Par RJA

Par RJA

Rīgas Juridiskā augstskola (RJA) ir specializēta juridiskā augstskola, kas piedāvā starpdisciplināras bakalauru un maģistra programmas tiesībās, sniedzot iespēju aktīviem un zinātkāriem studentiem apvienot savas tiesību studijas ar kursiem biznesā, starptautiskajās attiecībās, finansēs un diplomātijā. 

RJA īsumā

Specializēta juridiskā augstskola

RJA var apgūt maģistra studiju programmas, kas nepieciešamas gan valsts, gan privātajā sektorā. Maģistra programmu centrālā tēma ir starptautiskās tiesības apvienojumā ar Eiropas tiesībām un politiku, finansēm, starptautiskajām publiskajām tiesībām un cilvēktiesībām, pārrobežu komerctiesībām, kā arī tehnoloģijām.

Augstskola piedāvā arī divas starpdisciplināras bakalauru programmas, kurās tiesības var apgūtas apvienojumā ar biznesa vadību un diplomātiju.

Starptautiska studiju vide

RJA ir mājvieta aktīvai un daudzveidīgai studentu kopienai no vairāk nekā 40 valstīm. Mācības notiek angļu valodā. Tās vada starptautiska mācībspēku komanda, kuru veido atzīti akadēmiķi un praktiķi. No 80 pasniedzējiem, kas mācīja RJA 2017./2018. akadēmiskajā gadā, 75% augstāko izglītību ieguvuši ārzemēs. Tāpat RJA piedāvā iespēju studentiem mācīties vairāk nekā 40 Erasmus partneru augstskolās visā Eiropā.

Individuāla pieeja

RJA ir vidēja mēroga specializēta augstskola, kas piedāvā individuāli pielāgotu un stimulējošu mācību vidi. Studentu auditorijas ir nelielas, kas sniedz iespēju debatēt un uzdot savus jautājumus, kā arī atvieglo saziņu ar kursabiedriem un pasniedzējiem. Mūsu pieeja mācībām rosina studentus attīstīt savu potenciālu, kritiski domājot, risinot problēmas un pielāgojoties. Mēs augstu vērtējam atvērtu un starptautisku kultūru un mudinām studentus maksimāli izmantot savu studiju laiku.

Platforma profesionāļiem no ES partnerības valstīm

RJA ir kļuvusi par platformu profesionāļiem no Eiropas partnerattiecību valstīm - ES kaimiņvalstīm, Centrālāzijas un Rietumbalkāniem. Sadarbībā ar Latvijas, ASV, Luksemburgas, Nīderlandes, Norvēģijas, Šveices un Zviedrijas valstu valdībām RJA veido specializētas programmas, kas to dalībniekiem sniedz visaptverošu izpratni par integrāciju un sadarbību ar ES. Augstskola veido arī specializētas programmas par caurskatāmību, institūciju stiprināšanu un labu pārvaldību Ukrainai un Centrālāzijas valstīm.

Sabiedriskā dzīve

Būdama augstākās izglītības institūcija, RJA aktīvi piedalās publiskajā diskursā, organizējot publiskās lekcijas, konferences un diskusijas. Turklāt mūsu mācību spēki un personāls aktīvi iesaistās zinātniskajā pētniecībā un publicē savus darbus starptautiski.  Mūsu augstskolas teritorija un juridiskās literatūras bibliotēka ir iecienītas studentu, profesionālu juristu, NVO un sabiedrisko institūciju vietas, kurās tikties un dalīties pieredzē. 

RJA Fonds

Nodibinājums “Rīgas Juridiskās augstskolas fonds”
Strēlnieku iela 4 k2, Rīga, LV-1010 Latvija
Reģistrācijas nr. 50008142471

Bankas rekvizīti:
Swedbank AS
SWIFT kods: HABALV22
Konta numurs: LV98HABA0551026438901

Tālr. +371 67039 230
e-pasts: office@rgsl.edu.lv

Kontaktpersona : fonda valdes locekle Ieva Rācenāja, ieva.racenaja@rgsl.edu.lv

RJA vēsture

Svarīgākie notikumi

1998. gada 18. marts – tiek parakstīts līgums par Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšanu starp Latvijas un Zviedrijas valdībām un Sorosa fondu – Latvija. Tūlīt pēc tam tiek parakstīts dāvinājuma līgums, saskaņā ar kuru Sorosa fonds jaunizveidotajai augstskolai dāvina ēku Alberta ielā 13.

