RGSL

Piesakies

Tiesības un bizness

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesībās un biznesā
Studiju programmas ilgums: 3 gadi
Studiju valoda: angļu
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 180 ECTS kredītpunkti (120 Latvijas kredītpunkti)
Studiju maksa: 3500 eiro gadā


Ja Jums radušies jautājumi, vai vēlaties uzzināt papildus informāciju par studiju procesu, sazinieties ar bakalaura programmu direktori
 Inesi Druvieti: 
inese.druviete@rgsl.edu.lv

Programma paredzēta gan studentiem, kas nākotnē vēlas strādāt organizāciju vadības vidē un kuriem nepieciešama izpratne par juridiskajiem jautājumiem, gan studentiem, kas vēlas darboties juridiskajā praksē, kur savukārt nepieciešamas zināšanas par biznesa darbību. Izpratne par tiesību un biznesa savstarpējo sasaisti padarīs kandidātus īpaši piemērotus arī daudziem citiem amatiem.

Tiesību priekšmetus studenti apgūs salīdzinošā un starptautiskā skatījumā, īpašu vērību pievēršot Eiropas Savienības un tās dalībvalstu tiesiskajam regulējumam, kā arī ES lielāko tirdzniecības partneru – ASV, Krievijas un Ķīnas – tiesību videi. Studiju programmas tiesību daļai raksturīga dažādu tiesību sistēmu salīdzinoša pieeja. Obligāto un izvēles kursu klāstā ir galvenās konkurētspējīgas tiesību studiju programmas tēmas.

Biznesa studiju kursi aptver veiksmīgai komercdarbībai svarīgākās jomas: ekonomiku, grāmatvedību, uzņēmuma vadību un tirgzinības. Šo priekšmetu apguve, apvienota ar juridiskās problemātikas izpratni, sniedz studentiem stabilu pamatu biznesa stratēģiju attīstīšanai un piemērošanai reālos tirgus apstākļos.

Izvēles priekšmetu klāstā ir angļu, franču un vācu valodas kursi, īpašu uzmanību veltot tiesību, biznesa un starptautisko attiecību terminoloģijas apguvei, tādējādi palīdzot studentiem pilnveidot prasmes dziļākam akadēmiskajam un profesionālajam darbam minētajās valodās. Citi izvēles kursi ietver tiesību un biznesa atsevišķus aspektus, īpaši akcentējot studiju priekšmetu starpdisciplināro raksturu un praktisko pielietojumu.

Kursi

Programmas apjoms ir 180 ECTS kredītpunkti, kas atbilst 120 Latvijas kredītpunktiem. Programmā ir obligātie un izvēles kursi. Studenti paralēli apgūs līdz trim mācību priekšmetiem. Plašākai izvēlei studenti var līdztekus apgūt papildu kursu pēc nepieciešamības.

Katra kursa ilgums – 6 nedēļas; slodze – 5 lekciju/semināru stundas nedēļā un tām papildus darbs studiju pētniecisko uzdevumu veikšanai un semināru sagatavošanai. Kursa nobeigumā jānokārto eksāmens. Studiju programmas kopējais ilgums – 3 gadi, ieskaitot bakalaura darba izstrādi.

Kursa materiālu krājums brīvi pieejams RJA intraneta portālā un tos iespējams iegādāties arī drukas formātā. Uzdevumi lasīšanai lielākoties iekļauti kursa materiālu krājumā vai pieejami elektronisku publikāciju vai grāmatu formātā RJA bibliotēkā.

Obligātie kursi Izvēles kursi
Tiesības
Eiropas Savienības tiesības
Salīdzinošās konstitucionālās un administratīvās tiesības
Tiesību filozofija
Starptautiskās publiskās tiesības
Starptautiskās cilvēktiesības
Eiropas politikas veidošana
Iekšējā tirgus tiesības
Eiropas Savienības ārējās attiecības
Starptautiskās komerctiesības
Salīdzinošās līgumtiesības
Salīdzinošās īpašuma tiesības
Konkurences tiesības un valsts atbalsts
Intelektuālā īpašuma tiesības
Starptautiskās privāttiesības un procesuālās tiesības
Salīdzinošās uzņēmumu tiesības
Banku vērtspapīru tiesības
Tiesības
Ievads Latvijas tiesībās
Salīdzinošās krimināltiesības
Salīdzinošās privātās, ģimenes un mantojuma tiesības
Salīdzinošās apdrošināšanas tiesības
Starptautiskā šķīrējtiesa
Starptautiskās tirdzniecības tiesības
Tiesības un ekonomika
Iekšējā tirgus tiesu izspēle
Eiropas patērētāju tiesības
Starptautiskās nodokļu tiesības
Starptautiskās humanitārās tiesības
Diplomātiskās tiesības
Starptautisko līgumu un organizāciju tiesības
Bizness
Ievads tirgzinībās
Biznesa grāmatvedība
Uzņēmuma finanses
Biznesa stratēģija
Vadības uzskaite un kontrole
Investīcijas un kapitāla tirgi
Praktiskā biznesa stratēģija
Bizness
Matemātika sociālajām zinātnēm
Rīcība uzņēmumā
Statistika sociālajām zinātnēm
Uzņēmumu apvienošana un saplūšana
Organizācijas un darbinieku vadība
Biznesa vērtēšana
Ekonomika
Mikroekonomika
Makroekonomika
Starptautiskā tirdzniecības teorija (šogad aizvietota ar: Krīzes ekonomika)
Starptautiskā monetārā politika
Brīva izvēle
Formālā loģika
Filosofija
Sociālā psiholoģija
Risku vadība
Kritiskā domāšana
Pētniecība
Ievads studijās
Pētniecības metodes
Kursa darbs
Bakalaura darbs
Valodas
Angļu
Franču
Vācu
Krievu
Izvēles kursi Izvēles kursi
Politika
Salīdzinošā politika
Starptautisko attiecību teorija
Starptautiskās organizācijas
Krīzes vadība starptautiskajā politikā
Starptautiskā drošība
Ārpolitikas analīze
Politisko sarunu vadīšanas prasmes
Uzņēmumu sociālā atbildība. Ievads
Profesionālā ētika
Projektu vadība
Informācijas vadības sistēmas
Uzņēmumu sociālā atbildība. Padziļināts kurss
Modernā nācijvalsts un dažādība
Publiskās uzstāšanās prasmes
ANO lēmumu pieņemšanas process
Racionāla lēmumu pieņemšana un finanšu arhitektūra
Humanitārās zinātnes
Mūsdienu pasaules vēsture
Diplomātija un konfliktu risināšana
Diplomātiskais protokols (šogad aizvietots ar: Padziļinātās diplomātiskās tiesības un protokols)
Ievads diplomātijā
Tiesību vēsture
Centrālās un Austrumeiropas mūsdienu vēsture
Starpkultūru dialogs
Pasaules reliģijas un dialogs
Ekonomiskā un komerciālā diplomātija
Piesakies

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt