-2009: Rīgas Juridiskās augstskolas viesprofesore
 • 2005-2014: Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese, 2012-2014: ECT Palātas prezidente
 • 2002-2005: Konsultē un praktizē cilvēktiesību lietās; arbritrāžas eksperts saskaņā ar ANO Starptautisko Tirdzniecības tiesību komisijas un Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem
 • Kopš 2001: Raula Valenberga Cilvēktiesību un humanitāro tiesību institūta (Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law) viesprofesore
 • 2001-2005: Rīgas Juridiskās augstskolas Starptautisko tiesību un cilvēktiesību Söderberg profesore
 • 1999-2001: Eiropas Padomes Cilvēktiesību ģenerāldirektorāta darbiniece, Strasbūra
 • 1995-1999: Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta izveidotāja un direktore, un LU Juridiskās fakultātes Starptautisko un jūras tiesību katedras lektore Starptautiskajās tiesībās un Eiropas tiesībās
 • 1995: LR Ministru prezidenta padomniece
 • 1993-1995: LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedras un Starptautisko un jūras tiesību katedras asistente
 • 1992-1995: LR Saeimas Ārlietu komisijas konsultante
 • 1990-1992: Deputāta palīdze, LR Saeima

Izglītība:

 • 1999: Tiesību doktore (Ph.D.), Kembridžas universitātes Juridiskā fakultāte (Lielbritānija), disertācija “Valstu turpināšanās un pilsonība Baltijas valstīs: starptautisko un konstitucionālo tiesību jautājumi”
 • 1998: Ziemeļvalstu Ministru padomes stipendiāte Raula Valenberga institūtā, Lundas universitātes Juridiskajā fakultātē (Zviedrija)
 • 1998: Fulbraita viesstipendiāte Konektikūtas universitātes Juridiskajā fakultātē un Ņujorkas universitātes Juridiskās fakultātes Vispasaules juridisko fakultāšu programmā (ASV)
 • 1997: Viesstipendiāte Maksa Planka Heidelbergas Salīdzinošo publisko tiesību un starptautisko tiesību institūtā (Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht) (Vācijā)
 • 1995-1996: Lielbritānijas Ārvalstu un nāciju sadraudzības biroja (UK Foreign and Commonwealth Office) Chewening stipendiāte Kembridžas universitātē (Apvienotā Karaliste)
 • 1994: Starptautisko tiesību maģistre (M.I.L.), Lundas universitātes Juridiskās fakultātes Raula Valenberga institūts (Zviedrija), maģistra darbs “Latvijas Republikas starptautiskais juridiskais statuss”
 • 1993: Pēcdiploma ASV tiesību sistēmas, Eiropas Kopienu tiesību un politikas un politikas zinātņu studijas Orhūsas (Aarhus) universitātē (Dānijā)
 • 1993: Jurista diploms, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Pašreizējā pētniecība:

 • Starptautisko tiesību teorija; Eiropas Cilvēktiesību konvencija un starptautiskās tiesības; Starptautiskās procedurālās tiesības.

Dalība organizācijās un citas aktivitātes:

 • 2012-2017: Eiropas Universitātes institūta Pētniecības Padomes locekle
 • 2007-2013: Latvijas Valsts Prezidenta izveidotās  Konstitucionālo tiesību komisijas locekle
 • Kopš 2005.gada Baltic Yearbook of International Law redakcijas kolēģijas locekle
 • 2001-2005; kopš 2013: Galvenā redaktore Baltic Yearbook of International Law
 • 2004-2005: Latvijas Valsts Prezidentes izveidotās Startēģiskās analīzes komisijas locekle
 • 2004-2012, 2014-2016: Eiropas Starptautisko tiesību asociācijas valdes locekle
 • Redkolēģiju locekle žurnālos International Journal on Minority and Group Rights, Latvian Human Rights Quarterly
 • Starptautisko un salīdzinošo tiesību Britu institūta locekle un Latvijas Cilvēktiesību institūta padomniece
 • Starptautiskās Juristu komisijas Latvijas nodaļas locekle un Latvijas Juristu biedrības locekle
 • Pasniedzēja CIlvēktiesību vasaras skolās Eiropas Universitātes institūtā un l'Institut International de Droits de L’Homme
 • Pasniedzēja, korespondētāja un eksperte cilvēktiesību mācību kursos, semināros, konferencēs un Eiropas Padomes, Raula Valenberga institūta, Latvijas Cilvēktiesību institūta un OSCE eksperte sanāksmēs Armēnijā, Azerbaidžānā, Dānijā, Gruzijā, Vācijā, Francijā, Latvijā, Lietuvā, Moldovā, Ziemeļīrijā, Norvēģijā, Polijā, Krievijas Federācijā, Zviedrijā, Ukrainā, Uzbekistānā.