1999. gada augusts – sākas mācības pirmajā maģistrantūras programmā, kuru beidzot studenti saņem maģistra grādu tiesību zinātnēs ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās (LL.M in International and European Law).

2001. gada februāris – sākas mācības pirmajā Dānijas un Latvijas valdību atbalstītajā Eiropas Savienības tiesību maģistrantūras programmā, kuru apgūst juristi no dažādām Latvijas valsts pārvaldes institūcijām.

2001. gada 7. marts – Rīgas Juridiskās augstskolas jauno ēku inaugurācijas ceremonija ar Viņas Karaliskās augstības Zviedrijas kroņprinceses Viktorijas un Valsts Prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas piedalīšanos.

2005. gada 7. novembris – tiek parakstīts Zviedrijas Karalistes un Latvijas Republikas valdību līgums par Rīgas Juridisko augstskolu, saskaņā ar kuru Zviedrijas valdība nodod sev piederošās RJA daļas (76%) Latvijas valdībai, kura savukārt tās nodod Latvijas Universitātei. Sorosa fonds – Latvija turpina pārvaldīt tam piederošās 24% daļas. RJA kļūst par neatkarīgu Latvijas Universitātes sastāvdaļu.

2006. gada janvāris – RJA saņem augstskolas beztermiņa akreditāciju. Maģistrantūras programmas akreditācija ir spēkā līdz 2010. gadam.

2007. gada septembris – sākas mācības otrajā maģistrantūras programmā, kuru beidzot studenti saņems maģistra grādu juridiskajā tulkošanā (M.A. in Legal Linguistics).

2008. gada janvāris – sākas mācības trešajā maģistrantūras programmā, kuru beidzot studenti saņems maģistra grādu tiesību zinātnēs (LL.M in Law and Finance).

2008. gada 11. aprīlis – jubilejas conference “Mācoties Eiropas Savienībā. Tiesības – demokrātijas balsts”, kas veltīta RJA desmit gadu jubilejai un četru gadu jubilejai Latvijas dalībai Eiropas Savienībā.

2008. gada decembris – divas maģistrantūras programmas – “Jurists lingvists” un “Tiesības un finanses” tiek akreditētas līdz 2014. gadam.

2010. gada marts – piecas maģistrantūras programmas – “Starptautiskās tiesības un Eiropas tiesības” (akadēmiskā un profesionālā programma), “Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības”, “Eiropas Savienības tiesības un politika”, “Starptautiskās komerctiesības” tiek akreditētas līdz 2016. gadam.

2010. gada maijs – divas jaunas bakalauru programmas – “Tiesības un bizness” un “Tiesības un diplomātija” tiek licencētas līdz 2013. gadam.

2010. gada septembris – sākas mācības abās jaunajās bakalaura studiju programmās.

2011. gada jūnijs – divas bakalauru programmas – “Tiesības un bizness” un “Tiesības un diplomātija” tiek akreditētas līdz 2013. gadam.

2013. gada aprīlis – doktorantūras programma sadarbībā ar Kopenhāgenas universitātes Juridisko fakultāti tiek licencēta.

2013. gada jūnijs – visas RJA studiju programmas – bakalauru, maģistrantūras un doktorantūras tiek akreditētas līdz 2019. gadam.

2014. gada septembris – sākas mācības padziļinātajā programmā “Tiesības un ekonomika”.

2016. gada septembris – sākas mācības intensīvajā programmā “Tiesības un ekonomika”.

2018. gada marts – sākas RJA 20. gadu jubilejas svinības, kas turpinās ar starptautisku konferenci maijā "Juridiskā profesija pārmaiņu laikā".

Dokumenti

Pašnovērtējuma ziņojumi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumu Nr.668 „Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” 63. punktu augstskola katru akadēmisko gadu aktualizē pašnovērtējuma ziņojumu par katru tās īstenoto akreditēto studiju virzienu un ievieto to augstskolas mājaslapā.

