Pētniecība

Jaunākās RJA publikācijas

2024

Adam CzarnotaRJA profesors

Developing a legal framework for resilient societies in Latvia and the European Union

Riga: Riga Graduate School of Law, 2024. 98 p.

2023

Ineta Ziemele (red.)RJA profesore

Baltic Yearbook of International Law, vol. 21

Baltic Yearbook of International Law, vol. 21: 2022 / Ineta Ziemele, Lauri Mälksoo, Dainius Žalimas (editors-in-chief), Hague: Brill; Nijhoff; Riga Graduate School of Law, 2023. 371 p.

Ineta Ziemele (red.)RJA profesore

Baltic Yearbook of International Law, vol. 20

Baltic Yearbook of International Law, vol. 20: 2021 / Ineta Ziemele, Lauri Mälksoo, Dainius Žalimas (editors-in-chief), Hague: Brill; Nijhoff; Riga Graduate School of Law, 2023. 459 p.

2022

Ineta ZiemeleRJA profesore

Nacionālā profesūra globalizācijas apstākļos

Grām.: Jaunā tiesiskā realitāte: izaicinājumi un risinājumi. I. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 8. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022, pp. 46-53.

Laura RatnieceRJA docente

Tiesas procesa izspēles kā vērtīgs mācību uzdevums tiešsaistes studiju vidē: izaicinājumi un iespējas

Grām.: Jaunā tiesiskā realitāte: izaicinājumi un risinājumi. I. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 8. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022., pp. 54-63.

Linda Ingeborga KronbergaRJA absolvente

Genocide, state responsibility, and obligations erga omnes in the case of the Gambia v. Myanmar before the International Court of Justice

RGSL Research Papers, No. 26. Riga: Riga Graduate School of Law, 2022, 37 p.

Kārlis ŪdrisRJA absolvents

Residential tenancy as a viable substitute to home-ownership in Latvia

RGSL Research Papers, No. 25. Riga: Riga Graduate School of Law, 2022, 47 p.
 

2021

Ineta ZiemeleRJA profesore

Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā

Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā / Inetas Ziemeles zinātniskā redakcijā. 2.papild.izd. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2021. 542 lpp.

Ineta Ziemele (red.)RJA profesore

Baltic Yearbook of International Law, vol. 19

Baltic Yearbook of International Law, vol. 19: 2020 / Ineta Ziemele, Lauri Mälksoo, Dainius Žalimas (editors-in-chief), Hague: Brill; Nijhoff; Riga Graduate School of Law, 2021. 322 p.

Ineta ZiemeleRJA profesore

Latvian Tradition in International Law

In: Baltic Yearbook of International Law, vol. 19, 2020. Hague: Brill; Nijhoff, 2021, pp. 1-7.

Ieva MiļūnaRJA lektore

Latvian Tradition in State Responsibility

In: Baltic Yearbook of International Law, vol. 19, 2020. Hague: Brill; Nijhoff, 2021, pp. 8-26.

Ineta ZiemeleRJA profesore
Jānis Lazdiņš
Ainārs Lerhis
Jānis Pleps

Legal and Historical Elements of Latvia's Restoration of Independence

In: Baltic Yearbook of International Law, vol. 19, 2020. Hague: Brill; Nijhoff, 2021, pp. 27-72.

Žaneta MikosaVieslektore

Evolution of Procedural Rights and Legal Standing in Environmental Matters in Latvia

In: Baltic Yearbook of International Law, vol. 19, 2020. Hague: Brill; Nijhoff, 2021, pp. 73-103.

Laura RatnieceRJA docents

Pētījumi tiesību zinātnē un starpdisciplinaritāte

Socrates, Nr. 2(20), 2021, 14.-23. lpp.

Ieva MiļūnaRJA lektore

ANO Drošības padomes prakse valstu atbildības gaismā (1945–1975)

Grām.: Tiesības un tiesiskā vide mainīgos apstākļos. Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021, 81.-87. lpp.

Aleksandrs FillersRJA docents

Tiesas jurisdikcija saskaņā ar konvenciju par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR)

Grām.: Tiesības un tiesiskā vide mainīgos apstākļos. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021, 167.-173. lpp. 

Aleksandrs FillersRJA docents

Noilguma regulējums Latvijas civiltiesībās

Grām.: Tiesības un tiesiskā vide mainīgos apstākļos. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021, 112.-118. lpp. 

Konferences materiālu krājums

On our way to 2030: delivering for resilient and prosperous societies

Ineta ZiemeleRJA profesore
Grabenwarter C.
Huber P.M.
Knez R.

The Role of the Constitutional Courts in the European Judicial Network

European Public Law, 27 (1), pp. 43-62.