Zinātniskā darbība

Zinātniskā kvalifikācija

 • 1999: Doctor of Philosophy (Ph.D), Kembridžas universitātes Juridiskā fakultāte (Lielbritānija), disertācija „Valstu turpināšanās un pilsonība Baltijas valstīs: starptautisko un konstitucionālo tiesību jautājumi”
 • 1994: Starptautisko tiesību maģistre (M.I.L.), Lundas universitātes Juridiskās fakultātes Raula Valenberga institūts (Zviedrija), maģistra darbs “Latvijas Republikas starptautiskais juridiskais statuss”

Apbalvojumi (balvas, medaļas, ordeņi un c.)

 • LR Ministru kabineta Atzinības raksts, 2016. gada 18. oktobris
 • Trīszvaigņu ordenis (IV pakāpe), 2014.gada 4.maijs
 • LR Augstākās tiesas Atzinības raksts, 2008.gada 13.jūnijs
 • Latvijas Zvērinātu Advokātu padomes Pateicības raksts, 2010.gada 9.aprīlis.

Publikācijas

Grāmatas

Separate Opinions at the European Court of Human Rights / Ineta Ziemele. Riga : Riga Graduate School of Law, 2017. 335 p. Riga Graduate School of Law Interdisciplinary Studies ; Volume 1 . ISBN 9789934868405.

State Continuity and Nationality in International Law: Baltic States and Russia. Past, Present and Future as Defined by International Law, Boston, Leiden: Martinus Nijhoof Publishers, 2005, 424 p. Review by Dr. Yaël Ronen: European Law Books; ievadīta ASV Kongresa bibliotekas katalogā) 

Starptautiskās un cilvēktiesības Latvijā. Abstrakcija vai prakse. Rakstu krājums [International Law and Human Rights in Latvia. Abstraction or Practice. Collection of Articles], Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2005, 478 p.

Monogrāfijas

Eiropas Padome – Latvijas partneris Eiropas norisēs [The Council of Europe – Latvia’s Partner in European Affairs], published by the Institute for Foreign Affairs of Latvia, 1996, 85 p., ISBN 9984-583-00-7

“Article 7. The Right to Birth Registration, Name and Nationality, and the Right to Know and Be Cared for by Parents”, A.Alen, J Vande Lanotte et al (eds.) A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 31.lpp. ISBN 978-90-04-14863-5, ISSN 1574-8626, Kongresa bibliotēkas katalogs.

Grāmatu zinātniskā redakcija un nodaļu autorība

Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā / Inetas Ziemeles zinātniskā redakcijā. 2.papild.izd. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2021. 542 lpp. ISBN 9789 93450 8899

Baltic Yearbook of International Law, Ineta Ziemele, Lauri Mälksoo, Dainius Žalimas (editors-in-chief), Hague: Brill; Nijhoff. ISSN 1569-6456

International Law from a Baltic Perspective, I.Ziemele (ed.). Brill. 2020, 337 pages.

The Impact of the ECHR on the Democratization Process in Central and Eastern Europe: Judicial Perspectives. I. Motoc and I. Ziemele (eds.). Cambridge University Press, 2016, 529 pages.

Making Peoples Heard. Essays on Human Rights in Honour of Gudmundur Alfredsson [Lai tautas sadzirdētu. Raksti cilvēktiesībās G.Alfredsonam par godu]. – A.Eide, J.Th.Moller, I.Ziemele (zin.red.) – Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2011, 674.lpp, ISBN 978 90 04 19191 4

Reservations to Human Rights Treaties and the Vienna Convention Regime. Conflict, Harmony or Reconciliation. – Leiden, Boston: Martinus Nijohoff Publishers, 2004., 319 lpp., (Roberto Baratta recenzija Eiropas Starptautisko tiesību žurnāla (European Journal of International Law) 2006., 17.numurs). ISBN 90-04-14064-6 (HB), ISBN 90-04-14102-2 (PB), ievadīta ASV Kongresa bibliotekas katalogā.

Expanding the Horizons of Human Rights Law: New Authors, New Themes. – Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2004., 289 lpp. ISBN 90 04 14364 5, ievadīta ASV Kongresa bibliotekas katalogā.

