Studēt

Pieteikšanās

Uzņemšanas prasības

Uzņemšana RJA bakalaura studiju programmās notiek pēc šādiem kritērijiem:

Angļu valodas zināšanu līmenis ir pielīdzināms vismaz B2 līmenim atbilstoši Eiropas vienotās valodu prasmes noteikšanas sistēmai. Tiek pieņemti arī cita veida līdzvērtīgi  angļu valodas zināšanu apliecinājumi:
-    IELTS akadēmiskais testa sertifikāts (iegūts pēdējo divu gadu laikā). Zemākais punktu skaits, kas kvalificējas uzņemšanas kritērijiem, ir 6.0;
-    TOEFL sertifikāts. Zemākais punktu skaits, kas kvalificējas uzņemšanas kritērijiem, ir 550 punkti (datorizētajam testam – 213; Interneta testam – 80);
-    Angļu valodas centralizētā eksāmena rezultāts (reflektantiem no Latvijas), kas atbilst vismaz B2 līmenim;
-    Reflektanti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši angļu valodā vai kuriem angļu valoda ir dzimtā valoda, tiek atbrīvoti no TOEFL vai IELTS kārtošanas (ja vien tas nav pretrunā ar termiņuzturēšanas atļaujas iegūšanas nosacījumiem).

Vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu rezultāti matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā (reflektantiem no Latvijas). 

Atestāta vidējā atzīme atbilst vismaz ECTS C līmenim (vismaz 7 balles).

Intervijas (ja attiecināms) rezultāti.

Uz Agrīno pieteikšanos nepieciešams:
–    Aizpildīt pieteikumu  https://apply.rgsl.edu.lv/ līdz 2024.gada 15.aprīlim;
–    Iesniegt sekmju skolas izrakstu par pirmo semestri, ar vidējo atzīmi ne zemāku par 7,5; 
–    Angļu valodas zināšanu līmenis – A&B līmenis (7.5–10) pirmā semestra sekmju izrakstā, vai IELTS 6.0+;
–    Motivācijas vēstule.
Bakalaura programmu reflektantiem vispārējās vidējās izglītības sertifikāts jāiesniedz līdz 2024.gada 22. jūlijam. 
Visi, kas piesakās studijām RJA programmās līdz 2024.gada 15. aprīlim un atbilst Agrīnās pieteikšanās prasībām, saņem 10% studiju maksas atlaidi pirmajam mācību gadam. 

RJA uzņemšanas noteikumi bakalauriem pieejami šeit.

Uzņemšanas prasības maģistriem

 • Visas maģistrantūras programmas ir pieejamas studentiem, kuri ir saņēmuši bakalaura, maģistra vai līdzvērtīgu grādu tiesību zinātnēs vai ar tām saistītā jomā (ar nosacījumu, ka students spēj apliecināt pamatzināšanas tiesību jomā un atbilstošu darba pieredzi).
 • Studenti, kuri saņēmuši bakalaura grādu trīsgadīgajā programmā, no RJA piedāvātajām programmām var izvēlēties tikai divgadīgās maģistra programmas.
 • Angļu valodas zināšanas: IELTS 6+, TOEFL IBT 80+, TOEFL paper based 550+.

RJA uzņemšanas noteikumi maģistriem pieejami šeit.

Uz Agrīno pieteikšanos nepieciešams:
–    Aizpildīt pieteikumu  https://apply.rgsl.edu.lv/ līdz 2024.gada 17.jūnijam;

Maģistrantūras studenti, kas piesakās studijām RJA programmās līdz 2024.gada 17. jūnijam, saņem 10% studiju maksas atlaidi pirmajam mācību gadam.

Pieteikšanās

 • Agrīnās uzņemšanas termiņš maģistra programmās – 2024.gada 17.jūnijs. 10% atlaide 1.gada studiju maksai
 • Vispārējās uzņemšanas termiņš bakalaura un maģistra programmās – 2024.gada 22.jūlijs

Dokumentu sagatavošana

Lai pieteiktos bakalaura studijām, nepieciešami šādi dokumenti:

 • Vispārējās vidējās izglītības apliecinošs atestāts un sekmju izraksts. Ja izglītība iegūta ārvalstīs, nepieciešams iesniegt legalizētu vai apliecinātu ar Apostille diploma un diploma pielikuma kopiju angļu valodā vai arī, ja šie dokumenti nav angļu valodā, diploma un diploma pielikuma notariāli apstiprinātu kopiju tulkojumus angļu valodā, kuru pareizību apliecinājis sertificēts tulkotājs. 
 • Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts (reflektantiem no Latvijas).
 • Angļu valodas zināšanu līmeni apliecinošs sertifikāts.
 • Dokumenti, kas apliecina akadēmiskos vai zinātniskos sasniegumus un citu svarīgu pieredzi (sociālie projekti, ārpusskolas aktivitātes).
 • Motivācijas vēstule angļu valodā, kurā pastāsti par sevi, par motivāciju programmas izvēlē, apraksti savus nākotnes nodomus un to saistību ar izvēlēto studiju programmu, specifiskas pētniecības intereses, kā arī kāpēc tieši tu esi labs kandidāts šai programmai (maksimums 2 000 zīmes).
 • Pases vai personas apliecības kopija (lapa ar personas datiem un fotogrāfiju).

Lai pieteiktos maģistra studijām nepieciešami šādi dokumenti:

 • Apstiprināta diploma un diploma pielikuma kopija ar tulkojumu latviešu valodā (ja diploms ir iegūts ārpus Latvijas).
 • pēdējo trīs gadu laikā kārtota TOEFL vai IELTS oficiālais rezultāts – zemākais kvalificējošais punktu skaits TOEFL ir 550 punkti (datorizētam testam – 213; Interneta testam -80); IELTS – 6.0. Reflektanti, kas iepriekšējo augstāko izglītību ieguvuši angļu valodā (vai var pierādīt līdzvērtīgas zināšanas), tiek atbrīvoti no TOEFL vai IELTS kārtošanas.
 • Pases kopija un fotogrāfija pases formātā (uzņemšanas gadījumā šis foto tiks izmantots studenta apliecībai)..
 • Motivācijas vēstule angļu valodā (maksimums 2 000 zīmes).

Pieteikuma iesniegšana internetā

Pieteikšanās internetā ir pieejama šeit. Tā aizņem ne vairāk kā 30 minūtes. Pēc pieteikuma nosūtīšanas to var atkārtoti atvērt un papildināt ar nepieciešamo informāciju.  

Papildus informācija un jautājumi

Papildus informācija un jautājumi