Ineta Ziemele (red.)RJA profesore

Baltic Yearbook of International Law, vol. 18

Baltic Yearbook of International Law, vol. 18: 2019 / Ineta Ziemele, Lauri Mälksoo, Dainius Žalimas (editors-in-chief), Hague: Brill; Nijhoff; Riga Graduate School of Law, 2021. 405 p.

2020

Ineta ZiemeleRJA profesore

Liberal Values, Covid-19 and the Judiciary

European Convention on Human Rights Law Review 1 (2020) 159-164.

Aleksandrs Fillers, Inga KačevskaRJA docents

Latvia

In: Rome I and Rome II in Practice, E. Guinchard (ed.). Intersentia, 2020, pp. 349-386.
 

Ineta ZiemeleRJA profesore

Moderno tehnoloģiju ietekme uz privātumu

Jurista Vārds, 2020, Nr. 40.

RGSL Research Papers

Anastasija KaplaneRJA absolvente

Succession of states in respect of state responsibility: towards yet another Vienna Convention?

RGSL Research Papers, No. 22. Riga: Riga Graduate School of Law, 2020,

Raksts

Aleksandrs FillersRJA Docents

Free Movement of Companies After the Polbud Case

European Business Organization Law Review, vol. 21, 2020, pp. 571–590.

Raksts

Aleksandrs FillersRJA Docents

Tiesību aizsardzības līdzekļi CISG

Jurista Vārds, 2020, Nr. 30.

Raksts

Laura RatnieceRJA Docente

Valodas jautājumi, interpretējot ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem

Jurista Vārds, 28.07.2020, Nr. 30 (1140).

Raksts

Laura RatnieceRJA Lektore

Tiesību ekonomiskās analīzes piemērošana ANO Konvencijai par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem

Jurista Vārds, 21.01.2020., Nr. 3 (1113), 15.-19.lpp.

Raksts

Aleksandrs FillersRJA Docents

CMR in the Practice of Latvian courts

Uniform Law Review, vol. 25, 2020, pp. 168-201.

Raksts

Aleksandrs FillersRJA Docents

Galvinieka un ķīlas devēja regresa tiesību regulējums Latvijas civiltiesībās

Grām.: Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību piemērošana nacionālajās tiesās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020, 255-261. lpp.

Ieva MiļūnaRJA lektore

Vai ANO Drošības padomei ir saistošas starptautiskās tiesības?

Grām.: Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību piemērošana nacionālajās tiesās. Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020, 95.-100. lpp.
 

Raksts

Aleksandrs FillersRJA Docents

Briseles Ibis Regulas piemērošana Latvijas tiesās

Grām.: Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību piemērošana nacionālajās tiesās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020, 63.-69.lpp.

Ineta Ziemele (red.)RJA profesore

Baltic Yearbook of International Law, vol. 17

Baltic Yearbook of International Law, vol. 17: 2017&2018 / Ineta Ziemele, Lauri Mälksoo, Dainius Žalimas (editors-in-chief), Hague: Brill; Nijhoff; Riga Graduate School of Law, 2020. 494 p.

Raksts

Ineta ZiemeleRJA profesore

Case Law of the European Court of Human Rights as a Source of Human Rights Law

In: Baltic Yearbook of International Law, vol. 17, 2017 & 2018, Hague: Brill; Nijhoff, 2020, pp. 143-168.

RGSL Research Paper

Kate KarklinaRGSL Graduate

Human dignity as a foundational value of peremptory norms in international law

RGSL Research Papers, No. 22. Riga: Riga Graduate School of Law, 2020, 41 p.

2019

Ineta ZiemeleRJA profesore

Constitutional Courts as lock-gates in the globalized world

In: The Role of Constitutional Courts in the Globalised World of the 21st Century. Rīga: Constitutional Court of the Republic of Latvia, 2019, pp. 183-193.

Raksts

Ilze RūseRGSL Professor

Multiple Actors in Framing EU External Policy: The Case of the EU Global Security Strategy

In: How the International Law Works in Times of Crisis / edited by George Ulrich and Ineta Ziemele. Oxford: Oxford University Press, 2019, pp. 59-70.

ESIL konferences rakstu krājums

Ineta Ziemele, George UlrichRJA profesori

How the International Law Works in Times of Crisis

How the International Law Works in Times of Crisis / edited by George Ulrich and Ineta Ziemele. Oxford: Oxford University Press, 2019. 368 lpp.

Raksts

George Ulrich and Ineta ZiemeleRJA profesori

International Law and Crisis: Dialectical Relationship

In: How the International Law Works in Times of Crisis / edited by George Ulrich and Ineta Ziemele. Oxford: Oxford University Press, 2019, 1.-9. lpp.