Mazākumgrupu (minoritāšu) integrācijas aspekti Latvijā. – LU Cilvēktiesību institūts: Rīga, 2001., 101 lpp. ISBN 9984-9493-0-3.

Kas jāzina valsts pārvaldes darbiniekiem tiesiskā valstī. – SIA “N.I.M.S.”: Rīga, 2000., 119 lpp. (I, II, un III. 2 daļu autore, 45 lpp.). ISBN 9984–679–72–1.

Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. – SIA “Izglītības soļi”: Rīga, 2000., 409 lpp. (1.5, 1.6, 4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.7 nodaļu autore). ISBN 9984-9436-0-7.

Cilvēktiesību īstenošana Latvijā: tiesa un administratīvais process. – LU Cilvēktiesību institūts: Rīga, 1998., 138 lpp., ISBN 9984-19-023-4.

Nodaļas Latvijā izdotajās grāmatās (hronoloģiskā kārtībā)

"Constitutional Courts as lock-gates in the globalized world". In: The Role of Constitutional Courts in the Globalised World of the 21st Century. Rīga: Constitutional Court of the Republic of Latvia, 2019, pp. 183-193.

“68. pants” - Grām. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019. (Article 68, Book: Commentaries to the Constitution of the Republic of Latvia. Chapter V) 

"Valsts turpināšanās starptautisko tiesību teorijā un praksē". Grāmatā: Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2017,  15.-57. lpp.

Latvijas Republikas starptautiskās līgumsaistības". Grāmatā: Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2017,  384.-392. lpp.

“Acceptance of a Claim for State Continuity: A question of International Law and its Consequences” in Journal of the University of Latvia “Law”, No. 9, 2016, pp. 39 – 47.

“3.pants.” - Grām. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zin.vadībā. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014

“Latvijas Republikas starptautiski tiesiskais statuss.” – Grām. Latvija. Starptautiskās organizācijas. Starptautiskie līgumi. 5. Saeimas Ārlietu komisija un Kanceleja, Rīga, 1995., ISBN 9984-528-38-3.

“Cilvēktiesību rangs Latvijas tiesību normu hierarhijā.” – Grām. Satversmes reforma Latvijā: par un pret. Sociāli ekonomisko pētījumu institūts Latvija, Rīga, 1995.,60. – 69. lpp.

“The Role of State Continuity and Human Rights in Nationality Matters of the Baltic States”, in: The Baltic States at Historical Crossroads: Problems of Political, Economical, and Legal International Co-operation in Awaiting the 21st Century (T.Jundzis ed., 1998) pp. 248 – 271, ISBN 9984-9085-8-5 (izdota latviešu un angļu valodās).

Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem. Latvijas arhīvistu biedrība, Latvijas Ārlietu ministrija, Latvijas Valsts vēstures arhīvs: Rīga, 1999., 127. – 174., 187. – 210. lpp, ISBN 9984-510-64-6.

“Latvijas prasība par valstiskuma turpināšanās atzīšanu 4. maija Deklarācijā un tās starptautiski tiesiskās sekas.” – Grām. 4. Maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju. T. Jundža red., LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds: Rīga, 2000., 80. – 90. lpp. ISBN 9984-643-19-0.

“State Continuity, Human Rights and Nationality in the Baltic States”. – Grām. The Baltic States at Historical Crossroads. T. Jundža red., 2.izdevums, 2001., 224. – 248. lpp. ISBN 9984 – 643 – 30 – 1.

“Latvijas loma drošības un miera tiesiskā nostiprināšanā. Vai starptautiskām tiesībām un organizācijām ir nozīme?” – Grām. Latvija Eiropā: nākotnes vīzijas. T. Jundža red., Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs: Rīga, 2004., 31. – 55. lpp. (latviešu un angļu valodās).

„Tiesību zinātnes loma nacionālo interešu definēšanā. Starptautisko tiesību piemērs”. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti 1/2004. – Rīga: Zinātne, 2004., 47.- 58.lpp. ISBN 9984-767-30-2

„Latvija Apvienoto Nāciju Organizācijā un Eiropas Padomē. Kā tiek izmantotas starptautisko tiesību sniegtās iespējas”. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciski raksti 1(2)/2005. – Rīga: Zinātne, 2005., 19. – 40.lpp.

„Satversmes tiesas kompetence un lēmumi saistībā ar lietas ierosināšanu Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 35.panta pirmās daļas skatījumā”, grām. ULTRA VIRES doktrīna konstitucionālo tiesu praksē. Lietas ierosināšana Satversmes tiesā. Satversmes tiesas 2007.gada konferences materiālu krājums. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008., 124.- 136.lpp. ISBN 978-9984-790-49-7

„Eiropas tiesību argumenti Latvijas iekšpolitikā un ārpolitikā”, grām. Eiropas Savienība un tiesiska valsts: Latvijas pieredze. – Rīgas Juridiskā augstskola. – 2009., 26.-34.lpp.

”Cilvēktiesību rangs Latvijas tiesību normu hierarhijā.” [Rank of Human Rights in the Hierarchy of Legal Norms in Latvia], grām. Satversmes reforma Latvijā: par un pret. [Reform of the Constitution in Latvia: Pros and Contras], Sociāli ekonomisko pētījumu institūts Latvija, Rīga, 1995, pp. 60 – 69.

“114. pants”- Grām.  Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011. – 695. – 715.lpp.

“1. panta septītā daļa un 15. pants”. – Grām. Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļa. Autoru kolektīvs. Dr. iur. J. Briedes zinātniskajā redakcijā. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013.

Raksti starptautiskos recenzējamos žurnālos un grāmatās 

Grabenwarter, C., Huber, P.M., Knez, R., Ziemele, I. “The Role of the Constitutional Courts in the European Judicial Network” (2021) European Public Law, 27 (1), pp. 43-62.

"Latvian Tradition in International Law". In: Baltic Yearbook of International Law, vol. 19, 2020, Hague: Brill; Nijhoff, 2021, pp. 1-7.

“Liberal Values, Covid-19 and the Judiciary”. European Convention on Human Rights Law Review, vol. 1 (2020) pp. 159-164.

"Case Law of the European Court of Human Rights as a Source of Human Rights Law". In: Baltic Yearbook of International Law, vol. 17, 2017 & 2018, Hague: Brill; Nijhoff, 2020, pp. 143-168.

"European Consensus and International Law", grāmatā: The European Convention on Human Rights and General International Law. Oxford: Oxford University Press, 2018, pp. 23-40.

“Incorporation and Implementation of Human Rights in Latvia”, in: International Human Rights Norms in the Nordic and Baltic Countries (M. Scheinin ed., 1996) pp. 73 -111, ISBN 90-411-0189-6.

“The Application of International Law in the Baltic States” (1997) 40 German Yearbook of International Law pp. 243 – 279.

“The Citizenship Issue in the Republic of Latvia”, in: Citizenship and Nationality Status in the New Europe (S. O’Leary & T. Tiilikainen eds., 1998) pp. 187 – 204, ISBN 0-421-62530-9.

“Article15” (co-authored with Gunnar Schram), in: Universal Declaration of Human Rights: A Common standard of achievement (G. Alfredsson and A. Eide eds., 1999) pp. 297 – 324, ISBN 90-411-1168 (HB) ISBN 90-411-1201-4 (PB) (also published in Chinese).

Review of Talmon’s book on Recognition of Governments in International Law: With Particular Reference to Governments in Exile (1999) 10 European Journal of International Law pp. 640 – 643.

“The Right to Freedom of Expression under Article 10 of the European Convention on Human Rights”, in: The European Convention on Human Rights: A Way and a Method of New Democratic Thinking, Baku: Institute on Human Rights of the Academy of Sciences, 2000, pp. 6 – 18 (in Azeri).

“The European Convention on Human Rights and the Central and Eastern European Member States of the Council of Europe: an Overview” (co-authored with Jeroen Schokkenbroek) (2000) 39 Nederlands Juristenblad[Netherlands Legal Journal] pp. 1914 – 1920.

“The Role of International Organisations in Strengthening Human Rights Performances in the Baltic Sea region” (2000) 43 German Yearbook of International Law pp. 9 – 37.

“Is the distinction between State continuity and State succession reality or fiction? The Russian Federation, the Federal Republic of Yugoslavia and Germany”, Baltic Yearbook of International Law, vol. 1, 2001, pp. 191 – 222.

“General aspects of nationality and human rights in relation to state succession”, in CoE Doc CONF/NAT (2001) PRO, 2nd European Conference on Nationality ‘Challenges to national and international law on nationality at the beginning of the new millennium’ (Strasbourg, 8 – 9 October 2001), pp. 149 – 171 (also published in Latvian in ‘Likums un Tiesības’, 2002, vol. 4, no. 8 (36), pp. 228 – 239.