Rīgas Juridiskā augstskola šobrīd īsteno vienu studiju virzienu: „Tiesību zinātne”, kuras ietvaros akreditētas deviņasstudiju programmas. Par īstenoto studiju virzienu ir sagatavots pašnovērtējuma ziņojums latviešu valodā, ietverot studiju virziena raksturojumu kopumā, katras studiju programmas raksturojumu un kopsavilkumu par studiju virziena attīstības plāniem.

Rīgas Juridiskās augstskolas īstenoto studiju virziena “Tiesību zinātne” publiski pieejamie pašnovērtējuma ziņojumi atrodami šeit:

Studiju virziena “Tiesību zinātne” pašnovērtējuma ziņojums (2017./2018. akadēmiskais gads)

Studiju virziena “Tiesību zinātne” pašnovērtējuma ziņojums (2016./2017. akadēmiskais gads)

Studiju virziena “Tiesību zinātne” pašnovērtējuma ziņojums (2015./2016. akadēmiskais gads)

Studiju virziena “Tiesību zinātne” pašnovērtējuma ziņojums (2014./2015. akadēmiskais gads)

Kvalitātes politika

Rīgas Juridiskā augstskola savā darbībā īsteno mūsdienīgu kvalitātes pilnveidošanas pieeju augstas studiju un pētniecības kvalitātes nodrošināšanai, saglabājot RJA pamatprincipus, kas vērsti uz izcilību augstākās izglītības īstenošanā. Kvalitātes politika balstās uz RJA vispārējām vērtībām un stratēģiju – augstvērtīgas juridiskās izglītības nodrošināšanu starptautiskā vidē.

Rīgas Juridiskās augstskolas kvalitātes politika

Vakances

Grāmatvedis/lietvedis

Rīgas Juridiskā augstskola (www.rgsl.lv) ir specializēta starptautiska juridiskā augstskola, kas piedāvā starpdisciplināras bakalauru un maģistru programmas tiesībās, sniedzot iespēju aktīviem un zinātkāriem studentiem apvienot tiesību studijas ar kursiem biznesā, diplomātijā, starptautiskajās attiecībās, finansēs un tehnoloģijās. 

Aicinām Tevi kļūt par mūsu GRĀMATVEDI/LIETVEDI

Tev uzticēsim:

 • Darbu ar rēķiniem un bankas dokumentiem 
 • Studentu studiju maksu uzskaiti, kā arī ievadi LUIS sistēmā
 • Debitoru parādu kontroli
 • Ienākošās un izejošās korespondences, kā arī augstskolas iekšējo dokumentu reģistrāciju un kārtošanu
 • Piedalīties gada pārskata sagatavošanā, u.c. uzdevumu izpildē

Novērtēsim, ja Tev būs:

 • Darba pieredze grāmatveža/des vai grāmatveža palīga/dzes amatā vismaz 2 gadi
 • Praktiska darba pieredze lietvedībā
 • Vēlamas grāmatvedības programmas Horizon un HOP zināšanas
 • Latviešu un angļu valodas zināšanas

Tev piedāvāsim:

 • Darbu starptautiskā vidē
 • Ērtus darba apstākļus Rīgas centrā, Strēlnieku ielā 4A
 • Stabilu atalgojumu € 1300-1500 bruto
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika
 • Profesionālu un pieredzējušu kolēģu apmācību un atbalstu. 

CV un motivācijas vēstuli lūgums sūtīt vacancies@rgsl.edu.lv līdz 31.janvārim

Iepirkumi

RJA zīmols

Suvenīri

Suvenīrus var iegādāties RJA Bibliotēkā, Strēlnieku ielā 4 k-2, Valenberga ēkas 7. stāvā.

Suvenīru realizācijas cenas:

Suvenīri Cena (EUR)  
Džemperis ar kapuci (jaunais dizains, silts, pelēks, melns vai sarkans) 24,00
Pildspalva 1,20
Ūdens pudele (caurspīdīga) 4,50
Ūdens pudele (sarkana) 11,00
Krūzes paliktnis 2,00
Krūze 8,00
Termokrūze 14,00
Lietussargs (saliekams) 18,00
Lietussargs (liels) 17,00
USB atmiņas karte 5,00
Peles paliktnis 5,00