Viesprofesori un vieslektori

Žaneta Mikosa PhD

Vieslektore
Eiropas Savienības vides tiesības

PhD starptautiskajās un Eiropas Savienības tiesībās (Kopenhāgenas Universitāte, 2019)
LL.M Eiropas Savienības tiesībās (RJA un Kopenhāgenas Biznesa Skola, 2002)
Maģistra grāds, Valsts un Administratīvās tiesības (Latvijas Universitāte, 2001)
Dipl. Iur (Latvijas Universitāte, 2000)

Nozīmīgākā profesionālā pieredze

 • 2021 - pašreiz, Eiropas Savienības Tiesa, ģenerāladvokātes Medinas birojs (Luksemburga)
 • 2013 - pašreiz, ES Konsultatīvās grupas locekle (neatkarīga eksperta kapacitātē) par Tiesiskuma pieejamību vides jomā 
 • 2012 – pašreiz, Rīgas Juridiskās augstskolas vieslektore
 • 2018 – pašreiz, Arbitre Hāgas Pastāvīgās arbitrāžas tiesas specializētajā dabas resursu un vides tiesību panelī 
 • 2013 – Tiesnešu mācību centrs, lektore
 • 2000–2005, 2007- 2011, 2014-2015 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, parlamentārā sekretāre (2004-2005, 2009-2011) valsts sekretāra vietniece ES jautājumos (LV Prezidentūra) (2014-2015)
 • 2005–2007, ES Komisijas, Vides Ģenerāldirektorāts, eksperts juridiskos jautājumos (Brisele)
 • 2005–2011 Orhusas Konvencijas Biroja vadītāja vietniece, ANO/EEK, Ženēva

Pētniecības interešu jomas

 • Tiesu pieejamība vides jautājumos (ES un starptautiskās vides tiesības)
 • Locus standi Eiropas Savienības dalībvalstīs
 • Locus standi un varas dalīšanas princips ES dalībvalstīs un ASV
 • Ūdeņu aizsardzības regulējums Eiropas Savienībā un Latvijā
 • Ģenētiski modificēto organismu aprites regulējums Eiropas Savienībā
 • Īpašumtiesību regulējums jūras piekrastē Latvijā un Eiropā.

Publikācijas

 • Ž.Mikosa, "Evolution of procedural rights and Legal standing in Environmental Matters in Latvia," in Baltic Yearbook of International Law, vol. 19. Ineta Ziemele, Lauri Mälksoo, Dainius Žalimas (eds.) Hague: Brill; Nijhoff, 2021, pp. 73-103. 

 • Ž.Mikosa "Kam pieder upes Latvijā, un kam par tām jārūpējas?" Jurista Vārds, 24.11.2020, 47 (1157).
 • Ž.Mikosa "Tiešās iedarbības principa attīstība Eiropas Savienības vides tiesību gaismā." Jurista Vārds, 14.05.2019, nr. 19 (1077).
 • Pētījums par normatīvo regulējumu par tiesībām un pienākumiem ūdeņu apsaimniekošanā ES un Latvijas prasību kontekstā, 2018. (Projekts: "Zemes īpašnieku, pašvaldību un valsts atbildība mazo upju aizsardzībai".)
 • Ž.Mikosa “Implementation of the Aarhus Convention through actio popularis,” in: Procedural Environmental Rights: Principle X in Theory and Practice / edited by Jerzy Jendroska and Magdalena Bar, pp. 261–285. Intersentia, Cambridge – Antwerp – Portland, 2017.
 • Ž.Mikosa “Property and Environmental Protection in Latvia”, in: Property and Environmental Protection in Europe, G. Winter (ed.), Europa Law Publishing, 2016, pp.210-223.
 • Ž.Mikosa „Ģenētiski modificēto organismu aprites normatīvais regulējums un aprites ierobežošanas iespējas Latvijā un Eiropas savienībā.” Rakstu krājums „Juridiskās zinātnes aktuālās problēmas” Zvaigzne, 2012.
 • “Pievienošanās Eiropas Savienībai līguma komentāri”, Brizgo un Medina (red.) (līdzautore). TNA, Rīga, 2003.
 • I.Čepāne, Z.Matijesku “Latvijas normatīvo aktu atbilstība Orhusas konvencijai” Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2002, 57(4/5), 42.-49. lpp.