“Die Ausgestaltung des Minderheitenschutzes in Lettland: ein Lehrstück für Europa”, in: Minderheitenschutz in Mittel- und Osteuropa (G. Manssen & B. Banaszak eds., 2001) pp. 65 – 94, ISBN 3-631-37922-6. PārpublicētsLikums un Tiesības, 3.sējums, nr 10 (26), 2001., 290. – 298. lpp.

“State Continuity, Succession and Responsibility. Reparations to the Baltic States and their Peoples?”, Baltic Yearbook of International Law, vol. 3, 2003, pp. 165 – 189.

Review of P. Radan’s book on The Break-up of Yugoslavia and International Lawfor the European Journal of International Law, (2004) 15:3European Journal of International Law pp. 600 – 603.

“Case-law of the European Court of Human Rights and Integrity of International Law”, Huesa Vinaixa R. et Wellens K. (dir) L’influence des sources sur l’unité et la fragmentation du droit international, Bruxelles: Bruylant, 2006, pp. 187 – 210.

“Article 7. The Right to Birth Registration, Name and Nationality, and the Right to Know and Be Cared for by Parents”, A. Alen et al (eds.) A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2007.

“International Courts and Ultra Vires Acts”, L. Caflisch et al (eds.) Liber Amicorum Luzius Wildhaber. Human Rights – Strasbourg Views, N.P.Engel, Publisher, 2007, pp. 537 – 556. ISBN 3-88357-138-5 and Deutsche Nationalbibliografie.

“Legitimacy of the Vision: Central and Eastern Europe”, Helene Ruiz Fabri, Emmanuelle Jouannet, Vincent Tomkiewicz (eds.) Select Proceedings of the European Society of International Law. Volume I, 2006, Hart Publishing, 2008.

“Human Rights Violations by Private Persons and Entities: The Case-Law of International Human Rights Courts and Monitoring Bodies”, European University Institute Working Papers, AEL 2009/8.

“The State Border between Latvia and Russia and the Doctrine of Continuity of the Republic of Latvia. International and Constitutional Law in Interaction.”Baltic Yearbook of International Law, Volume 9, 2009, pp. 95-132. ISBN 978 9004 18614 9. (Publicēts latviešu valodā Jurista Vārdā, nr. 27 (532), 22.07.2008.).

“Other rules of international law and the European Court of Human Rights: a question of a simple collateral benefit?”, in: D. Spielmann et al (eds.) La Convention europeenne des droits de l’homme, un instrument vivant/ The European Convention on Human Rights, a living instrument. Essays in Honour of Christos L. Rozakis, Bruylant, 2011, pp. 741 – 758.

“European Court of Human Rights and Custom”, in The judge and international custom, Council of Europe, 2012, pp. 75 – 83.

“Reservations to Human Rights Treaties: From Draft Guideline 3.1.12 to Guideline 3.1.5.6.” co-authored with Lāsma Liede European Journal of International Law, Volume 24, No. 4, 2013, pp. 1135 – 1152.

“Nationality and Third-Country Nationals”, in A. Rosas et al (eds.) The Court of Justice and the Constuction of Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-law, Asser Press, Springer, 2013, pp. 471 – 483.

“State succession and issues of nationality and statelessness”, in: A. Edwards and L. Waas (eds.) Nationality and Statelessness under International Law, Cambridge University Press, 2014, pp. 217 – 246.

“A room for ‘state continuity’ in international law? A constitutionalist perspective”, in Ch. Chinkin & F. Baetens (eds.), State, Sovereignty and State Responsibility. Essays in Honour of James Crawford, Cambridge University Press, 2015

“How International Law Matters”, in Luis Lopez- Guerra et al (eds.) Essays in Honour of Josep Casadevall(forth-coming, 2015).

Raksti Latvijas juristu žurnālos

“Komentārs likumam “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem”. – Juristu Žurnāls, 1.numurs, 1994., 3. – 16. lpp.

“ Latvijas valsts pēctecība vai kontinuitāte.” – Latvijas Jurists, nr. 2 (36), 1994.,, 2. – 3. lpp.

“Cilvēktiesību iedzīvināšanas mehānismi Latvijā.” – Cilvēktiesību Žurnāls. 1.numurs, 1996., 54. – 67. lpp.