2018

Toms KrūmiņšRJA doktorants

Eiropas Savienības Tiesas spriedums Achmea lietā

(2018) Jurista Vārds, No. 11 (1017)

RGSL Research Paper

Elīna StungrevicaRJA absolvente

An Analysis of the Nutrition and Allergen Labelling Rules in the EU and their Implications on the Common Market

RGSL Research Papers, No. 21. Riga: Riga Graduate School of Law, 2018, 103 p.

Raksts

Ineta ZiemeleRGSL Professor

European Consensus and International Law

Grāmatā: The European Convention on Human Rights and General International Law. Oxford: Oxford University Press, 2018, pp. 23-40.

RJA jubilejas grāmata

Twenty years of innovation: Eyewitness accounts of Riga Graduate School of Law

Zinātniska publikācija

Laura RatnieceRJA pasniedzēja

Ar ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma – pārdevuma līgumiem (CISG) interpretāciju saistītās aktuālās problēmas 30 gadus pēc tās spēkā stāšanās

L. Ratniece, “Ar ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma – pārdevuma līgumiem (CISG) interpretāciju saistītās aktuālās problēmas 30 gadus pēc tās spēkā stāšanās”, K. Strada-Rozenberga u.c. (red.), Centrālās un Austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās iIdentitātes jautājumi, Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums, Rīga, LU Akadēmiskais Apgāds, 2018, 202.-210. lpp.

RGSL Research Paper

Kollmar Christy L.RJA Doktorantūras studente

A blind casting into the evidential sea: the interplay between fundamental rights and the efficacy of leniency programmes

RGSL Research Papers, No. 20. Riga: Riga Graduate School of Law, 2018, 81 p.

Bukovskis KārlisVieslektors
Elferte JustīneDepartamenta vadītāja

Latvian foreign and security policy

”No satraukuma līdz ambīcijām: Latvijas ES politika”. Grāmatā: Latvijas ārējā un drošības politika. Rīga: Latvijas ārpolitikas institūts, 2018, 108.-119. lpp.

2017

Druviete IneseDocente
Jūlija JerņevaVieslektore
Aravamudhan Ulaganathan RavindranRJA Doktorantūras students

Disclosure of evidence in Central and Eastern European countries in light of the implementation of the Damages Directive

Grāmatā: Yearbook of antitirust and regulatory studies.Vol. 2017, 10(15). University of Warszaw, 2017, pp. 197-223.

Druviete IneseDocente
Selga ĒriksVieslektors

Investor-State Arbitration and the Hundreds of Latvian Arbitration Tribunals

Grāmatā: Pravni letopis, 2017. Ljubljana, 2017, pp.203-216.

Ziemele InetaProfesore

Valsts turpināšanās starptautisko tiesību teorijā un praksē

Grāmatā: Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2017,  15.-57. lpp.

Ziemele InetaProfesore

Latvijas Republikas starptautiskās līgumsaistības

Grāmatā: Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2017,  384.-392. lpp.

Ziemele InetaProfesore

Tiesiskuma audits: vai Latvija ir tiesiska valsts

(2017) Jurista Vārds, No. 46 (1000).

Miļūna IevaLektore

Law and Memory. Towards Legal Governance of History

‘Adjudication in deportation cases of Latvia and international law‘, in: U. Belavusau, A. Gliszcynska-Grabias (eds), Law and Memory. Towards Legal Governance of History, (Cambridge University Press, 2017), pp. 216-227.

Bukovskis KārlisVieslektors
Elferte JustīneDepartamenta vadītāja

Latvijas ceļš uz Eiropas Savienību: starp aizkulisēm un atzinību

In: The centenary of Latvia’s foreign affairs: Activities and personalities. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2017, pp. 191-211.

Žukova GaļinaAsociētā profesore
Feriss Hosē Rikardo

Akcents uz efektivitāti: ICC Paātrinātās procedūras noteikumi

(2017) Jurista Vārds, No. 45 (999).

Krūmiņš TomsRJA Doktorantūras students

Hāgas konvencija par tiesas izvēles līgumiem – vai nopietns sāncensis Ņujorkas konvencijai

(2017) Jurista Vārds, No. 45 (999).

Druviete IneseDocente
Jerneva Julija

Implementation of the EU Damages Directive in Central and Eastern European Countries.

Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press. Latvia. In: A. Piszcz (ed.)

Druviete IneseDocente

Payday loans in Latvia: APR.

Ljubljana: IUS Software, GV založba: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, 2017, pp. 93-102.

Mel KennyProfesors

Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law

European Commission, 2017, part 3, pp 1210-1278.

Ziemele InetaProfesore

Separate opinions at the European Court of Human Rights

Riga Graduate School of Law, 2017, 335 p.

Selga Ēriks K.Vieslektors

A Latvian sock in the laundromat? The fight against money laundering

Baltic Bulletin, 2017, 28 April.

Krūmiņš Toms RJA Doktorantūras students

Arbitration in Latvia: A Cautionary Tale?

(2017) 34 Journal of International Arbitration, Issue 2, pp. 303–331

Grava LauraRJA absolvente

Personal data protection in the EU – cooperation and competences of EU and national data protection institutions and bodies

RGSL Research Papers, No. 18. Riga: Riga Graduate School of Law, 2017, 44 p.

Rūse IlzeAsociētā profesore

Multiple actors in framing the EU’s external policy: the case of the EU global security strategy

(2017) European Society of International Law (ESIL) 2016 Annual Conference (Riga), 13. p.

Gjortler Peter Lektors

The case of Denmark: Voting, the European Union and the Constitution

Palgrave Macmillan, 2017, pp. 65-90.

2016

Ziemele InetaProfesore

The Impact of the ECHR on the Democratization Process in Central and Eastern Europe: Judicial Perspectives

Cambridge University Press, 2016, 558 p.

Gjortler PeterLektors

Two Approaches to European Integration – Denmark and Latvia

Book chapter in L’Europe en Pièce, 2016, Le Manuscrit, pp. 255-274.

Krūma KristīneAsociētā profesore
Plepa Dita

Constitutional Law

Kluwer Law International, 2016.

Žukova GaļinaAsociētā profesore

Arbitration Institutions: Legal Status, Attributes, Regulatory Supervision

International Arbitration Law Review, 2016, vol. 19, issue 4, pp. 102-112.

Ziemele Ineta Profesore

Acceptance of a Claim for State Continuity: A question of International Law and its Consequences

(2016) Journal of the University of Latvia “Law”, 9, pp. 39-47.

Kenny MelProfesors

Brexit: miljons dažādu jautājumu?

Gjortler PeterLektors

Magna Carta and the Charter of the European Union

Book chapter in The Rights and Aspirations of the Magna Carta, Springer, 2016, pp. 155-175.

Mikosa ŽanetaRJA Doktorantūras studente

Property and Environmental Protection in Latvia

Book chapter in Property and Environmental Protection in Europe, Europa Law Publishing, 2016 pp. 210-223.

Mits MartinsAsociētais profesors

Latvia: consolidating democratic changes in Latvia: the various roles of the European Convention on Human Rights

Book chapter in The Impact of the ECHR on the Democratization Process in Central and Eastern Europe: Judicial Perspectives, Cambridge University Press, 2016, pp. 201-233.

Ziemele InetaProfesore

Tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības principi starptautiskajās tiesībās

(2016) Jurista Vārds, No. 4 (907).

Gjortlere LigitaLektore
Bebre BaibaLektore

Guide to Latvian Legal System and Legal Research

(2016) GlobaLex.

Kenny Mel Profesors

The Fragility of Unfair Terms Law on Bank Charges: towards a complex re-litigation in the UK?

Book chapters in “Credit Consumers and the Law: after the Global Storm“, Routledge, 2016, pp. 223-238; pp. 239-257.

Rūse IlzeAsociētā profesore

Civil Society Participation in Advocating Interests of the EU Legislators: The Case of Latvia

(2016) East European Politics & Societies, 30 (1), pp. 214-231.

Ziemele InetaProfesore

Ko darīt ar okupācijas laikā Latvijai nodarītajiem zaudējumiem

(2016) Jurista Vārds, No. 3 (906).

Henkerts Žans Marī

Starptautisko humanitāro paražu tiesību pētījums : ieguldījums tiesiskuma principa izpratnē un ievērošanā bruņota konflikta laikā

Riga : Rīgas Juridiskā augstskola, 2010.
ISBN 978 9984 4902 67
Translated from: International Review of the Red Cross No 857, p. 175-212 by Jean-Marie Henckaerts. Study on customary international humanitarian law: A contribution to the understanding and respect for the rule of law in armed conflict.

European Union and the Rule of Law: Experience of Latvia Eiropas Savienība un tiesiska valsts: Latvijas pieredze

RGSL 10 year’s anniversary conference materials. – Riga, 2009.
The book contains the contributions and deliberations made within the course of the conference „EU Learning. Democracy through Law”, focused on various legal issues, in particular, EU law and member states, rule of law and fundamental rights, economic impact of judicial decisions.
The volume covers also matters of immigration, integration and criminal law, as well as common foreign and security policy. The authors are prominent Latvian and foreign legal experts, many of the authors are faculty members of the RGSL. The book is meant for readers keeping up with the forward development of EU rule of law and Latvia’s role in this process.