“Komentāri Latvijas Republikas Ievada ziņojumam par Starptautiskā pakta “Par pilsoņu un politiskajām tiesībām” izpildi Latvijā.” – Cilvēktiesību Žurnāls. 2.numurs, 1996.

“Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 21.pants Baltijas valstu jauno demokrātiju kontekstā.“ – Cilvēktiesību žurnāls. 4.numurs, 1997., 20.-32.lpp. Arī angļu numurā: “Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights in the Emerging Democracies in the Baltic States.” (1997) 1 Latvian Human Rights Quarterly pp. 20 – 38.

Cilvēktiesību Žurnāls. 7/8 numurs, 1998., 32. – 46.lpp. (pārpublicēts Latvijas Vēstnesis 04.02.99., 7. lpp. Arī angļu numurā: “The Dilemma of Language Use in Latvia: Obligation and Necessity” Latvian Human Rights Quarterly, 1998, No. 5/6, pp. 29 – 45.

“Satversmes tiesa – līdzeklis integrācijai vai pašizolācijai jeb atsevišķas pārdomas Satversmes tiesas likuma sakarā.” – Latvijas Vēstnesis, 15.06.1996.

“Starptautisko un Latvijas nacionālo tiesību attiecības.” – Apvienotais Juristu Žurnāla 5.numurs un Cilvēktiesību Žurnāla 6.numurs, 1998., 54. -70. lpp.

“Commentary (to the Case No.2-2324/7)” (1998) 3/4 Latvian Human Rights Quarterly pp. 131 – 136.

“State Continuity and the Right to Property: A Commentary on the Constitutional Court Judgment” (1999) 7 – 10Latvian Human Rights Quarterly pp. 261 – 268. Published in Latvian in issue No. 9 – 12 of the same year.

“Questions Concerning Genocide. A Note on the Supreme Court Judgment” (1999) 7 – 10 Latvian Human Rights Quarterly pp. 327 – 341.

“Eiropas Savienība – pozitīvs izaicinājums Satversmei.” – Likums un Tiesības, 3.sējums, # 3 (19), 2001. gada marts, 70. – 77.lpp.

“Atsevišķu Latvijas Republikas Satversmes grozījumu nepieciešamības pamatojums sakarā ar Eiropas Savienības tiesību integrāciju Latvijas tiesību sistēmā.” – Likums un Tiesības, 6.sējums, # 3 (55), 2004. gada marts, 66. – 70.lpp.

“Rasu diskriminācijas aizliegums Latvijas tiesību sistēmā un praksē. Likumdevēja, tiesu, valsts pārvaldes un prokuratūras pienākumi un atbildība.” – Likums un Tiesības [Law and Rights] 2004, 30lpp.

Piezīmes pie sagatavotā lēmuma projekta.”– Jurista Vārds 5 (458). 30.01.2007. Pārpublicēts grām.Robežlīgums. Spriedums. Materiāli. Komentāri. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2009., 60.-64.lpp,

“Latvijas-Krievijas valsts robežas jautājums un Latvijas nepārtrauktības doktrīna”. – Jurista Vārds 27 (532). 22.07.2008. Pārpublicēts grām. Robežlīgums. Spriedums. Materiāli. Komentāri. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2009., 524.-562.lpp. Angļu valodā: Baltic Yearbook of International Law, vol. 9, 2009, pp. 95 – 132.

“Tiesību aizskāruma kompensācijas princips Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un Latvijā”. – Latvijas Republikas Augstākās tiesas Biļetens. – Nr. 1, 2010., 36.-40.lpp.

Intervijas

Mani neviens nesaprot. – Intervija Askoldam Rodinam. – Diena. 1999.gada februāris.

Izdod grāmatu par cilvēktiesībām. – Intervija Gatim Dilānam. – Universitātes Avīze. 17.10.2000.

Bojāra valsts vīzija. – Intervija Gintam Grūbem. Providus domnīca, 14.11.2001.

Par Irākas krīzi. – Intervija žurnālam “Ieva”. 18.02.2003.

Satversme ir skaista, bet ES ar to nepietiek. – Intervija Intai Lasei. – Providus domnīca, 29.09.2003.

Cilvēktiesības Latvijā – joprojām ceļa sākumā. – Intervija Ilzei Sedliņai. – Providus domnīca, 06.09.2005.

Starptautiskās tiesības ir valsts interesēs. – Intervija Jānim Plepam. – Jurista Vārds 23 (566) 09.06.2009.

Ko jūt Strasbūra. – Intervija Paulam Raudsepam. – Diena. 29.07.2009.